logo-print

Πρόσληψη τεσσάρων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

02/10/2019

02/10/2019

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή με πάγια μη­νιαία αντιμισθία.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το αντικείμενο απασχόλησης των εμμίσθων δικηγόρων που πρόκειται να προσληφ­θούν στην ΡΑΕ με σχέση έμμισθης εντολής είναι η νομική υποστήριξη των υποθέ­σεων της Ανεξάρτητης Αρχής και η εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • Παράσταση και υπεράσπιση των υποθέσεων της ΡΑΕ ενώπιον των πολιτι­κών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των διοικητικών και άλλων Αρχών, ιδί­ως στο Διοικητικό Εφετείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
  • Παρακολούθηση του δικαίου που διέπει τους τομείς αρμοδιότητας της ΡΑΕ, με στόχο την επισήμανση των διατάξεων εκείνων που χρήζουν αναμόρφωσης, επν-καιροποίησης, απλούστευσης ή κωδικοποίησης και την υποβολή σχετικών εισηγή­σεων.
  • Συμμετοχή στην επεξεργασία των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας της ΡΑΕ.
  • Επεξεργασία και ενσωμάτωση Οδηγιών και άλλων ευρωπαϊκών κειμένων με την κατάρτιση νομοσχεδίων και προεδρικών διαταγμάτων.
  • Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς την Ολομέλεια της Αρχής για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Σύνταξη ειση­γήσεων προς την Ολομέλεια της ΡΑΕ.
  • Επεξεργασία και νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει η ΡΑΕ με τρίτους, των διοικητικών πράξεων, καθώς και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
  • Νομική υποστήριξη της διαδικασίας ακροάσεων της ΡΑΕ και των εν γένει ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της ως προς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.
  • Νομική υποστήριξη της διαχείρισης καταγγελιών που απευθύνονται προς την ΡΑΕ.
  • Κάθε άλλο θέμα που χρήζει νομικής υποστήριξης.

Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η Αρχή προτίθεται να προσλάβει:

Τρεις (3) δικηγόρους με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού ή/και στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή/και στο δημόσιο δίκαιο ή/και στο δίκαιο ενέργειας, ή στο οικονομικό δίκαιο

Έναν (1) δικηγόρο με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο ή στο αστικό δίκαιο

Γ. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση όλων των θέσεων της παραγράφου Β πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες.

β) Να είναι Δικηγόροι τουλάχιστον παρ' Εφέταις, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της χώ­ρας (βλ κατωτέρω *).

γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδι­κασίες.

δ) Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

ε) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νό­μιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποτα­ξία με τελεσίδικη απόφαση.

στ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό ε­πικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση.

ζ) Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις τον ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγό­ρων.

θ) Να έχουν διαρκή και συστηματική επαγγελματική εμπειρία, κατά τα τελευταία οκτώ (8) έτη.

ι) Να γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο μία ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση αγγλικά)

Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις οι δύο θα καλυφθούν από δικηγόρους παρ' Αρείω και οι άλλες δύο από δικηγόρους παρ' Αρείω ή παρ' Εφέταις.

Δείτε αναλυτικα την προκήρυξη στο dsa.gr

Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)