logo-print

Ρυθμίσεις για τα σωματεία: Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της δικηγορικής ύλης

Εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου με πράξη δικηγόρου – Δείτε τις αλλαγές σε ΚΠολΔ και ΑΚ

19/02/2024

19/02/2024

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21
Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας», το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, , προβλέπεται η εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με πράξη δικηγόρου.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε η εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου να γίνεται πλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με πράξη δικηγόρου. Η τροποποιημένη διάταξη θα προβλέπει, πλέον, τα εξής:

Η εγγραφή ή τροποποίηση καταστατικού επαγγελματικών ενώσεων σωματειακής μορφής, σωματειακών συνδικαλιστικών οργανώσεων και αθλητικών σωματείων γίνεται με διάταξη που εκδίδει δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Ειρηνοδικείο της έδρας του σωματείου.

Προβλέπεται ο τρόπος ορισμού του κατά σειράν, από κατάλογο που συντάσσεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και αποστέλλεται στο Ειρηνοδικείο προ της έναρξης του δικαστικού έτους. Εισάγεται ταχύς και απλός τρόπος αντικατάστασης του ορισθέντος. Ρητώς προβλέπεται ότι οι μεταξύ του ειρηνοδικείου και του δικηγόρου επικοινωνίες και ανταλλαγές εγγράφων μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά. Αν δεν εκδώσει ο δικηγόρος την πράξη εντός 30 ημερών, τότε αυτεπαγγέλτως με ενέργεια της γραμματείας παραδίδει τον φάκελο και με πράξη του προϊσταμένου του ειρηνοδικείου της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος. Αν καθ’ υποτροπήν δεν εκδίδει εμπροθέσμως την πράξη, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση αυτή, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και 1 έτος από την εγγραφή στον κατάλογο.

Επισημαίνεται ότι διατηρείται η αρμοδιότητα του ειρηνοδίκη να αποφαίνεται επί αιτήσεων για εξουσιοδότηση για τη σύγκληση της συνέλευσης σωματείου και τη ρύθμιση της προεδρίας της ή τη διάλυση σωματείου και  προβλέπεται η δυνατότητα ανακοπής και κατά της πράξης δικηγόρου.

Στο άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα, περί της εγγραφής σωματείου, επέρχονται οι απαραίτητες, νομοτεχνικής φύσεως, τροποποιήσεις, ώστε να προσαρμοστεί στις αλλαγές και τη μεταφορά της αρμοδιότητας στο δικηγόρο.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ένα ζήτημα που έχει παρατηρηθεί στην πρακτική, η οποία αφορά στην εγγραφή των συνδικαλιστικών σωματείων και ορίζεται ρητά ότι στην περίπτωση συνδικαλιστικών οργανώσεων πρέπει να εγγράφονται και στα βιβλία του δικαστηρίου και στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 1264/1982. Η εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο δεν συνιστά συστατικό τύπο ούτε συνδέεται με το νομότυπο της ίδρυσης του σωματείου αλλά είναι όρος του ενεργού ώστε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να απολαύουν των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον νόμο.

Τέλος, προτείνεται και η τροποποίηση του άρθρου 82 του Αστικού Κώδικα, ώστε να προβλέπεται ανακοπή και κατά της πράξης δικηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ειδικότερα, την πράξη που απορρίπτει την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο εκείνος που την είχε υποβάλει. Την πράξη που δέχεται την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο στο opengov.gr

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ