logo-print

Οδηγίες για τη διενέργεια των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου από το Υπουργείο Εσωτερικών

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

28/05/2024

29/05/2024

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με αναλυτική περιγραφή όλων των σταδίων της διαδικασίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024 και την εφαρμογή του ισχύοντος  θεσμικού πλαισίου (εγκύκλιος 30/2024).

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, μία εκ των βασικών αλλαγών στις προσεχείς ευρωεκλογές είναι ο εκσυγχρονισμός του τρόπου εκλογής των ευρωβουλευτών της χώρας με τη θέσπιση της δυνατότητας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5083/2024.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου και τα βασικά στάδια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας των εκλογών για την ανάδειξη των είκοσι ενός μελών (21) που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την πιστή εφαρμογή τους. Σκοπός της εγκυκλίου είναι να παρέχει σε όλες τις εμπλεκόμενες αρχές και υπηρεσίες τις βασικές πληροφορίες που αφορούν στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, ενώ για ειδικότερα θέματα έχουν εκδοθεί αναλυτικές εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες είναι αναρτημένες  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου χωρίζεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος παρέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, για τον αριθμό των εκλεγομένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, καθώς και για το δικαίωμα του εκλέγειν.

Στο δεύτερο μέρος, που αφορά στις προπαρασκευαστικές ενέργειες, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας.

Στο τρίτο μέρος επισημαίνονται τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, όπως λ.χ. ο τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών.

Αξίζει να σημειωθεί, μεταξύ άλλων, ότι για τις προσεχείς ευρωεκλογές συντάχθηκαν, για πρώτη φορά, ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εκλογέων επιστολικής ψήφου, για χρήση ειδικά και αποκλειστικά από τις Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και τις Εφορευτικές Επιτροπές Διαλογής Επιστολικής Ψήφου των άρθρων 15 και 16 του ν. 5083/2024.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 5083/2024, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του πέρατος της συλλογής των φακέλων επιστροφής επιστολικής ψήφου, το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τις ενδείξεις που έχουν καταχωρίσει οι Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου, αποστέλλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του οικείου δήμου κατάλογο εκλογέων ανά εκλογικό τμήμα, α) οι οποίοι, αν και είχαν εγγραφεί στους καταλόγους επιστολικής ψήφου, δεν απέστειλαν φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου ή β) των οποίων, δεν παρελήφθη εμπροθέσμως, δηλαδή έως τις 17:00 της 8ης Ιουνίου 2024, από την Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου ο ανωτέρω φάκελος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών μεριμνά ώστε να μην μπορεί να αλλοιωθεί το περιεχόμενο του καταλόγου. Οι οικείοι δήμοι τυπώνουν και διανέμουν αμελλητί τους σχετικούς καταλόγους επί αποδείξει στα οικεία εκλογικά τμήματα, ώστε οι ανωτέρω εκλογείς των περιπτώσεων α) και β) να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, την ημέρα της διενέργειας των εκλογών, δηλαδή την 9η Ιουνίου 2024, μετά από τις 11:00 και έως το πέρας της ψηφοφορίας, στο εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα αν δεν είχαν υποβάλει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, αφού πρώτα ο δικαστικός αντιπρόσωπος διαπιστώσει την εγγραφή τους στους καταλόγους που το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε διαμέσου του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του οικείου δήμου κατά τα προαναφερθέντα.

Στον βασικό εκλογικό κατάλογο δύναται να υπάρχει και η ένδειξη Τ: Εκλογέας Επιστολικής Ψήφου, ο οποίος δεν ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα με την επιφύλαξη των ανωτέρω.

Επίσης, δύναται να υπάρχει και η ένδειξη ΚΜ: Εκλογέας άλλου Κράτους – Μέλους της ΕΕ, ο οποίος ψηφίζει με υπεύθυνη δήλωση. Ο εκλογέας αυτός έχει εγγραφεί σε καταλόγους άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. για να ψηφίσει αντιπροσώπους αυτής της Χώρας. Για να ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα του δήμου βασικής εγγραφής του, θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ψήφισε σε άλλη χώρα.

Περαιτέρω, όσον αφορά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, επισημαίνεται ότι η εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος πρέπει να ενημερώνει τους εκλογείς ότι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο δίπλα στο όνομα του καθενός σταυρό προτίμησης.

Συνεπώς, στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης. Σε περίπτωση, όμως, που τεθούν από εκλογέα περισσότεροι από τέσσερις σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Όσον αφορά τη διαλογή ψήφων και εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, επισημαίνεται ότι, για τη διευκόλυνση των εργασιών των εφορευτικών επιτροπών, η επωνυμία των συνδυασμών και τα ονόματα των υποψηφίων είναι προτυπωμένα στο βιβλίο διαλογής ψήφων και στο βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής.  

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο ypes.gr.

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ