logo-print

Πρόσβαση σε έγγραφα αιτήσεων και καταγγελιών σε ανεξάρτητη αρχή και προστασία προσωπικών δεδομένων (ΝΣΚ)

Μπορεί ο καταγγελόμενος να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία του καταγγέλοντος;

02/07/2020

03/07/2020

Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Πολιτειολογία

Με μία ενδιαφέρουσα γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τη χορήγηση εγγράφων από την Εθνική Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόσβαση σε έγγραφα και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης: Κάμερες σε δημόσιους χώρους: Προβληματικές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα που τέθηκαν στο ΝΣΚ αφορούσαν στο εάν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δύναται να χορηγήσει:

1) σε αιτούντα υπάλληλο της ΔΕΗ ΑΕ τα στοιχεία τρίτου προσώπου, το οποίο προέβη σε καταγγελία σε βάρος του υπαλλήλου προς τον τότε Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ήδη Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας), δεδομένου ότι ο καταγγέλλων είχε ζητήσει κατά την υποβολή της καταγγελίας του και υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του π.δ. 77/2005 τη μη ανακοίνωση των προσωπικών στοιχείων του, και

2) σε ανώνυμη εταιρεία αντίγραφο αίτησης προσώπου που προέβη σε επώνυμη καταγγελία βάσει της οποίας χορηγήθηκε στον τελευταίο, απόσπασμα της έκθεσης επιθεώρησης- ελέγχου, που εκδόθηκε σε συνέχεια της καταγγελίας του σε βάρος της ως άνω εταιρείας.

Σχέση μεταξύ Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, με το άρθρο 42 του Νόμου 4624/2019 λήφθηκε από τον νομοθέτη η ειδικότερη πρόνοια ότι έγγραφα που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χορηγούνται από φορείς του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του Κ.Δ.Διαδ., όπως ισχύει, χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5 του ανωτέρω Κώδικα και σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις που αφορούν στη χορήγηση εγγράφων από τον εκάστοτε φορέα, αρχή ή υπηρεσία.

Εξάλλου και υπό την ισχύ του ν. 2472/1997, κατά την πάγια θέση του Ν.Σ.Κ., ως προς το ζήτημα της παράλληλης με τον Κ.Δ.Διαδ. εφαρμογής του ν. 2472/1997, οι ρυθμίσεις των δύο αυτών νομοθετημάτων αφορούσαν καταρχήν σε διαφορετικά πεδία και απέβλεπαν σε διαφορετικούς στόχους.

Και ναι μεν σε ορισμένα σημεία επικαλύπτονταν, η μία όμως δεν εξοστράκιζε την άλλη, παρά μόνον αν δεν υπήρχε δυνατότητα σύγκλισης.

Διαβάστε επίσης: Σύστημα βιντεοεπιτήρησης με δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου στα σχολεία της Ρωσίας

Είχε, επίσης, κριθεί ότι, αν συγκεκριμένη περίπτωση ενέπιπτε στις απαγορεύσεις του άρθρου 5 Κ.Δ.Διαδ., τότε δεν είχε νόημα η εφαρμογή του ν.2472/1 997, αφού το ζήτημα αντιμετωπιζόταν με το άρθρο 5 του Κ.Δ.Διαδ.

Εάν αντίθετα, η εξεταζόμενη περίπτωση δεν ενέπιπτε στις απαγορεύσεις χορήγησης αντιγράφων, τότε είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.2472/1997, προς διερεύνηση της δυνατότητας ή μη χορήγησης αντιγράφων που αφορούσαν σε δεδομένα (απλά ή ευαίσθητα) προσωπικού χαρακτήρα.

Ανάλυση υποερωτημάτων

Ως προς το πρώτο υποερώτημα, το ΝΣΚ ανέφερε πως οι καταγγελίες, εφόσον δεν έχουν αποτελέσει αιτιολογική βάση για την έκδοση διοικητικής πράξης, αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα και καταρχάς ο καταγγελλόμενος θα είχε ειδικό έννομο συμφέρον να λάβει γνώση των στοιχείων του καταγγέλλοντος, δεδομένου ότι αναφέρονται στον ίδιο.

Ωστόσο, στην εξεταζόμενη περίπτωση, ο καταγγέλλων, κατά την υποβολή των ως άνω καταγγελιών στον τότε Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η διερεύνηση των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί, ζήτησε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.8 του π.δ. 77/2005, τη μη ανακοίνωση των προσωπικών του στοιχείων.

Κατά συνέπεια, το δικαίωμα του καταγγελλόμενου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, καθόσον υφίσταται η ανωτέρω ειδική διάταξη με βάση την οποία ο καταγγέλλων είχε ζητήσει τη μη γνωστοποίηση των στοιχείων και η οποία εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 5 του Κ.Δ.Διαδ. 22.

Ως προς το δεύτερο υποερώτημα, η αίτηση με την οποία το πρόσωπο ζήτησε από την Υπηρεσία τη χορήγηση της έκθεσης ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., η οποία αφορά σε έλεγχο που διενεργήθηκε για την υπαγωγή της αιτούσας εταιρείας στον επενδυτικό ν.3299/2004, αποτελεί επίσης ιδιωτικό έγγραφο, δεδομένου ότι και η αίτηση αυτή δεν αποτέλεσε αιτιολογική βάση για την έκδοση συγκεκριμένης διοικητικής πράξης, αλλά με βάση την αίτηση αυτή η Διοίκηση του χορήγησε την ως άνω έκθεση.

Το γεγονός δηλαδή ότι η εν λόγω αίτηση πρωτοκολλήθηκε και υφίσταται στον σχετικό διοικητικό φάκελο δεν την καθιστά διοικητικό έγγραφο (με την ευρεία του όρου έννοια), καθόσον δεν επιστήριξε μετέπειτα κάποια κρίση της Διοίκησης.

Ως εκ τούτου για τη χορήγησή της απαιτείται να συντρέχει ειδικό έννομο συμφέρον της αιτούσας εταιρείας.

Εν προκειμένω, σύμφωνα με το διδόμενο ιστορικό και τα στοιχεία του φακέλου, η αιτούσα εταιρεία για τη χορήγηση της εν λόγω αίτησης ισχυρίζεται ότι συντρέχει έντονο έννομο συμφέρον, για την απόδειξη του οποίου επικαλείται τις εκκρεμείς δικαστικές διενέξεις που έχει με το πρόσωπο αυτό.

Συγκεκριμένα η αιτούσα επικαλείται ότι είναι βέβαιο ότι το πρόσπωπο θα προσκομίσει, όπως, ήδη, το έχει πράξει ενώπιον άλλου δικαστηρίου, στην εκκρεμή (τουλάχιστον κατά την υποβολή της αίτησης) δίκη, ενώπιον Μονομελούς Εφετείου, την ως άνω έκθεση ελέγχου και ότι συνεπώς έχει εντονότατο έννομο συμφέρον να λάβει την αίτηση με βάση την οποία του χορηγήθηκε η εν λόγω έκθεση.

Περαιτέρω, η αιτούσα επικαλείται ότι το εν λόγω έννομο συμφέρον καθίσταται ακόμα πιο εναργές λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η χρηματική ικανοποίηση που έχει επιδικασθεί υπέρ της, με δύο πρωτόδικες αποφάσεις, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη, αφορά προσβλητικές καταγγελίες του ανωτέρω σε επιμέρους αρχές και υπηρεσίες και ότι συνεπώς το πώς γράφει το πρόσωπο αυτό για την εταιρεία έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για το εκκρεμές Εφετείο όσο και για την άλλη υπόθεση που επίσης έχει εκδικασθεί ενώπιον του Εφετείου και αναμένεται απόφαση.

Από την επισκόπηση της προσκομιζόμενης από την αιτούσα εταιρεία απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου διαπιστώνεται ότι η επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης υπέρ της αιτούσας εταιρείας λόγω των προσβλητικών καταγγελιών του προσώπου στηρίζεται, μεταξύ των άλλων, σε πραγματικά περιστατικά που έχουν σχέση με την υπαγωγή της εταιρείας στον επενδυτικό νόμο 3299/2004.

Δεδομένου, δε, ότι για την υπαγωγή της εταιρείας διενεργήθηκε έλεγχος, κατόπιν καταγγελίας του προσώπου, και συντάχθηκε η ως άνω έκθεση ελέγχου, η οποία αφορά άμεσα στην αιτούσα εταιρεία, η τελευταία έχει ειδικό έννομο συμφέρον να λάβει γνώση της αίτησης δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε αυτή (η έκθεση ελέγχου) σε αυτό ως σχετιζόμενη άμεσα με υπόθεση που την αφορά και, επιπροσθέτως, συνδέεται με την ως άνω δικαστική διένεξή τους.

Με βάση τα παραπάνω, το ΝΣΚ (Τμήμα Ε) γνωμοδότησε ομόφωνα πως:

1) Το αίτημα του καταγγελλόμενου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, καθόσον υφίσταται η ειδική διάταξη του άρθρου 4 παρ.8 του π.δ. 77/2005, βάσει της οποίας ο καταγγέλλων είχε ζητήσει τη μη γνωστοποίηση των στοιχείων του και η οποία εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 5 του Κ.Δ.Διαδ., και

2) η αίτηση με την οποία ο καταγγέλλων ζήτησε από την Υπηρεσία την έκθεση ελέγχου που αφορά την ανωτέρω εταιρεία αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο, καθόσον η ως άνω αίτηση δεν επιστήριξε μετέπειτα κάποια κρίση της Διοίκησης. Ως εκ τούτου για τη χορήγησή της απαιτείται να συντρέχει ειδικό έννομο συμφέρον της αιτούσας εταιρείας. Δεδομένου, δε, ότι για την υπαγωγή της εταιρείας στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 διενεργήθηκε έλεγχος, κατόπιν της επώνυμης καταγγελίας, και συντάχθηκε η ως άνω έκθεση ελέγχου, που αφορά άμεσα στην αιτούσα εταιρεία, η τελευταία έχει ειδικό έννομο συμφέρον να λάβει γνώση της σχετικής αίτησης του καταγγέλλοντος, ως σχετιζόμενη άμεσα με υπόθεση που την αφορά και επιπροσθέτως συνδέεται με δικαστική διένεξή τους (ομόφωνα).

Δείτε τη γνωμοδότηση στο nsk.gov.gr

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send