logo-print

Πνευματική ιδιοκτησία: Παρουσίαση έργων με τηλεοράσεις και ραδιόφωνα σε δωμάτια ξενοδοχείου χωρίς δικαίωμα (ΜΠρΧαλκιδ 223/2018)

Υπολογισμός εύλογης αμοιβής που πρέπει να καταβάλει ιδιοκτήτης ξενοδοχείου - Προσωρινή επιδίκαση του 50% των ποσών προς τους δικαιούχους

15/11/2018

15/11/2018

Διακυβέρνηση διαδικτύου και δεδομένων Δ
Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την υπ' αριθμ. 223/2018 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά ξενοδοχείου για τη δημόσια παρουσίαση έργων με τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, τα οποία είναι εγκατεστημένα στα δωμάτιά του, χωρίς άδεια.

Συγκεκριμένα, η αίτηση υποβλήθηκε από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων, ενός για ηθοποιούς και ενός για μουσικούς, τραγουδιστές και παραγωγούς υλικών φορέων ήχου και εικόνας.

Επικαλούμενοι την ιδιότητα τους και την επείγουσα περίπτωση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης, οι οργανισμοί ζήτησαν να καθοριστεί από το Δικαστήριο η εύλογη και ενιαία αμοιβή που δικαιούνται να λάβουν οι αντιπροσωπευόμενες απ' αυτούς κατηγορίες καλλιτεχνών και παραγωγών για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 31.12.2017 από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, το οποίο προβαίνει σε δημόσια παρουσίαση των έργων τους με τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, που είναι εγκατεστημένα στα δωμάτια του, και τα οποία προορίζονται για να μεταδίδουν καθημερινά επί 24ώρου βάσεως, στους πελάτες του.

Σύμφωνα με τους οργανισμούς, ο ιδιοκτήτης αρνείται να προσέλθει σε σχετική συμφωνία με τους αιτούντες προς καθορισμό του ύψους της εύλογης αμοιβής και καταβολής αυτής, στο ποσό των 0,10 ευρώ ανά δωμάτιο ημερησίως, ήτοι 21,40 ευρώ ανά δωμάτιο κατά ετήσια περίοδο και αναλογικά για τα 18 δωμάτια που διαθέτουν αντίστοιχες τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, στο συνολικό ποσό των 657 ευρώ κατ' έτος και συνολικά, για τα έτη 2011 - 2017, ποσό 4.599 ευρώ.

Με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και τους κανόνες της λογικής, το Δικαστήριο έκρινε ότι με βάση μία σειρά από παράγοντες, όπως ο αριθμός των δωματίων και η πληρότητά τους κατά τα επίδικα έτη, ο κατά μέσο όρο χρόνος παραμονής των επισκεπών τους, το ποσοστό ακρόασης και τηλεθέασης των έργων αυτών και τη συμβατικώς οριζόμενη αμοιβή συγγενικών δικαιωμάτων των αιτούντων με άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πρέπει να καθορίσει προσωρινά το ύψος της εύλογης αμοιβής στο αιτούμενο ποσό των 36,50 ευρώ για κάθε δωμάτιο ετησίως και συνολικά στο ποσό των (0,10 ευρώ Χ 365 ημέρες ετησίως Χ 18 δωμάτια) 657 ευρώ για κάθε έτος, για το επίδικο δε διάστημα των 7 ετών συνολικά, στο ποσό των (657 Χ 7 έτη =) 4.599 ευρώ.

Η προσωρινή αυτή αμοιβή κρίνεται από το Δικαστήριο, κατά πιθανολόγηση, ως εύλογη και είναι ικανή να οδηγήσει στην επίτευξη της δέουσας ισορροπίας μεταξύ του συμφέροντος των αιτούντων οργανισμών, να εισπράττουν αμοιβή λόγω της δημόσιας παρουσίασης των προστατευόμενων απ' αυτούς έργων μέσω των δεκτών ραδιοτηλεόρασης των εγκατεστημένων στα δωμάτια του ξενοδοχείου του καθ' ου και του συμφέροντος του τελευταίου, να μπορεί να εκμεταλλεύεται τη χρήση των ως άνω έργων υπό  εύλογες προϋποθέσεις.

Η κατανομή των ως άνω ποσών μεταξύ των ερμηνευτών, εκτελεστών, καλλιτεχνών και παραγωγών πρέπει να γίνει κατά τις μεταξύ τους συμφωνίες, δηλαδή κατά ποσοστό 50% για τους ηθοποιούς και κατά το υπόλοιπο ποσοστό 50% για τους παραγωγούς, για τους μουσικούς και τους τραγουδιστές.

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του ημίσεως των ως άνω προσδιορισθέντων ποσών της εν λόγω εύλογης αμοιβής των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, μελών των αιτούντων, όπως ορίζεται, ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης, καθόσον πολλοί από τους τελευταίους αποβλέπουν στο έσοδο αυτό για την κάλυψη των μη επιδεκτικών αναβολής βιοτικών αναγκών τους, ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτό το αντίστοιχο αίτημα των αιτούντων και να επιδικαστεί υπέρ τους το ήμισυ του ποσού, το οποίο, κατά τα προαναφερόμενα, καθορίστηκε ως εύλογη αμοιβή των μελών τους, λαμβανομένου υπόψη και του ότι ο καθ' ου έχει ήδη αποκομίσει, κατά τα ανωτέρω έτη, οικονομικό όφελος από τη χρήση των έργων των αιτούντων.

Ως εκ τούτου το Διακστήριο υποχρέωσε τον ιδιοκτήτη του ξεονοδοχείου να καταβάλει προσωρινά στους αιτούντες το ήμισυ της εύλογης αμοιβής που αναλογεί σ' αυτούς, ήτοι το ποσό των 2.299,50 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης, μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Δείτε την απόφαση ΜΠρΧαλκιδ 223/2018, όπως δημοσιεύθηκε στην ΤΝΠ Ισοκράτης

Αναγκαστική Εκτέλεση - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send