logo-print

“Πράσινο φως” από το Ευρωκοινοβούλιο στην αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ

Ιστορικό ψήφισμα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας

10/06/2022

10/06/2022

Πολιτειολογία
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να συγκαλέσουν Συνέλευση για την αναθεώρηση των Συνθηκών

  • Πρώτη δέσμη προτάσεων για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ΕΕ

  • Κατάργηση των δικαιωμάτων αρνησικυρίας, περισσότερες εξουσίες στην Ένωση για την υγεία, την ενέργεια, την άμυνα και τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές

  • Πλήρες και άμεσο δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας για το ΕΚ και καλύτερη προστασία των θεμελιωδών αξιών

Την Πέμπτη, 9-06-2022, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών της ΕΕ.

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων και συνεχιζόμενων κρίσεων, οι ευρωβουλευτές έκαναν χρήση του δικαιώματός τους που απορρέει από τις Συνθήκες της ΕΕ για να ζητήσουν την τροποποίηση των θεμελιωδών κειμένων της Ένωσης στις εξής κατευθύνσεις:

  • Μεταρρύθμιση των διαδικασιών ψηφοφορίας στο Συμβούλιο για την ενίσχυση της ικανότητας δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, σε τομείς όπως οι κυρώσεις, η λεγόμενη ρήτρα «γέφυρας», και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

  • Αναπροσαρμογή των εξουσιών της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της υγείας και των σχετικών διασυνοριακών απειλών, στην ολοκλήρωση της ενεργειακής ένωσης βάσει της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ΑΠΕ σε συνάρτηση με τις διεθνείς συμφωνίες για την κλιματική αλλαγή, στην άμυνα, και στις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές.

  • Διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ενσωμάτωση της κοινωνικής προόδου, σε σύνδεση με ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου, στις Συνθήκες.

  • Στήριξη της της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στους ελέγχους ανταγωνιστικότητας, καθώς και προώθηση επενδύσεων εστιασμένων στη δίκαιη, οικολογική και ψηφιακή μετάβαση.

  • Να δοθεί στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να κινεί, να τροποποιεί ή να ανακαλεί νομοθεσία και να διαθέτει πλήρη δικαιώματα ως συννομοθέτης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

  • Ενίσχυση της διαδικασίας για την προστασία των ιδρυτικών αξιών της ΕΕ και αποσαφήνιση του προσδιορισμού και των συνεπειών των παραβιάσεων (άρθρο 7 της ΣΕΕ και Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ).

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 355 ψήφους υπέρ, 154 κατά και 48 αποχές, μετά την συζήτηση στην ολομέλεια.

Επόμενα βήματα

Εναπόκειται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσουν, με απλή πλειοψηφία, τη σύγκληση Συνέλευσης. Πολλοί ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει αυτό να γίνει το συντομότερο, δηλαδή κατά τη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Ιουνίου, για να διασφαλιστεί ότι οι προσδοκίες των πολιτών θα ικανοποιηθούν και ότι τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης θα αξιοποιηθούν κατάλληλα. Η Συνέλευση θα περιλαμβάνει βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτρόπους, βουλευτές των κρατών μελών και ηγέτες της ΕΕ.

Η Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να δράσει βάσει των προτάσεων της Διάσκεψης στα μέσα Ιουνίου. Η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα συνεχίσει να εργάζεται επί των αλλαγών που θα επιδιώξει να επιφέρει το Κοινοβούλιο στις Συνθήκες, εν αναμονή της έναρξης των εργασιών της Συνέλευσης.

Σχετικές πληροφορίες

Στην τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου στο Στρασβούργο, η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola, ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen παρέλαβαν από τους συμπροέδρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης την τελική έκθεσή τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται 49 προτάσεις και περισσότερα από 300 μέτρα για την υλοποίησή τους σε 9 θεματικές ενότητες, βάσει 178 συστάσεων από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, τις ιδέες από τις εθνικές ομάδες και εκδηλώσεις, προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία, και 43.734 συνεισφορές επί 16.274 ιδεών που έχουν καταγραφεί στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send