logo-print

Πρόσληψη στην Πυροσβεστική ατόμου, λόγω διακινδύνευσης της ζωής του προς διάσωση συμπολίτη του (ΣτΕ 451/2021)

Δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, είτε εισαγωγής στη Σχολή Πυροσβεστών είτε διορισμού σε θέση πολιτικού υπαλλήλου ή πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα

05/10/2021

05/10/2021

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή έφεση  κατά απόφασης διοικητικού εφετείου και, στη συνέχεια, ακύρωσε πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία είχε απορριφθεί αίτηση του εκκαλούντος να προσληφθεί  ως πολιτικός υπάλληλος στο Πυροσβεστικό Σώμα, άλλως να εισαχθεί χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Πυροσβεστών, λόγω έκθεσης της ζωής του σε κίνδυνο προς διάσωση άλλου προσώπου (ΣτΕ 451/2021).

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο δέχθηκε ότι σκοπός των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 2840/2000 και του άρθρου 31 του Ν. 2800/2000 είναι η ανταμοιβή της γενναιοφροσύνης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο του εξαιρετικού εκείνου πολίτη ο οποίος, αποδεδειγμένα και με τη θέλησή του, εκθέτει τη ζωή του σε άμεσο και προφανή κίνδυνο συμμετέχοντας ενεργά σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς διάσωση κινδυνευόντων προσώπων. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, τα ιδιαίτερα ηθικά και ψυχικά προσόντα των πολιτών εκείνων, οι οποίοι με αυτοθυσία εξέθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, προβλέπεται είτε η εισαγωγή του ανωτέρω πολίτη στη Σχολή Πυροσβεστών χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, είτε - εάν αυτός δεν κατέχει τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα για την εισαγωγή στη Σχολή  - η πρόσληψη ή ο διορισμός του  στο Πυροσβεστικό Σώμα, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, ήτοι χωρίς διενέργεια διαγωνισμού, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών, κατ’ άρ. 31 του Ν. 2800/2000, ή ο διορισμός σε θέση πολιτικού υπαλλήλου ή η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατ’ άρ. 4 του Ν. 2840/2000, των προσώπων αυτών, κατόπιν διαπίστωσης από τη Διοίκηση με τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ότι συνέτρεξαν οι οριζόμενες στις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις, δεν παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας έναντι των λοιπών πολιτών. Και τούτο, διότι  τα εν λόγω πρόσωπα επέδειξαν αυτοθυσία, καθ’ υπέρβαση του απαιτούμενου από την Πολιτεία χρέους κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης κατ’ άρ. 25 του Συντάγματος, εκθέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο χάριν της προστασίας της ζωής κινδυνεύοντος συμπολίτη τους .

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν αντίκεινται ούτε στο άρθρο 103 του Συντάγματος, κατά το μέρος που ορίζουν την, κατ’ εξαίρεση από την κείμενη περί ΑΣΕΠ νομοθεσία, διαδικασία εισαγωγής στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τούτο δε, διότι οι διατάξεις αυτές προϋφίσταντο της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001, διατηρήθηκαν δε σε ισχύ, με ήσσονος σημασίας μεταβολές του περιεχομένου τους και μετά την ως άνω αναθεώρηση, ως επέκταση του προηγουμένου της αναθεώρησης καθεστώτος.

Στη συνέχεια το δικαστήριο διαπίστωσε πως, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, απαιτείται η επέμβαση του ιδιώτη προς διάσωση κινδυνεύοντος προσώπου να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δράσης του Πυροσβεστικού Σώματος που βρίσκεται σε εξέλιξη και υπό την φυσική παρουσία του προσωπικού του. Ωστόσο, έκρινε πως τέτοια περίπτωση δεν συντρέχει όταν, λόγω αιφνίδιων συνθηκών εκδήλωσης του συμβάντος που προκάλεσε την επέμβαση του ιδιώτη (π.χ. πλημμύρα, σεισμός), δεν είναι δυνατή η έγκαιρη κλήση και επέμβαση της Πυροσβεστικής, ο δε απειλούμενος κίνδυνος ζωής είναι τόσο μεγάλος ώστε η άμεση επέμβαση προς σωτηρία του κινδυνεύοντος προσώπου να είναι απολύτως αναγκαία.

Εφόσον η εξαιρετική αυτή περίπτωση διαπιστώνεται αρμοδίως με ένορκη διοικητική εξέταση, όπως και εν προκειμένω, το δικαστήριο έκρινε ότι είναι εφαρμοστέες οι ανωτέρω διατάξεις, ερμηνευόμενες κατά το πνεύμα και το σκοπό τους.

Δείτε την περίληψη της απόφασης εδώ

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής