logo-print

Παράνομη διατάραξη της νομής από γειτονικό ακίνητο (ΜΠρΠατρών 126/2023)

Δεκτή αγωγή περί διατάραξης της νομής και περί αποβολής από αυτή

04/05/2023

09/05/2023

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών αγωγή περί διατάραξης της νομής, υποχρεώνοντας τον εναγόμενο να παραλείπει στο μέλλον την προσβολή του δικαιώματος νομής της ενάγουσας επί του ένδικου ακινήτου και απειλώντας εις βάρος του χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση (ΜΠρΠατρών 126/2023).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, παράνομη διατάραξη της νομής υπάρχει και όταν σε γειτονικό ακίνητο κατασκευάζονται ή διατηρούνται εγκαταστάσεις από την ύπαρξη ή χρήση των οποίων προβλέπονται με βεβαιότητα παράνομες επενέργειες στο ακίνητο του νομέα, δηλαδή πράξεις που επιχειρούνται εκτός του πράγματος και αποτελούν έμμεσες επενέργειες στο πράγμα και παρενοχλούν την άσκηση της νομής σε αυτό.

Σύμφωνα με το ιστορικό της διαφοράς, ο εναγόμενος προέβη σε εργασίες κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης και εκσκαφές στο ακίνητο ιδιοκτησίας του, έχοντας λάβει σχετική έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Η ενάγουσα, επικαλούμενη ότι οι εργασίες αυτές υποβαθμίζουν την ιδιοκτησία της, υπέβαλε αναφορά - καταγγελία προς το Πολεοδομικό Γραφείο του οικείου δήμου, με την οποία γνωστοποιούσε στην ως άνω υπηρεσία τις εκτελούμενες από τον εναγόμενο εργασίες, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα τους.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος τοποθέτησε στη νότια πλευρά του οικοπέδου του, σε απόσταση 10 εκατοστών από το ακίνητο της ενάγουσας, ογκώδη ικριώματα, προκειμένου να εκτελέσει εργασίες επί της οικίας του. Η ενάγουσα υπέβαλε νέα αναφορά — καταγγελία της προς το Πολεοδομικό Γραφείο, με την οποία γνωστοποιούσε στην εν λόγω υπηρεσία την τοποθέτηση εκ μέρους του εναγομένου των ως άνω ικριωμάτων και ζητούσε τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της τοποθέτησης τους.

Κατόπιν ελέγχου που πραγματοποίησε η ως άνω υπηρεσία, κρίθηκαν αυθαίρετες οι κατασκευές επί του οικοπέδου του εναγομένου, ήτοι η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, η κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου και η επιχωμάτωση, όπως περιγράφονται στην σχετική έκθεση αυτοψίας, και διατάχθηκε η κατεδάφισή τους. Ακολούθως, ανακλήθηκε η προαναφερόμενη πράξη έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και η ως άνω υπηρεσία ενημέρωσε τον εναγόμενο ότι θα πρέπει να απομακρύνει τα ικριώματα που έχει τοποθετήσει στην ιδιοκτησία του, πλην όμως ο τελευταίος ουδέν έπραξε εντός της ταχθείσης προθεσμίας, ενώ τα άφησε στη θέση αυτή για εννέα επιπλέον μήνες.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ικριώματα που είχαν τοποθετηθεί από τον εναγόμενο παρέμειναν στην αυτή θέση για χρονικό διάστημα εννέα μηνών μετά την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης περί απομάκρυνσής τους και ενώ είχε ήδη ανακληθεί από την ως άνω υπηρεσία η πράξη έγκρισης εργασιών δόμησης, έκρινε ότι προσέβαλαν τη νομή της ενάγουσας, καθώς παρεμποδιζόταν η θέα της οικίας της λόγω του ύψους τους, προκαλούνταν φθορές στα επιχρίσματα του τοίχου της οικίας της, καθώς και έντονος θόρυβος όταν εφάπτονταν στην οικία της λόγω ανέμων.

Απόσπασμα απόφασης

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος τον Απρίλιο του έτους 2020 προέβη σε εργασίες κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης και εκσκαφές, στο ακίνητο ιδιοκτησίας του, έχοντας λάβει την υπ' αριθμ. ./25-10-2020 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, η δε ενάγουσα επικαλούμενη ότι οι εργασίες αυτές υποβαθμίζουν την ιδιοκτησία της, υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου ./24-4-2020 από 23-4-2020 αναφορά - καταγγελία προς το Πολεοδομικό Γραφείο του δήμου Δυτικής Αχαΐας, με την οποία γνωστοποιούσε στην ως άνω υπηρεσία τις εκτελούμενες από τον εναγόμενο εργασίες, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα τους. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος στις 28-5-2020 τοποθέτησε στη νότια πλευρά του οικοπέδου του, σε απόσταση 10 εκατοστών από το ακίνητο της ενάγουσας, ογκώδη ικριώματα μήκους οκτώ μέτρων και εξήντα πέντε εκατοστών (8,65) και ύψους πέντε μέτρων και πέντε εκατοστών (5,05), προκειμένου να εκτελέσει εργασίες επί της οικίας του. Ακολούθως, η ενάγουσα υπέβαλε την από 10-8-2020 αναφορά — καταγγελία της προς το Πολεοδομικό Γραφείο, του δήμου Δυτικής Αχαΐας, με την οποία γνωστοποιούσε στην εν λόγω υπηρεσία την τοποθέτηση εκ μέρους του εναγομένου των ως άνω ικριωμάτων και ζητούσε τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να διαπιστοιθεί η νομιμότητα της τοποθέτησης τους εκ μέρους του εναγομένου. Κατόπιν ελέγχου που πραγματοποίησε η ως άνω υπηρεσία στις 4-9-2020, συντάχθηκε η με αριθμό ./4-9-2020 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμός προστίμων των πολιτικών μηχανικών ., σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν αυθαίρετες οι αναφερόμενες εκεί κατασκευές επί του οικοπέδου του εναγομένου, ήτοι η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, η κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου και η επιχωμάτωση, όπως περιγράφονται στην ως άνω έκθεση αυτοψίας και διατάχθηκε η κατεδάφιση των εν λόγω αυθαίρετων κατασκευών. Σημειώνεται, ότι κατά της ανωτέρω έκθεσης αυτοψίας ο εναγόμενος έχει ασκήσει ένσταση. Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. ./23-9-2020 απόφασης της Υπηρεσίας Δόμησης, ανακλήθηκε η ως άνω αναφερόμενη υπ' αριθμ. . πράξη έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, με ημερομηνία 25-10-2019, η οποία είχε εκδοθεί κατόπιν αιτήσεως του εναγομένου και λαμβανομένης υπόψη της απόφασης αυτής της η ως άνω υπηρεσία εξέδωσε το με αριθμ. πρωτ. ./23-9-2020 έγγραφο της με θέμα «Απομάκρυνση ικριώματος», με το οποίο ενημέρωνε τον εναγόμενο ότι θα πρέπει να απομακρύνει τα ικριώματα που έχει τοποθετήσει στην ιδιοκτησία του εντός προθεσμίας τριών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου αυτού, πλην όμως ο εναγόμενος ουδέν έπραξε εντός της εν λόγω προθεσμίας, ενώ τα άφησε στη θέση αυτή για εννέα επιπλέον μήνες. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος έχει ήδη από τον Ιούνιο του έτους 2021 αφαιρέσει τα ως άνω ικριώματα, τα οποία είχε τοποθετήσει στη νότια πλευρά του οικοπέδου του σε απόσταση δέκα εκατοστών από την ιδιοκτησία της ενάγουσας, καθιστώντας το αίτημα για άρση της προσβολής της νομής της ενάγουσας με την αφαίρεση των ανωτέρω κατασκευών άνευ αντικειμένου και συνεπώς, ως προς το κεφάλαιο αυτό πρέπει η υπό κρίση αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Όμως, δεδομένου ότι τα ικριώματα που είχαν τοποθετηθεί από τον εναγόμενο, παρέμειναν στην αυτή θέση για χρονικό διάστημα εννέα μηνών μετά την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης περί απομάκρυνσης τους και ενώ είχε ήδη ανακληθεί από την ως άνω υπηρεσία η πράξη έγκρισης εργασιών δόμησης, προσέβαλαν τη νομή της ενάγουσας, καθώς παρεμποδίζονταν η θέα της οικίας της λόγω του ύψους τους, προκαλούνταν φθορές στα επιχρίσματα του τοίχου της οικίας της, καθώς και έντονος θόρυβος όταν εφάπτονταν στην οικία της λόγω ανέμων, πρέπει η υπό κρίση αγωγή, ως προς το κεφάλαιο της παράλειψης της προσβολής της νομής της ενάγουσας στο μέλλον να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
send