logo-print

Πρόσληψη δύο δικηγόρων στο Δήμο Θερμαϊκού

12/10/2022

13/10/2022

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ασφαλιστικά μέτρα και ακίνητα Δημοσιεύματα ΕπαΚ Νο 6

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, προκήρυξε ο Δήμος Θερμαϊκού.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύουν, και οι Δικηγόροι θα συνδέονται με τον Δήμο Θερμαϊκού με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών του προσώπων.

Ειδικότερα:

> Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα της διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λπ.) για τη διασφάλιση του νομότυπου των διοικητικών πράξεων.

> Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τα ιδρύματα και τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους, σχετικά με αμφισβητούμενα περί της εφαρμογής νομοθεσίας νομικά ζητήματα.

> Η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν στον Δήμο.

> Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός όλων γενικά των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, μετά από σχετική εντολή της Δημοτικής Αρχής, η παροχή κάθε νομικής προστασίας στον Δήμο και η παράσταση στη διεξαγωγή των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του.

> Η παροχή υπηρεσιών νομικής επεξεργασίας και η διενέργεια προληπτικού ελέγχου των προγραμματικών συμβάσεων, των συμβολαίων, των συμβάσεων εργασίας και έργου, των δημοπρασιών, καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου και των νομικών του προσώπων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

> Η παροχή νομικής επεξεργασίας και γνωμοδοτήσεων για τις πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν στον Δήμο.

> Η σύνταξη των σχεδίων όλων των πράξεων συμφωνίας που ενεργεί ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, καθώς και ο έλεγχος, όπου απαιτείται για τον ως άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας.

> Η παροχή γνωμοδοτήσεων - εισηγήσεων για πάσης φύσεως συμβιβασμούς ή κατάργηση δικών του Δήμου και των νομικών του προσώπων, σε όσες περιπτώσεις η συνέχισή τους προβλέπεται αλυσιτελής ή και ασύμφορη για αυτούς, κατά τους όρους του Δημοτικού Κώδικα και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

> Η παραλαβή δικογράφων που απευθύνονται στον Δήμο, όταν απουσιάζει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

> Η τήρηση ειδικού αρχείου όλων των εξώδικων και δικαστικών υποθέσεων, φροντίζοντας για την πληρότητα των φακέλων δικογραφίας που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο.

> Η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, η τήρηση και η επικαιροποίηση του αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τον Δήμο και η επιμέλεια για την ενημέρωση και την προμήθεια οποιουδήποτε νομικού βοηθήματος, συμπεριλαμβανομένων των έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων (τραπεζών και βάσεων νομικών δεδομένων και πληροφοριών).

> Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και άλλων οργάνων του Δήμου και των νομικών του προσώπων, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από τη Δημοτική Αρχή.

> Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας τους ανατεθεί από τον Δήμαρχο και αφορά στο αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους.

> Η παροχή νομικής υποστήριξης των υπαλλήλων του Δήμου ως και των αιρετών του για τις αστικές, πειθαρχικές και ποινικές τους υποθέσεις, που σχετίζονται καθαρά με τις ευθύνες τους ως υπάλληλοι ή αιρετοί του Δήμου.

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν, υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες συγχρόνως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θερμαϊκού, το οποίο βρίσκεται στο Δημαρχείο Θερμαϊκού, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, κατά τις εργάσιμες ημέρες και για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής τους ενώπιον των Διοικητικών Αρχών για υποθέσεις του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο dsa.gr

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send