logo-print

Πλαστογραφία βαθμού πτυχίου και ανάκληση διορισμού υπαλλήλου (ΤρΔΕφΠατρών 22/2022)

Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου δημοσίου νοσοκομείου λόγω παράνομης επιλογής η οποία έλαβε χώρα με δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση της πλάνης της Διοίκησης από τον υπάλληλο

23/03/2022

28/03/2022

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης απόφασης περί ανάκλησης του διορισμού δημοσίου υπαλλήλου λόγω παράνομης επιλογής, η οποία έλαβε χώρα με δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση της πλάνης της Διοίκησης από τον υπάλληλο και, ειδικότερα, με πλαστογραφία του πτυχίου ως προς τον βαθμό (ΤρΔΕφΠατρών 22/2022).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η ανάκληση διορισμού υπαλλήλου, ο οποίος προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία, είναι, καταρχάς, υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισμό. Τούτο δικαιολογείται όχι μόνο από τη μέριμνα του νομοθέτη για την αποκατάσταση της σοβαρά διαταραχθείσας νομιμότητας, καθώς και των αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας των πολιτών κατά την επιλογή τους προς πλήρωση των δημόσιων θέσεων, αλλά και εξαιτίας των σοβαρών ενδείξεων ότι ο διορισθείς στερείται του αναγκαίου για υπάλληλο ήθους. Εξάλλου, η δόλια συμπεριφορά του τού στερεί, καταρχάς, την προσδοκία για διατήρηση της θέσης του.

Κάμψη των ανωτέρω θα ήταν δυνατόν να υπάρξει σε όλως εξαιρετικές  περιπτώσεις, όπου η παρέλευση ιδιαιτέρως μακρού χρόνου από τον διορισμό σε συνδυασμό με τις λοιπές περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, όπως οι ιδιάζουσες συνθήκες της προσωπικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, θα καθιστούσαν την ανάκληση αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας, υπό το φως της οποίας πρέπει να ερμηνεύεται και η σχετική διάταξη του άρθρου 20 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007).

Εν προκειμένω, το δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών περιλαμβάνει σαφή, εμπεριστατωμένη και επαρκή αιτιολογία ως προς το ζήτημα της δόλιας ή μη πρόκλησης ή υποβοήθησης της πλάνης της Διοίκησης εκ μέρους της. Συγκεκριμένα, στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι η αιτούσα υπέβαλε σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πλαστογραφημένο τίτλο σπουδών με βαθμολογία 19 και 8/11, του οποίου γνώριζε την πλαστότητα, καθώς δεν μπορούσε να αγνοεί την πραγματική βαθμολογία της (16 και 4/11), η οποία αποτελούσε τον μέσο όρο έντεκα μαθημάτων στα οποία είχε πολύ κατώτερες επιδόσεις, ότι ουδέποτε προσκόμισε το πρωτότυπο πτυχίο της και ότι ήταν η μόνη που είχε συμφέρον να χρησιμοποιήσει για τον διορισμό της, αντί του κατά τα ανωτέρω πρωτοτύπου τίτλου σπουδών, το πτυχίο του προαναφερόμενου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. με την πλαστογραφημένη βαθμολογία.

Οι δε εξηγήσεις της ότι δεν είχε συμμετοχή σε καμία έκνομη ενέργεια, ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ανωτέρω ασυμφωνία και ότι το πρωτότυπο πτυχίο της είχε καταστραφεί από πλημμύρα κρίθηκαν ως μη πειστικές.

Ακολούθως, απορριπτέος ως αβάσιμος κρίθηκε ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι δεν της παρασχέθηκε προσηκόντως το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης ως προς την δόλια εκ μέρους της πρόκληση ή υποβοήθηση της παρανομίας. Το δικαστήριο επεσήμανε ότι το έγγραφο, με το οποίο η αιτούσα κλήθηκε να παράσχει εξηγήσεις, περιλάμβανε όλα τα απαιτούμενα για την προάσπιση των δικαιωμάτων της στοιχεία και προσδιόριζε ως επαπειλούμενο μέτρο την κατ' άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.3528/2007 ανάκληση του διορισμού της αιτούσας, με αναλυτική αναγραφή του περιεχομένου της διάταξης αυτής.

Περαιτέρω, η αιτούσα προέβαλε ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, επικαλούμενη σοβαρά οικονομικά προβλήματα της οικογένειάς της καθώς και προβλήματα υγείας.

Το δικαστήριο, ωστόσο, ενόψει της εκ δόλου χρήσης εκ μέρους της παραποιημένου τίτλου σπουδών προς επίτευξη διορισμού, έκρινε ότι η Διοίκηση είχε υποχρέωση και όχι διακριτική ευχέρεια, να ανακαλέσει την πράξη διορισμού της αιτούσας, με αποτέλεσμα να μην τίθεται ζήτημα εφαρμογής των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Απόσπασμα απόφασης

Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει ακυρότητας, διότι δεν περιλαμβάνει σαφή, εμπεριστατωμένη και επαρκή αιτιολογία ως προς το ζήτημα της δόλιας ή μη πρόκλησης ή υποβοήθησης της πλάνης της Διοίκησης εκ μέρους της. Ειδικότερα, προβάλλει ότι δεν διαπιστώθηκε ότι η ίδια γνώριζε ότι το πτυχίο που της παραδόθηκε και χρησιμοποίησε για τον διορισμό της ήταν πλαστό και αποδίδει την πλαστογράφηση του σε παράνομη μεθόδευση του ανωτέρω ιδιωτικού Τ.Ε.Ε., το οποίο, ενώ απέστειλε στην Δ/ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το γνήσιο απολυτήριο της με την πραγματική βαθμολογία, πλαστογράφησε το πτυχίο που της παρέδωσε αποσκοπώντας στην δημιουργία εικόνας εκπαιδευτηρίου με απόφοιτους υψηλών επιδόσεων.

Επειδή, στην προσβαλλόμενη απόφαση περιλαμβάνεται εκτενής αναφορά διαπιστώσεων που αποδεικνύουν την υπαίτια συμπεριφορά της αιτούσας και συγκεκριμένα ότι αυτή υπέβαλε σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πλαστογραφημένο τίτλο σπουδών με βαθμολογία 19 και 8/11, του οποίου γνώριζε την πλαστότητα, καθώς δεν μπορούσε να αγνοεί την πραγματική βαθμολογία της (16 και 4/11), η οποία αποτελούσε τον μέσο όρο έντεκα μαθημάτων στα οποία είχε πολύ κατώτερες επιδόσεις, ότι ουδέποτε προσκόμισε το πρωτότυπο πτυχίο της, το οποίο είχε εκδοθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας μετά από εξετάσεις με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο (άρθρο 2 παρ. 5 ν. 2640/1998, ΦΕΚ Α'206) και ότι ήταν η μόνη που είχε συμφέρον να χρησιμοποιήσει για τον διορισμό της, αντί του κατά τα ανωτέρω πρωτοτύπου τίτλου σπουδών, το πτυχίο του προαναφερόμενου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. με την πλαστογραφημένη βαθμολογία, ενώ οι εξηγήσεις της ότι δεν είχε συμμετοχή σε καμία έκνομη ενέργεια, ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ανωτέρω ασυμφωνία και ότι το πρωτότυπο πτυχίο   της είχε καταστραφεί από πλημμύρα κρίθηκαν ως μη πειστικές. Με το ανωτέρω περιεχόμενο η προσβαλλόμενη απόφαση παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη ως προς την δόλια χρήση εκ μέρους της αιτούσας πλαστού τίτλου σπουδών για την επίτευξη διορισμού, όσα δε αντίθετα αυτή υποστηρίζει πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Ενόψει δε του ότι η αιτούσα προκάλεσε δολίως την πλάνη του αρμοδίου οργάνου ως προς την επιλογή της στην επίμαχη θέση -την οποία δεν θα είχε καταλάβει αν είχε συνυπολογισθεί η πραγματική βαθμολογία του πτυχίου της- η πράξη του διορισμού της κατά τους ορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3528/2007 καθίσταται παράνομη και ανακλητή.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022)

ΠΛΕΥΡΗ Α.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ