logo-print

Ρύθμιση επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας πατέρα με ανήλικα τέκνα και ισχυρισμοί περί σεξουαλικής παρενόχλησης (ΜΠρ Βέροιας 190/2021)

Πεποίθηση της ανήλικης κόρης περί σεξουαλικής της παρενόχλησης από τον πατέρα, λόγω της επιδίωξής του να λούζει τις κόρες του και της ενασχόλησής του με φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας

02/08/2021

02/08/2021

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας απέρριψε αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων περί προσωρινής ρύθμισης επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας ανήλικων τέκνων, κατά το μέρος αυτής που ρυθμίζει την επικοινωνία με τον πατέρα, διότι κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν επήλθε ουδεμία μεταβολή των πραγμάτων.

Η αιτούσα τη μεταρρύθμιση μητέρα ισχυρίστηκε πως τα ανήλικα τέκνα, από την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων και έκτοτε, απομακρύνθηκαν ψυχικά πλήρως από τον πατέρα τους, ενόψει αφενός του γεγονότος του λουσίματός τους από αυτόν και αφετέρου του ενδεχόμενου της αναζήτησης εκ μέρους του των όρων «παιδικές πορνογραφίες» σε διαδικτυακές πλατφόρμες (youtube, google). Όπως ισχυρίστηκε η μητέρα, εξαιτίας των γεγονότων αυτών, επισκέφθηκαν ψυχολόγο, ο οποίος διέγνωσε ως προς τη μία ανήλικη κόρη  αισθήματα άγχους, φόβου και ανασφάλειας να αποκαλέσει τον πατέρα της «μπαμπά» και συνέστησε εν γένει την υποστήριξη των παιδιών, έτσι ώστε να αποκτήσουν σχέση εμπιστοσύνης με τον πατέρα τους.

Ωστόσο, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα επικαλούμενα από την αιτούσα μητέρα περιστατικά δεν συνιστούν μεταβολή πραγμάτων που να δικαιολογούν κατά την έννοια του άρ. 969 του ΚΠολΔ την ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης. Κι τούτο, διότι σε σχέση με την αναφερόμενη συμπεριφορά των ανηλίκων μετά την έκδοση της πιο πάνω απόφασης, ήτοι να μην επιθυμούν επικοινωνία με το πατέρα τους, και των αιτίων αυτής, αυτά προϋπήρχαν της ενώπιον του δικαστή εκδίκασης της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, καθόσον είχαν αναφερθεί αφενός σε έκθεση κοινωνικής έρευνας της αρμόδιας κοινωνικής λειτουργού και αφετέρου σε βεβαίωση της κοινωνικής λειτουργού και διευθύντριας του κέντρου αναφοράς παροχής συμβουλευτικής και θεραπείας τραύματος πρωτοβουλίας για το παιδί.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, της οποίας ζητήθηκε η μεταρρύθμιση, η μία από τις δύο ανήλικες κόρες των διαδίκων αντιλήφθηκε την απόπειρα του πατέρα της να κάνει αναζήτηση των όρων «παιδικές πορνογραφίες» σε διαδικτυακές πλατφόρμες (youtube, google), ενώ υπάρχουν και φωτογραφίες της συσκευής του τηλεφώνου του, στις οποίες απεικονίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης «πορνό μικρά κορίτσια» στην πλατφόρμα google. Η ανήλικη, έκτοτε, υιοθέτησε μία ιδιαίτερα αρνητική στάση απέναντι στο πατέρα της και δεν ήθελε να επικοινωνεί μαζί του.

Όσον αφορά στο γεγονός του λουσίματος των ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους, το δικαστήριο έκρινε ότι αποτέλεσε παρερμηνεία σεξουαλικής παρενόχλησης. Η ενέργεια αυτή θα έπρεπε μεν να αποφευχθεί, ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν στα λεγόμενα, στη συμπεριφορά και στα συναισθήματα της ανήλικης συμπτώματα ή ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες που να συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση. Τόσο από τις αναφορές του πατέρα όσο και της μητέρας, δεν προέκυψε κάποια σεξουαλική δυσλειτουργική συμπεριφορά του πατέρα στο παρελθόν κατά την επικοινωνία του με τα παιδιά. Η ανήλικη, η οποία δεν επιθυμούσε αυτή την ενέργεια του πατέρα, είναι πεπεισμένη ότι έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά από τον πατέρα της, ενώ δεν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ως προς αυτό, λαμβάνοντας συνδυαστικά υπόψη ότι παρακολούθησε υλικό που αφορούσε στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης.

Το δικαστήριο τόνισε ότι το γεγονός ότι οι ανήλικες μετά την έκδοση της απόφασης αποφάσισαν να μην επικοινωνούν με τον πατέρα τους κατά παρέκκλιση της απόφασης, με πρόσχημα τα όσα έχουν αναφέρει στους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, δεν μπορεί να θεωρηθεί νέο γεγονός και μεταβολή πραγμάτων. Το δικαίωμα, άλλωστε, της προσωρινής επικοινωνίας του πατέρα είχε γίνει δεκτό στην υπό μεταρρύθμιση απόφαση και ρυθμίστηκε, ενόψει και του γεγονότος ότι δεν είχε αντιλέξει ειδικά σε εκείνη τη δίκη η αιτούσα μητέρα και δεν είχε προτείνει κάποια διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, που ο πατέρας είχε προτείνει.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Με το κρινόμενο δικόγραφο η αιτούσα ζητάει την μεταρρύθμιση της πιο πάνω απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων επικαλούμενη ως νέα γεγονότα : ότι τα ανήλικα τέκνα μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης απομακρύνθηκαν ψυχικά πλήρως από τον καθ’ ου πατέρα τους ενόψει του προαναφερόμενου γεγονότος του λουσίματος τους από αυτόν (πατέρα τους) και του ενδεχόμενου της αναζήτησης εκ μέρους του των όρων "παιδικές πορνογραφίες" σε διαδικτυακές πλατφόρμες (youtube, google), λόγος για τον οποίο επισκέφθηκαν τη ψυχολόγο ... η οποία αναφορικά με την ανήλικη … αναφέρει πως βιώνει αισθήματα άγχους, φόβου και ανασφάλειας να αποκαλέσει τον πατέρα της 'μπαμπά' και συνιστά εν γένει την υποστήριξη των παιδιών έτσι ώστε να αποκτήσουν σχέση εμπιστοσύνης με τον πατέρα τους. Τα ανωτέρω όμως που εκθέτει η αιτούσα δε συνιστούν μεταβολή πραγμάτων που να δικαιολογούν κατά την έννοια του άρθρου 969 ΚΠολΔ την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της πιο πάνω αναφερόμενης απόφασης, με την ακόλουθη σειρά σκέψεων : Σε σχέση με την αναφερόμενη συμπεριφορά των ανηλίκων μετά την έκδοση της πιο πάνω απόφασης, ήτοι να μην επιθυμούν επικοινωνία με το πατέρα τους και των αιτίων αυτής (της συμπεριφοράς), ήτοι του λουσίματος των ανηλίκων και του ενδεχόμενου της αναζήτησης εκ μέρους του πατέρα τους των όρων "παιδικές πορνογραφίες" σε διαδικτυακές πλατφόρμες (youtube, google), αυτά προϋπήρχαν της ενώπιον του δικαστή εκδίκασης της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή δεν πρόκειται για μεταγενέστερα περιστατικά. Βέβαια και τα προυπάρξαντα περιστατικά μπορούν να θεωρηθούν μεταβολή πραγμάτων, εφόσον δικαιολογημένα αποκαλύφθηκαν μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης, προϋπόθεση όμως που δεν ισχύει εν προκειμένω, αφού είχαν αναφερθεί αφενός στην έκθεση κοινωνικής έρευνας της αρμόδιας κοινωνικής λειτουργού της διεύθυνσης δημόσιας υγείας και αφετέρου στη βεβαίωση της κοινωνικής λειτουργού και διευθύντριας του κέντρου αναφοράς παροχής συμβουλευτικής και θεραπείας τραύματος πρωτοβουλίας για το παιδί. Επομένως δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπήρξε (ασχέτως της βασιμότητας τους ή μη) δικαιολογημένη μεταγενέστερη αποκάλυψη τους. Από την άλλη σαφώς και δεν μπορεί να θεωρηθεί νέο γεγονός και μεταβολή πραγμάτων και το ότι τα ανήλικα μετά την έκδοση της απόφασης αποφάσισαν να μην επικοινωνούν με τον πατέρα τους κατά παρέκκλιση της απόφασης, με πρόσχημα τα όσα έχουν αναφέρει στους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Άλλωστε το δικαίωμα προσωρινής επικοινωνίας του πατέρα είχε γίνει δεκτό στην υπό μεταρρύθμιση απόφαση και ρυθμίστηκε, ενόψει και του ότι δεν είχε αντιλέξει ειδικά σε εκείνη τη δίκη η αιτούσα και δεν είχε προτείνει κάποια διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, που ο ήδη καθ’ ού είχε προτείνει.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

send