logo-print

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας

Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», διευκόλυνση διενέργειας κοινωνικής έρευνας για την έγκριση αιτήσεων αναδοχής και υιοθεσίας ενδιαφερομένων αναδόχων ή θετών γονέων και άλλες ρυθμίσεις

03/04/2024

03/04/2024

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ζητήματα στελέχωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται:
- Η αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»
- Η οικονομική ενίσχυση των ωφελούμενων που διαβιούν σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) και στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης
- Η διευκόλυνση διενέργειας κοινωνικής έρευνας για την έγκριση αιτήσεων αναδοχής και υιοθεσίας ενδιαφερομένων αναδόχων ή θετών γονέων
- Η περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου της κοινωνικής προστασίας και της παιδικής προστασίας συνολικά
- Η σύσταση και λειτουργία των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ σκοπείται η διεύρυνση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», ώστε μέσω αυτού να ωφεληθούν ακόμη περισσότερες κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, αναμορφώνονται περαιτέρω ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» (α) με τη διεύρυνση των κατηγοριών ωφελούμενων και τη συμπερίληψη ολόκληρων νοικοκυριών/οικογενειών, (β) με τη δυνατότητα Φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα απεξάρτησης χρηστών ουσιών να συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος και (γ) με τη θέσπιση ορίου συμμετοχής πιστοποιημένων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με την ιδιότητα του Διαχειριστή Φορέα.

Επιπλέον, αντιμετωπίζονται ζητήματα αναφορικά με τις παροχές προς ωφελούμενους εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου και την επωφελέστερη κατά το δυνατό διοίκησή τους. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής ειδικών παροχών, ως επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης στους ωφελούμενους του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης του ν. 4109/2013 και των Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Σκοπός της παροχής είναι η κάλυψη αναγκών των ωφελούμενων που διαβιούν στους ως άνω φορείς στερούμενοι προστατευτικού οικογενειακού περιβάλλοντος, η παροχή ίσων ευκαιριών για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και η στήριξη της προσπάθειας αυτονόμησης και κοινωνικής τους ένταξης. 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ σκοπείται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την παιδική προστασία μέσα από την αναμόρφωση της σύνθεσης των εκτελεστικών οργάνων διοίκησης φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα, επιχειρούνται στοχευμένες τροποποιήσεις για τη λειτουργία ήδη προβλεπομένων στο νόμο συμβουλευτικών οργάνων, με αρμοδιότητα την αναδοχή, την υιοθεσία, την παρακολούθηση και γνωμοδότηση αναφορικά με θέματα βρεφών και παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται η περίπτωση της αδυναμίας διενέργειας της προβλεπόμενης στον νόμο έρευνας από την κατά τόπον αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Η διενέργεια κοινωνικής έρευνας αποτελεί ουσιαστική και αναγκαία προϋπόθεση, εξαιρετικής σημασίας, προκειμένου για την έγκριση των αιτήσεων αναδοχής, υιοθεσίας ενδιαφερομένων αναδόχων ή θετών γονέων αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου σε τρίτο. Κατά συνέπεια, είναι επιβεβλημένη η πρόνοια του νόμου, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διεξαγωγής της από την κατά τόπον αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, με την πρόβλεψη διαδικασίας ανάθεσής της σε κοινωνική υπηρεσία όμορης Περιφερειακής Ενότητας με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ επιχειρούνται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του πλαισίου οικονομικής διαχείρισης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παιδιών», και κατ’ επέκταση η βέλτιστη προώθηση των σκοπών του.

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε’ προβλέπεται η σύσταση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, οι οποίες θα συμβάλλουν στην πλήρη διοικητική ανεξαρτητοποίηση του νέου Υπουργείου και στην επίτευξη των στόχων και πολιτικών του Υπουργείου που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας και δη των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα ΑμεΑ, οι χρονίως πάσχοντες, τα θύματα έμφυλης βίας. Περαιτέρω, επέρχονται επιμέρους βελτιώσεις στον τρόπο οργάνωσης και άσκησης των αρμοδιοτήτων των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. 

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση έως την 15η Απριλίου 2024 και ώρα 09:00 στο opengov.gr.

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
send