logo-print

Ρευματοκλοπές: Αναλυτικό εγχειρίδιο κανόνων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Πώς ορίζεται η ρευματοκλοπή και ποια η διαδικασία εντοπισμού της - Τι ισχύει για την ενημέρωση του χρήστη και τη διαδικασία είσπραξης του καταλογιζόμενου ποσού

02/06/2017

16/11/2017

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το «Εγχειρίδιο για τις ρευματοκλοπές» από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διαχείρισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το εγχειρίδιο, η έκδοση του οποίου κρίθηκε απαραίτητη ιδίως ενόψει των τεραστίων διαστάσεων που λαμβάνει το φαινόμενο της ρευματοκλοπής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, διαμορφώνει ένα αναλυτικό πλαίσιο αναφορικά με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ρευματοκλοπών από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Μεταξύ άλλων, στο εγχειρίδιο υπάρχει ορισμός για τη ρευματοκλοπή αλλά και διάκριση περιπτώσεων αυτής, εκτενείς αναφορές στους τρόπους εντοπισμού της, τη διαδικασία διαπίστωσης, την ενημέρωση του χρήστη, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται καθώς και διατάξεις για τη διαδικασία είσπραξης των ποσών, ρύθμισης των οφειλών και υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των χρηστών.

Πώς ορίζεται η ρευματοκλοπή

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ΡΑΕ, ως ρευματοκλοπή ορίζεται εν γένει η αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις του Δικτύου, με σκοπό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και να μην τιμολογείται.

Συνηθέστερη περίπτωση συνιστά η επέμβαση στον μετρητή ή άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης που αποσκοπεί στην αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας (καταγραφή μικρότερων ποσοτήτων έναντι της πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης). Στην περίπτωση αυτή υπάγεται η πλειονότητα των εντοπιζόμενων ρευματοκλοπών.

Άλλες περιπτώσεις ρευματοκλοπής αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

• Η παράκαμψη υφιστάμενου μετρητή (απ' ευθείας σύνδεση της γραμμής πίνακα-μετρητή με το καλώδιο παροχής της εγκατάστασης), οπότε και το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας δεν καταγράφεται.

• Η απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το Δίκτυο, απουσία μετρητικού εξοπλισμού (σε περιπτώσεις που ο μετρητής έχει αποξηλωθεί ή και ουδέποτε εγκαταστάθηκε).

• Η απευθείας σύνδεση με αγκίστρωση στους αγωγούς του εναερίου δικτύου, απουσία μετρητή ή/και παροχής ή/και νομίμως υφιστάμενου κτίσματος (περιπτώσεις καταυλισμών κ.λπ.).

• Η αυθαίρετη επανενεργοποίηση παροχών που έχουν απενεργοποιηθεί αλλά υπάρχει σύμβαση προμήθειας σε ισχύ (π.χ. απενεργοποίηση μετά από αίτημα Προμηθευτή λόγω υπερημερίας, παραβίαση όρων σύμβασης σύνδεσης από πελάτη, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής), με ή χωρίς αλλοίωση της μέτρησης.

Διάκριση των ρευματοκλοπών και γενικές αρχές

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, οι ρευματοκλοπές διακρίνονται σε:

α) Διαπιστωμένες ρευματοκλοπές

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ευρήματα είναι εμφανή, απτά και αδιάσειστα και τεκμηριώνουν κατά τρόπο αναμφισβήτητο την τέλεση ρευματοκλοπής.

β) Πιθανολογούμενες ρευματοκλοπές

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν μεν ευρήματα, ωστόσο αυτά αποτελούν ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις αλλοίωσης της μέτρησης, όπως ενδεικτικά η παραβίαση σφραγίδας του κελύφους του μετρητή, ενέργεια για την οποία δεν υπάρ- χει άλλος λόγος διάπραξης της πέραν της επέμβασης στον μετρητή, σε αντίθεση με την κοπή της σφραγίδας του κιβωτίου του μετρητή που πιθανώς δικαιολογείται λόγω επανοπλισμού του μικρο-αυτόματου διακόπτη, τα οποία ευρήματα ενισχύονται και από δυσεξήγητη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς (μείωση της κατανάλωσης).

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του εγχειριδίου, Οι ενέργειες και οι χειρισμοί του Διαχειριστή του Δικτύου κατά τη διαδικασία διαπίστωσης των ρευματοκλοπών υπακούουν στις αρχές της αποτελεσματικότητας των χειρισμών, της διαφάνειας των ενεργειών και της ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών.

Διαδικασία διαπίστωσης ρευματοκλοπής

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του εγχειριδίου, ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αιφνιδιαστικό έλεγχο παροχών είτε στο πλαίσιο σχετικών ερεθισμάτων και αναφορών κατά τα προεκτεθέντα (αναφορές για κομμένες σφραγίδες κιβωτίου ή κελύφους μετρητή, ίχνη επέμβασης στην μετρητική διάταξη κ.λπ.), είτε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων με ή χωρίς προϋπάρχον ερέθισμα, χωρίς προειδοποίηση του καταναλωτή, αφού σε πλείστες περιπτώσεις οι παρεμβάσεις είναι δυνατόν να αρθούν χωρίς εμφανές και απτό αποτύπωμα και τυχόν εκ των προτέρων ενημέρωση του καταναλωτή θα παρείχε το απαιτούμενο προς τούτο χρονικό περιθώριο.

Ο έλεγχος διενεργείται από τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο συμμετέχουν κατ' ελάχιστον δύο άτομα (έμπειροι σε θέματα παροχών τεχνικοί), τα οποία φέρουν υπηρεσιακές ταυτότητες. Το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ συνοδεύεται από εκπρόσωπο του ανεξάρτητου φορέα που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, στον οποίο δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων τα στοιχεία της εγκατάστασης που πρόκειται να ελεγχθεί και του χρήστη αυτής

Ο χρήστης της παροχής, ή άλλος παριστάμενος στο ακίνητο ή την εγκατάσταση που εξυπηρετεί η παροχή εκπρόσωπος του, αναζητείται και, εφόσον παρίσταται, ενημερώνεται περί του επικείμενου ελέγχου της μετρητικής διάταξης, ενώ του ζητείται να επιτρέψει, ως οφείλει, την προσπέλαση στον μετρητή, στις περιπτώσεις που ο τελευταίος βρίσκεται σε μη απευθείας προσβάσιμο σημείο εντός του ακινήτου.

Εφόσον από τα ευρήματα τεκμαίρεται διαπιστωμένη ρευματοκλοπή, τα ευρήματα φωτογραφίζονται με καταγραφή ημερομηνίας, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να παρίστανται κατά τη φωτογράφιση αστυνομικό όργανο, καθώς και ο καταναλωτής ή εκπρόσωπος του, στους οποίους και επιδεικνύονται τα ευρήματα της ρευματο- κλοπής, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση προς άρση της. Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να συλλέγει και να τηρεί στοιχεία προς απόδειξη της προσπάθειας κλήσης αστυνομικού οργάνου, σε περίπτωση μη προσέλευσής του.

Δείτε αναλυτικό το εγχειρίδιο ρευματοκλοπών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εδώ.

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Η Διαμεσολάβηση
send