logo-print

Πώς το Δικαστήριο της ΕΕ διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης εν μέσω κορωνοϊού;

Το ΔΕΕ προσαρμόζεται και διασφαλίζει τη συνέχιση της δικαιοδοτικής λειτουργίας του, με γενίκευση της εργασίας εξ αποστάσεως

05/04/2020

06/04/2020

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ανάγκη προσαρμογής στις επικρατούσες συνθήκες

Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από τις δημόσιες αρχές του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και των γειτονικών χωρών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να εφαρμόσει από τις 16 Μαρτίου 2020 καθεστώς γενικευμένης εργασίας εξ αποστάσεως. Για την προστασία του προσωπικού και την αποτροπή της διάδοσης του κορονοϊού, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους χώρους του θεσμικού οργάνου για τους επισκέπτες και το προσωπικό, εξαιρουμένου του προσωπικού που ασκεί απολύτως αναγκαία καθήκοντα.

Λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί τόσο στο Λουξεμβούργο όσο και στα περισσότερα κράτη μέλη, κατέστη αναγκαία η άμεση αναβολή των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου που είχαν οριστεί για το διάστημα από τις 16 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου και τις 15 Μαΐου αντιστοίχως. Οι γραμματείες των δύο δικαιοδοτικών οργάνων έχουν επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους των διαδίκων, προκειμένου να τους ενημερώσουν για την αναβολή αυτή και για τον τρόπο με τον οποίον θα συνεχιστεί η διαδικασία. Επικαιροποιημένες σχετικές πληροφορίες παρέχονται σε σελίδα του ιστότοπου του θεσμικού οργάνου.

Βάσει δομών και διαδικασιών που είχαν καθιερωθεί για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί το έργο των δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, υπό συνθήκες κατά το δυνατόν πλησιέστερες των κανονικών, αλλά κατ’ ανάγκη προσαρμοσμένες στις υφιστάμενες έκτακτες περιστάσεις.   

Συγκεκριμένα, ως πρόνοια για μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση, επιταχύνθηκε από τις αρχές Φεβρουαρίου το πρόγραμμα εφοδιασμού του προσωπικού με τον εξοπλισμό πληροφορικής που απαιτείται για την εξ αποστάσεως εργασία. Σήμερα, η μεγάλη πλειονότητα των συνεργατών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε θέση να συμβάλει εξ αποστάσεως στη λειτουργία του θεσμικού οργάνου. 

Εξάλλου, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα, τηρουμένων των ισχυόντων δικονομικών κανόνων, προκειμένου να μη διακοπεί ο χειρισμός των υποθέσεων: λήψη αποφάσεων με την έγγραφη διαδικασία, γραπτές ερωτήσεις προς τους διαδίκους, ειδικά οργανωτικά μέτρα για τη δημοσίευση των αποφάσεων και την ανάπτυξη προτάσεων, απλοποίηση των προϋποθέσεων για το άνοιγμα λογαριασμού e-Curia (εφαρμογή μέσω της οποίας είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση διαδικαστικών εγγράφων).

Συνέχιση της δικαιοδοτικής λειτουργίας

Μολονότι τα δύο δικαιοδοτικά όργανα έχουν αποφασίσει τον κατά προτεραιότητα χειρισμό υποθέσεων που έχουν ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα (όπως επείγουσες διαδικασίες, ταχείες διαδικασίες και διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων), συνεχίζεται και ο χειρισμός των λοιπών υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, από τις 16 Μαρτίου 2020, το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο έχουν περατώσει 86 υποθέσεις. Για λόγους οργάνωσης και προφύλαξης, πραγματοποιήθηκε συγκεντρωτική δημοσίευση αποφάσεων και ανάπτυξη προτάσεων από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και έναν Γενικό Εισαγγελέα, αφενός, και από τον Πρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου, αφετέρου, στις 19 Μαρτίου (6 αποφάσεις, 5 προτάσεις), στις 26 Μαρτίου (23 αποφάσεις, 4 προτάσεις) και στις 2 Απριλίου (22 αποφάσεις, 9 προτάσεις). Για τις εν λόγω αποφάσεις και προτάσεις πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως μετάφραση και δημοσιοποίηση, κατά τα συνήθη πρότυπα που ισχύουν στο Δικαστήριο και στο Γενικό Δικαστήριο.

Για τις επόμενες εβδομάδες έχουν οριστεί δημοσιεύσεις αποφάσεων και προτάσεων (τις Πέμπτες για το Δικαστήριο και τις Τετάρτες για το Γενικό Δικαστήριο), οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο ημερολόγιο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του θεσμικού οργάνου. 

Επιπλέον, κατά το ίδιο διάστημα έχουν εισαχθεί 52 νέες υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο χειρισμού εξ αποστάσεως από τις γραμματείες των δικαιοδοτικών οργάνων, οι οποίες παραμένουν στη διάθεση των εκπροσώπων των διαδίκων, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες μεταφράσεις και η προκαταρκτική νομική επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ακριβώς ισχύει για τα διαδικαστικά έγγραφα των λοιπών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δύο δικαιοδοτικών οργάνων. 

Τέλος, για να μην καθυστερήσει η ανάληψη των καθηκόντων του γενικού εισαγγελέα Richard de la Tour, το Δικαστήριο πραγματοποίησε την τελετή της ορκωμοσίας του γενικού εισαγγελέα στην αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία της 23ης Μαρτίου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε κατ’ εξαίρεση εξ αποστάσεως χάρη στα τεχνολογικά μέσα τηλεδιάσκεψης.

***

Με τη λήψη όλων αυτών των μέτρων και χάρη στην ευσυνειδησία του συνόλου του προσωπικού του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί –στο μέτρο του δυνατού δεδομένης της επικρατούσας κατάστασης κρίσεως– τις προϋποθέσεις ώστε να συνεχίσει την εκτέλεση της αποστολής που του έχει ανατεθεί από τις Συνθήκες, στην υπηρεσία των πολιτών.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την επικαιρότητα του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου στον ιστότοπο CVRIA (https://curia.europa.eu) και μέσω των λογαριασμών Twitter και LinkedIn του θεσμικού οργάνου.

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ