logo-print

Προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκων τέκνων στον πατέρα (ΜΠρΑθ 1064/2018)

27/04/2018

27/04/2018

Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ι

ΈΦΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Με την υπ' αριθμ. 1064/18 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε αποδεκτή την αίτηση πατέρα για την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων του.

Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι, σε περίπτωση που τα τέκνα αλλάξουν κατοικία για να ζήσουν με την μητέρα τους, θα έπρεπε να συμβιώσουν κατ' ανάγκη με τον πατριό τους, πράγµα που θα μπορούσε να διαταράξει τον ψυχισµό τους.

Παράλληλα, το Δικαστήριο συνεκτίμησε την οικονομική επιφάνεια του πατέρα αλλά και το χρόνο που μπορεί να αφιερώνει στα τέκνα, καταλήγοντας στην απόφαση ότι, παρά το γεγονός ότι η μητέρα δεν παραμέλησε τα καθήκοντά της απέναντι στα παιδιά της, η άσκηση της επιμέλειάς τους πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στον αιτούντα πατέρα τους.

Διαβάστε επίσης: Απόρριψη αίτησης πατέρα για επικοινωνία με ανήλικα τέκνα λόγω έλλειψης επείγουσας περίπτωσης (ΜΠρΒόλου 147/2018)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1064/2018

Οι κρινόµενες αιτήσεις αρµόδια και παραδεκτά φέρονται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και πρέπει να συνεκδικαστoύν. Ο αιτών επικαλείται επείγουσα ,περίπτωση ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να του ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιµέλειας των ανηλίκων τέκνων, που έχει αποκτήσει µε την καθ' ης. Η καθ' ης ζητεί να ανατεθεί σε αυτήν η επιµέλεια των ανηλίκων τέκνων και να επιδικαστεί επίσης προσωρινά για λογαριασµό των ανηλίκων τέκνων διατροφή σε χρήµα για το κάθε ένα, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους. Οι αιτήσεις αρµοδίως εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόµιµες. Στηρίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513 και 1518 ΑΚ, 728, 729, 735 και 950 παρ. 1 ΚΠολΔ.

Πρέπει, επομένως, να εξεταστούν, κατ' ουσίαν. Από την εκτίµηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόµιµο γάµο στις 11-12-2008, στην ........... Από το γάµο τους απέκτησαν δύο τέκνα, την ........., που γεννήθηκε στις ........ και τον ........, που γεννήθηκε στις 1-6-2011 . Αρχικά η έγγαµη συμβίωση υπήρξε οµαλή, κατά τη διάρκειά της, ωστόσο, συνέβησαν διάφορα περιστατικά, ώστε αποφάσισαν την λύση του. Έτσι καταρτίσανε το από 19-3-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό µε το οποίο συμφωνήθηκε ότι τα εν λόγω ανήλικα θα διαµένουν µε την καθ' ης.

Περαιτέρω η καθ' ης µητέρα είναι εκπαιδευτικός στη Δηµόσια Εκπαίδευση ασχολείται προσωπικά και συστηµατικά µε την ανατροφή, επίβλεψη και µόρφωση των ανηλίκων παιδιών της, τα οποία περιβάλλει µε αγάπη και στοργή και ενδιαφέρεται εξαιρετικά για την ηθική, σωµατική και πνευµατική τους ανάπτυξη. Παρακολουθεί επιµελώς την πρόοδο τους στο σχολείο τους και επιδεικνύει µητρική στοργή που έχουν ανάγκη τα ανήλικα. Ιδίως στο ιδιαίτερα δύσκολο χρονικό διάστηµα που ακολούθησε της διάσπασης της έγγαµης συµβίωσης των διαδίκων, αποτέλεσε για αυτά το στήριγµά τους και το ασφαλές λιµάνι τους.

Τα παιδιά σχολούν καθηµερινώς στις 16:00, αυτή δε ως εκπαιδευτικός πληροφορικής, σχολά στην έσχατη των περιπτώσεων από την σχολική µονάδα, όπου είναι τα τελευταία χρόνια τοποθετηµένη στον ....... νωρίτερα, παραλαµβάνοντας η ίδια πάντα αυτοπροσώπως τα παιδιά της από το σχολείο. Η δηµιουργία δεσµού της µε άλλον άνδρα, έναν διαζευγµένο πατέρα µιας κόρης οχτώ (8) περίπου ετών δεν την εµποδίζει και δεν επηρεάζει στην άσκηση των καθηκόντων της έναντι των ανηλίκων παιδιών της. Αντίθετα µε τον ανήλικο Ιωάννη, ο οποίος είναι προσκολληµένος στον πατέρα του και έχει αναπτυχθεί µεταξύ τους ιδιαίτερος ψυχικός δεσµός, η ανήλικη θυγατέρα αυτής, λόγω και της θετικής επίδρασης της αιτούσας µητέρα της, φαίνεται να είναι πιο κοντά στην αιτούσα µητέρα της, µε την οποία µένει. Άλλωστε και η ίδια κατά την προσωπική επικοινωνία του δικαστή µε αυτήν, δήλωσε ότι νιώθει καλά και µε τους δύο γονείς, µπορεί να µετακοµίσουν µπορεί και όχι, µε τη µαµά περνάει καλά, χορεύουν, έρχονται τα ξαδέλφια τους, και θα ήθελε να µένει και στους δύο, τον µισό καιρό µε τον έναν και τον µισό καιρό µε τον άλλο, εναλλάξ, ένα µήναµε τον ένα και ένα µε τον άλλο, µε τον αδελφό της τσακώνονται, παίζουν, τα ξαναβρίσκουν, ενώ ο ανήλικος υιός, κατά την προσωπική επικοινωνία µε αυτόν, δήλωσε, παρά την τυχόν θετική επίδραση που ασκεί πάνω του η ανωτέρω αδελφή του σε σχέση µε την µητέρα τους, ότι επιθυµεί να ζει µε τον καθ'ου -πατέρα του- γιατί µε τη µαµά που θα µετακοµίσει πιο µακριά θα αλλάξει σχολείο, όπου δεν ξέρει κανένα, ενώ του µπαµπά είναι πιο κοντά στο σχολείο, όπου έχει πολλούς φίλους, ότι θέλει να είναι µε αυτόν, στο σπίτι του οποίου τα παιδιά γεννήθηκαν και µεγάλωσαν και όπου υπάρχουν ξεχωριστά δωµάτια για κάθε παιδί και είναι πλήρως διαµορφωµένα.

Έτσι τα ανήλικα σε περίπτωση που θα ζήσουν µε την µητέρα τους, θα πρέπει να συµβιώσουν µε τον πατριό τους, πράγµα που µπορεί να διαταράξει τον ψυχισµό του ανήλικου ........ και να έχει ως αποτέλεσµα, λόγω της ιδιοσυστασίας του χαρακτήρα του, µεταγενέστερες δυσµενείς εκδηλώσεις. Ο αιτών έχει σοβαρή οικονοµική επιφάνεια, ασχολείται σε µια µεγάλη εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να αφιερώσει ικανοποιητικό χρόνο στα παιδιά, εν αντιθέσει µε παλαιότερα, διότι έχουν µειωθεί τα επαγγελµατικά ταξίδια.

Επί πλέον, η αλλαγή κατοικίας των ανηλίκων, η κατ' ανάγκη συµβίωση στο µητρικό σπίτι µε τον πατριό και την αµφιθαλή, µεγαλύτερη, αδελφή τους δηλαδή πρόσωπα ξένα προς το περιβάλλον στο οποίο µέχρι τώρα ζουν θα καταπονήσει και θα επιβαρύνει ψυχολογικά τον ανήλικο ........ Ενόψει των ανωτέρω και µε γνώµονα το αληθινό συµφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, το Δικαστήριο κρίνει, ότι παρά το ότι η καθ' ης δεν παραµέλησε τα καθήκοντά της έναντι αυτών, ότι η άσκηση της επιµέλειας των ανηλίκων, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στον αιτούντα πατέρα τους, καίτοι µε βάση τα ανωτέρω, που έχουν πιθανολογηθεί, δεν έχουν µεταβληθεί οι συνθήκες µε βάση τις οποίες είχε ανατεθεί αποκλειστικά στην αιτούσα µητέρα της η άσκηση της επιµέλειας της ανήλικης ........, ενόψει της κατά τα άνω µεταβολής των συνθηκών από την προαναφερόµενη συµφωνία, µε βάση τις οποίες είχε ανατεθεί η επιµέλεια του ανηλίκου ........ στην ίδια.

Κατ' ακολουθία αυτών θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του ....... και να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση της ... και να συµψηφιστεί η δικαστική δαπάνη µεταξύ των διαδίκων (άρθρ, 178 ΚΠολΔ).

Πηγή απόφασης dsanet.gr

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

send