logo-print

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

Τι αλλάζει στο νόμο για τις ΕΠΕ - Αναλυτικά οι νέες διατάξεις

14/05/2018

22/05/2018

Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Τροποποίηση του Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις».

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο νόμου είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Δεκέμβριο 2017

Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση του νόμου με τις σχετικές αλλαγές:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1° - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α' του ν. 3190/1955

Το πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου πραγματεύεται τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Α «Γενικοί Διατάξεις» του ν. 3190/1955. Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα:

Με την παρ. 1 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 2 «Επωνυμία» του ν. 3190/1955. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι

α) η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) δεν είναι υποχρεωτικό να σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά ότι μπορεί να σχηματισθεί και από άλλες ενδείξεις («φανταστική» επωνυμία). Είναι σαφές ότι ακόμα και στην περίπτωση επιλογής «φανταστικής» επωνυμίας, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι γενικά παραδεκτές αρχές περί επωνυμιών και κυρίως η αρχή της αλήθειας, η οποία επιβάλλει στον επιχειρηματία να μη χρησιμοποιεί επωνυμία που μπορεί να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά στην πραγματική του ταυτότητα, το είδος και την έκταση της επιχείρησης του ή τις σχέσεις του με τρίτους. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, σημειώνεται ότι, εάν αναφέρεται στην επωνυμία το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας, τότε σε περίπτωση που ο σκοπός εκτείνεται σε πολλά αντικείμενα, στην επωνυμία αναφέρονται τα κυριότερα από αυτά. Επιπλέον, η τυχόν διεύρυνση του σκοπού δεν συνεπάγεται αναγκαίως και τη μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας, με την οποία η εταιρία είναι ήδη γνωστή στις συναλλαγές. Επίσης, προβλέπεται ότι η επωνυμία της ΕΠΕ μπορεί να σχηματιστεί ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και οι δυο αυτές προτάσεις λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα των συναλλαγών, όπου είναι πολύ συχνό το φαινόμενο οι εταιρείες να έχουν επωνυμίες υποκειμενικές και όχι αντικειμενικές, καθώς επίσης και να διατυπώνουν τις επωνυμίες τους κατευθείαν με λατινικούς χαρακτήρες κι όχι με ελληνικούς, κάτι που με το γράμμα του νόμου (ως έχει μέχρι την παρούσα τροποποίηση) δεν ήταν σήμερα επιτρεπτό στην επωνυμία αλλά μόνο στο διακριτικό τίτλο μιας εταιρείας.

β) Η νομική μορφή της εταιρείας (είτε ολογράφως είτε σε συντομογραφία) πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφεται με ελληνικούς χαρακτήρες, ακόμα και εάν η υπόλοιπη επωνυμία έχει σχηματιστεί με λατινικούς.

γ) Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, μπορεί είτε να χρησιμοποιείται η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες που έχει ήδη επιλεγεί είτε, εάν έχει επιλεγεί επωνυμία με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτή να αποδίδεται ή να μεταφράζεται στην ξένη γλώσσα αποδίδοντας τη νομική μορφή με τους όρους Limited Liability Company, LLC ή LTD.

Καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω ότι ναι μεν είναι αποδεκτές μικτές επωνυμίες (δηλ. με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες», υπό δύο όμως προϋποθέσεις: πρώτον, η νομική μορφή να είναι στην ελληνική γλώσσα και μόνο στις συναλλαγές με το εξωτερικό να εκφράζεται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος και δεύτερον, δεν είναι επιτρεπτό στην ίδια λέξη να υπάρχει μείγμα ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων.

Παραδείγματα αποδεκτών επωνυμιών βάσει της νέας ρύθμισης είναι τα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «TRASH MANAGEMENT ΕΠΕ», «ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» «Α.Γ. ΕΤΑΙΡΟΣ & Β.Δ. ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΠΕ» «Α.Γ. ΕΤΑΙΡΟΣ & Β.Δ. ΙΔΡΥΤΗΣ TRASH MANAGEMENT ΕΠΕ». Οι επωνυμίες αυτές για τις συναλλαγές με το εξωτερικό μπορούν να αποδίδονται ως «DIAHIRISI APOVLITON LIMITED LIABILITY COMPANY», «TRASH MANAGEMENT LTD», «KATHARI POLI LIMITED LIABILITY COMPANY», «CLEAN CITY LLC», «A.G. ETAIROS & B.D. IDRITIS LLC» κοκ.

Με τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου τροποποιούνται στοιχεία του άρθρου 4 «Εταιρικό κεφάλαιο» του ν. 3190/1955, ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι: α) η ΕΠΕ ως κεφαλαιουχική εταιρεία πρέπει οπωσδήποτε να έχει κεφάλαιο, το οποίο σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος. Το ύψος του κεφαλαίου καθορίζεται ελεύθερα. Οι εισφορές σε είδος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτιμηθούν σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2190/20.

β) Η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων μιας ΕΠΕ επίσης καθορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ, και γ) τυχόν αλλαγές στο ύψος του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην αξία των μερίδων και των μεριδίων συμμετοχής, χωρίς πάντως να είναι ποτέ δυνατή η μείωση της ονομαστικής αξίας του μεριδίου κάτω από το ένα (1) ευρώ.

Δ) Επικαιροποιούνται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στα έντυπα της εταιρείας («επιστολές και έγγραφα παραγγελίας», όπως ορίζεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132) με την αντικατάσταση της αναφοράς στο μητρώο ΕΠΕ με αναφορά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του ν. 3419/2005 το οποίο έχει αντικαταστήσει όλα τα προϋπάρχοντα εταιρικά μητρώα.

Τέλος, με την παρ. 5 του άρθρου 1 του σχεδίου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 5 «Εισφοραί εις είδος» του ν. 3190/1955 προκειμένου να καταστεί σαφές ότι εισφορές σε είδος για το σχηματισμό του κεφαλαίου μιας ΕΠΕ είναι βέβαια επιτρεπτές, όπως έχει ήδη διευκρινιστεί στο προηγούμενο άρθρο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το εισφερόμενο αγαθό είναι δεκτικό αποτίμησης και εγγραφής στον ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 2° - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β' του ν. 3190/1955

Το δεύτερο άρθρο του σχεδίου νόμου πραγματεύεται τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Β' «Σύστασις της Εταιρείας» του ν. 3190/1955. Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα:

Με τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 6 «Περιεχόμενον εταιρικής συμβάσεως». Ειδικότερα με την παρ. 2 ορίζεται ότι:

α) η σύσταση ΕΠΕ γίνεται πάντα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εκτός εάν από τους ιδρυτές εταίρους επιλεγεί η χρήση του προτύπου καταστατικού που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 και μόνο στην περίπτωση που ακολουθηθεί πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο αυτού όπως περιγράφεται στη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (31637/2017, Β' 928). Η εναλλακτική του προτύπου καταστατικού δίνεται προκειμένου να απλουστευτεί ακόμα περισσότερο η διαδικασία σύστασης μιας εταιρείας χωρίς όμως να χαθεί η έννοια της εποπτείας (απαραίτητη προϋπόθεση της σύστασης κεφαλαιουχικής εταιρείας από το ευρωπαϊκό δίκαιο) καθότι το πρότυπο καταστατικό, με τον αυστηρό περιορισμό του περιεχομένου του, υλοποιεί στην πράξη αυτή την εποπτεία. Με άλλα λόγια, το πρότυπο καταστατικό πληροί τις προϋποθέσεις του κοινοτικού δικαίου περί εποπτείας γιατί το περιεχόμενό του είναι αυστηρά καθορισμένο και πολύ στενά προδιαγεγραμμένο σε Υπουργική Απόφαση.

β) Αποσαφηνίζεται ότι, όπως ούτως ή άλλως προβλέπεται και στο ν. 3419/2005 (Α' 297), η ΕΠΕ αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ, δεν αρκεί δηλαδή η κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα για να θεωρηθεί η εταιρεία συσταθείσα.

γ) Επιβάλλεται η πιστοποίηση της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου με ευθύνη του διαχειριστή και η καταχώριση της πιστοποίησης αυτής στο ΓΕΜΗ για την εξασφάλιση της εμπορικής δημοσιότητας του γεγονότος.

Με τις παρ. 4 έως 6 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 7 «Ακυρότητα» του ν. 3419/1955. Πιο συγκεκριμένα:

α) με την παρ. 4 ορίζονται οι λόγοι ακυρότητας μιας ΕΠΕ. Ειδικότερα μια ΕΠΕ μπορεί να κηρυχτεί άκυρη με δικαστική απόφαση εάν αΐ) η εταιρική σύμβαση δεν έχει περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο ούτε έχει ακολουθήσει πιστό το πρότυπο καταστατικό α2) στην εταιρική σύμβαση δεν περιλαμβάνονται η εταιρική επωνυμία, η έδρα και η διάρκεια της εταιρείας καθώς και το κεφάλαιο αυτής, η μερίδα συμμετοχής και τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου κι α3) δεν πιστοποιηθεί έγκαιρα η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. Με τη διάταξη αυτή υλοποιείται το άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.

β) με την παρ. 5 διευκρινίζεται ότι για το αντιτάξιμο δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3419/2005.

Με την παρ. 6 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 «Δημοσιότητα» από νέο, το οποίο εναρμονίζει και «κωδικοποιεί» τις απαιτήσεις της εμπορικής δημοσιότητας για τις ΕΠΕ, όπως αυτές ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 3419/2005, του άρθρου 232 του ν. 4072/2012 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και του άρθρου 2 του 4250/2014, με τις οποίες έχει καταργηθεί η λεγάμενη «διπλή» δημοσιότητα (μητρώο ΕΠΕ & Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και αντί κατασταθεί από ενιαία και ολοκληρωμένη δημοσιότητα εντός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ΓΕΜΗ και μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ.

Τέλος, οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου δεν εισάγουν νέες διατάξεις απλώς αναδιατυπώνουν υφιστάμενες.

Άρθρο 3° - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Γ του ν. 3190/1955

Το τρίτο άρθρο του σχεδίου νόμου πραγματεύεται τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Γ «Οργάνωσις και Διοίκησις της εταιρείας» του ν. 3190/1955. Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα:

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 10 «Σύγκλησις της συνέλευσης» και επαναδιατυπώνεται στο σύνολό του στη Δημοτική. Ειδικότερα με την παρ. 1 ορίζεται ότι:

α) η σύγκληση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους όχι όμως αργότερα από την 10η Σεπτεμβρίου, η οποία ορίζεται ως η απώτατη ημερομηνία της υποχρέωσης σύγκλησης, β) η πρόσκληση των εταίρων για την σύγκληση οποιοσδήποτε συνέλευσης των εταίρων (τακτικής, έκτακτης ή καταστατικής) μπορεί να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδεικτικό αποστολής της πρόσκλησης.

γ) η συνέλευση των εταίρων, εκτός από την έδρα της εταιρείας, μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει προβλεφθεί στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι.

δ) Επίσης, αν προβλέπεται στο καταστατικό ή συμφωνούν όλοι οι εταίροι η συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ανεξαρτήτων αυτών των προϋποθέσεων, εφόσον εταίρος ζει στο εξωτερικό ή δεν μπορεί να παραστεί στη συνέλευση για σπουδαίο λόγο, δικαιούται να αξιώσει την συμμετοχή του στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με την παρ. 3 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, στο άρθρο 14 του Ν. 3190/55 «Αρμοδιότητες της Συνελεύσεως» προστίθεται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων και η αναβίωση της εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται στο νέο άρθρο 50 α που εισήχθη με το παρόν σχέδιο νόμου στον Ν. 3190/55.

Με την παρ. 4 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου επικαιροποιείται η παρ, 4 του άρθρου 17 «Διορισμός διαχειριστών» σχετικά με τις απαγορεύσεις συμμετοχής στη σύσταση ή την διαχείριση ΕΠΕ ορισμένων δημοσίων λειτουργών ή επαγγελματιών, όπως των δημοσίων υπαλλήλων, των μελών ΔΕΠ και άλλων επαγγελματιών (π.χ. δικηγόρων). Επειδή στον Ν. 3190/55 δεν μπορούν να προβλεφθούν εξαντλητικά όλοι οι λειτουργοί ή επαγγελματίες που υπόκεινται σε σχετικές απαγορεύσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κάθε φορά να αναζητούν την τυχόν ύπαρξη προβλέψεων από την ειδικότερη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των συγκεκριμένων επαγγελμάτων σχετικά με την δυνατότητά τους να συμμετάσχουν ως εταίροι στην σύσταση ΕΠΕ ή να αναλάβουν υποχρεώσεις διαχείρισης της εταιρείας.

Με την παρ. 5 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 19 του Ν. 3190/55 «Ανάκλησις των διαχειριστών». Οι αλλαγές που επέρχονται ως προς την ανάκληση διαχειριστών έχουν ως εξής:

α) Ο διαχειριστής που έχει οριστεί είτε με το καταστατικό (καταστατική διαχείριση) είτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία (η πλειοψηφία στην ΕΠΕ, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι απλή ή αυξημένη, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι διπλή, δηλαδή να λαμβάνεται κάθε φορά με το απαιτούμενο ποσοστό τόσο των προσώπων, όσο και των εταιρικών μεριδίων, βλ. άρθρο 13 ν. 3190/1955). Σε περίπτωση που η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, τότε στο καταστατικό πρέπει να προβλέπονται και συγκεκριμένοι λόγοι ανάκλησης, έτσι ώστε ο διορισμένος διαχειριστής να προστατεύεται από τυχόν αυθαίρετη ανάκλησή του, χωρίς την ύπαρξη κάποιου λόγου, σπουδαίου ή μη. Αν δεν υφίστανται τέτοιου είδους διατάξεις στο καταστατικό της εταιρείας, τότε ο ανακληθείς διαχειριστής που έχει οριστεί για συγκεκριμένο χρόνο μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση από την εταιρεία, για ενδεχόμενη ζημιά που υπέστη, λόγω της άκαιρης και αναίτιας ανάκλησής του.

β) Ο εταίρος που ασκεί νόμιμη διαχείριση κατά το άρθρο 16 του Ν. 3190/55 ( δηλαδή είτε λόγω έλλειψης διαχειριστή είτε επειδή η εταιρεία επέλεξε να μην διορίσει κάποιον διαχειριστή, εταίρο ή τρίτο, τότε χρέη διαχειριστή ασκούν συλλογικά όλοι οι εταίροι), μπορεί να ανακληθεί εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. υπάρχει σπουδαίος λόγος,

ii. υπάρχει απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για ανάκληση του διαχειριστή που ασκεί νόμιμη διαχειριστή, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, και

iii. έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου και διατάσσει την ανάκληση του διαχειριστή, κατόπιν της αίτησης της συνέλευσης των εταίρων στο δικαστήριο.

γ) Σε περίπτωση που μια εταιρεία είναι διμελής και οι εταίροι διαφωνούν μεταξύ τους, τότε η ανάκληση του ενός εκ των δυο εταίρων που ασκεί είτε νόμιμη είτε καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί διαχειριστής από τη συνέλευση των εταίρων, ανακαλείται με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη απόφασης συνέλευσης των εταίρων. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην άρση του αδιεξόδου στο οποίο μπορεί να επέλθει μια διμελής ΕΠΕ, λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης της απαιτούμενης διπλής πλειοψηφίας για την λήψη οποιοσδήποτε απόφασης.

δ) Το δικαίωμα ανάκλησης διαχειριστή μπορεί να ασκηθεί και από την μειοψηφία των εταίρων που κατέχουν το 1/10 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων και ταυτοχρόνως εκπροσωπούν το 1/10 των εταίρων. Το εν λόγω δικαίωμα αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και οποιαδήποτε πρόβλεψη στο καταστατικό για μη δυνατότητα άσκησής του από τους εταίρους είναι άκυρη. Η ανάκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση προς το δικαστήριο που υποβάλλεται από την ανωτέρω μειοψηφία των εταίρων με αιτιολογία την ανάκληση λόγω σπουδαίου λόγου,

ε) Προβλέπεται το δικαίωμα του διαχειριστή να παραιτηθεί από την διαχείριση της εταιρείας. Ο διορισμένος για ορισμένο χρόνο μπορεί να παραιτηθεί για λόγους προβλέπονται στο καταστατικό ή για σπουδαίο λόγο. Η αναγνώριση και αποδοχή του σπουδαίου λόγου δεν απαιτεί σε κάθε περίπτωση έκδοση δικαστικής απόφασης (π.χ. ασθένεια, συνταξιοδότηση, διορισμός στο δημόσιο κ.ά).

στ) Ορίζεται η έννοια του σπουδαίου λόγου για την ανάκληση ή παραίτηση των διαχειριστών. Ως σπουδαίος λόγος νοείται η σοβαρή παράβαση καθηκόντων του διαχειριστή ή η ανικανότητα του να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του ως διαχειριστής.

ζ) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση, ανάκληση, θάνατος, λήξη θητείας) οι διαχειριστές απολέσουν την ιδιότητά τους, τότε αυτοί αντικαθίστανται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό (μετά την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 ο τρόπος διαχείρισης της εταιρείας αποτελεί υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού). Η διαχείριση δύναται να συνεχιστεί με τους υπόλοιπους διαχειριστές (εφόσον υπάρχουν). Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν οριστούν διαχειριστές, τότε αυτομάτως τίθεται σε ισχύ η νόμιμη διαχείριση, δηλαδή η διαχείριση ασκείται συλλογικά από όλους τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 4° - Εισαγωγή νέου Κεφαλαίου ΓΙ' στο ν. 3190/1955

Το τέταρτο άρθρο του σχεδίου νόμου προσθέτει νέο κεφάλαιο στον ν. 3190/1955 ως εξής «Κεφάλαιο ΓΙ' - Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών» στο οποίο συγκεντρώνονται, κωδικοποιούνται και διασαφηνίζονται όλες οι διατάξεις περί οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών των ΕΠΕ, είτε αυτές προέρχονται από τον αρχικό ν. 3190/1955 είτε από μεταγενέστερα νομοθετήματα όπως ο ν. 4308/2014 (Α' 251) και ο ν. 4403/2016 (Α' 125). Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα:

Με την παρ. 2 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου το άρθρο 22 «Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)» του ν. 3190/955 με νέο το οποίο εναρμονίζει και «κωδικοποιεί» τις ήδη υφιστάμενες διατάξεις περί σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των ΕΠΕ βάσει των νεότερων νόμων 4308/2014, 4336/2015, 4403/2016 και 4449/2017, καθώς και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών περί Δ.Π.Χ.Α. όπου αυτοί εφαρμόζονται.

Με την παρ. 3 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών πέραν του τακτικού αποθεματικού που ήδη αναγνώριζε ο νόμος με την προϋπόθεση της αυξημένης πλειοψηφίας εταίρων και μεριδίων του άρθρου 38 του νόμου, καθόσον πρόκειται για μια σημαντική απόφαση η οποία επηρεάζει τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες απολαβές των εταίρων από τα κέρδη της εταιρείας.

Η παρ. 4 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου δεν εισάγει νέες διατάξεις απλώς αναδιατυπώνει και μεταφέρει για λόγους σαφήνειας και ενότητας στη ροή του κειμένου την ήδη υφιστάμενη στον ν. 3190/1955 διάταξη του άρθρου 35 περί διανομής κερδών.

Τέλος, με την παρ. 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται το άρθρο 25 «Τήρησις υποχρεωτικών βιβλίων υπό διαχειριστών» με νέο, στο οποίο περιγράφεται εκ νέου το περιεχόμενο του βιβλίου εταίρων, διατηρούνται αναλλοίωτα τα βιβλία πρακτικών συνελεύσεως και πρακτικών διαχείρισης.

Άρθρο 5° - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ' του ν.3190/1955

Το πέμπτο άρθρο του σχεδίου νόμου πραγματεύεται τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Δ' «Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων» του ν. 3190/1955. Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα:

Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου η παρ. 3 του άρθρου 28 «Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου» του Ν. 3190/55 επικαιροποιείται ως προς τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει το συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και επανεγγράφεται στη Δημοτική.

Με την παρ. 2 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου ο τίτλος του άρθρου 29 του Ν. 3190/55 αντικαθίσταται από «Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω προικός» σε «Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου», στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του νόμου.

Με την παρ. 3 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου η παρ. 1 του άρθρου 29 «Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου» του Ν. 3190/55 τροποποιείται και επανεγγράφεται στη Δημοτική. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και τυχόν πρόβλεψη στο καταστατικό περί του αντιθέτου είναι άκυρη. Στο καταστατικό μπορεί όμως να προβλεφθεί ότι το εταιρικό μερίδιο του κληρονόμου μπορεί να μεταβιβασθεί σε πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία σε περίπτωση που ο κληρονόμος, μετά την απόκτηση του μεριδίου του θανόντος εταίρου, δεν επιθυμεί την παραμονή του στην εταιρεία ως εταίρος. Όσον αφορά στην αποτίμηση της αξίας του μεταβιβασθέντος εταιρικού μεριδίου, αυτή μπορεί πλέον να συμφωνηθεί μεταξύ των εταίρων και του κληρονόμου, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας της από το Δικαστήριο.

Με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου από την παρ. 2 του άρθρου 29 «Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου» του Ν. 3190/55, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του νόμου διαγράφεται η φράση «λόγω προικός» και «ή τον προικολήπτην», καθώς ο εν λόγω θεσμός δεν είναι πλέον σε ισχύ.

Με την παρ. 6 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου η παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3190/55 τροποποιείται, εισάγοντας την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων στο βιβλίο των εταίρων να πραγματοποιείται και η καταχώριση και δημοσίευση της πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Αν και η εν λόγω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει δηλωτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα, κρίνεται απαραίτητο οι τρίτοι να ενημερωθούν το ταχύτερο δυνατό για την αλλαγή που επήλθε, καθώς αφορά σε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, στοιχείο που αποτελεί ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού.

Με την παρ. 7 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου στην παρ. 1 του άρθρου 33 «Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου» του Ν. 3190/55 θεσπίζεται η αρχή της ελεύθερης εξόδου του εταίρου από ΕΠΕ, η οποία ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή ο εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας με δήλωση εξόδου του προς τον διαχειριστή. Εφόσον όμως στο καταστατικό έχουν τεθεί προϋποθέσεις ή περιορισμοί σχετικά με το δικαίωμα εξόδου από την εταιρεία, τότε ο ενδιαφερόμενος εταίρος να εξέλθει της εταιρείας θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρήσει όσα προβλέπονται στο καταστατικό. Στο καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπεται το δικαίωμα του αποχωρούντος με μεταβιβάσει το σύνολο των μεριδίων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που θα του υποδείξει η εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λαμβάνει την αξία του εταιρικού του μεριδίου είτε στην τιμή που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και του αποκτώντος του εταιρικού μεριδίου είτε στην πραγματική αξία, όπως αυτή προσδιορισθεί από το Δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 6° - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ε' του ν.3190/1955

Το έκτο άρθρο του σχεδίου νόμου πραγματεύεται τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Ε' - «Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως» του ν. 3190/1955. Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα:

Με την παρ. 1 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 38 του ν.3190/55 όπου στις νέες διατάξεις ορίζεται ότι:

Με την παρούσα ρύθμιση μειώνονται τα ποσοστά διπλής πλειοψηφίας από % σε 2/3 προκειμένου η ΕΠΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στην λήψη αποφάσεων. Έτσι, η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης πραγματοποιείται από την Συνέλευση των εταίρων με την διπλή πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι κατέχουν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Με την παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 38 του ν.3190/1955 και ορίζεται ότι:

Στις περιπτώσεις της ανάκλησης του διαχειριστή ή και των διαχειριστών του άρθρου 19, μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου του άρθρου 28, μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου του άρθρου 29 και της εξόδου εταίρου & αποκλεισμού εταίρου του άρθρου 33 ο διαχειριστής με δική του ευθύνη καταρτίζει κωδικοποιημένη εταιρική σύμβαση - η οποία έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου - στην οποία παρουσιάζονται οι όποιες μεταβολές έχουν επέλθει δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων. Μετά τα ανωτέρω ο διαχειριστής υποχρεούται στην τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 υποβάλλοντας την σχετική αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση αυτή και μόνον δεν έχει εφαρμογή η παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3419/05.

Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι:

Με την παρούσα ρύθμιση μειώνεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και την δημοσιότητα της στο ΓΕΜΗ για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου από δύο μήνες σε έναν μήνα και πλέον υπάρχει συντονισμός και των τριών κεφαλαιουχικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ) ως προς τα δικαιώματα των πιστωτών που το Κοινοτικό Δίκαιο επιτάσσει. Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με επιμέλεια του διαχειριστή καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διατυπώσεων δημοσιότητας της απόφασης των εταίρων για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και για ένα μήνα οι δανειστές μπορούν με έγγραφη δήλωση τους να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Μετά την πάροδο του μήνα ο διαχειριστής υποχρεούται να προσκομίσει την τροποποιημένη εταιρική σύμβαση σε κωδικοποιημένη μορφή η οποία καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

Με την παρ. 4 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.3190/1955 και ορίζεται η διαδικασία σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου λόγω εξόδου εταίρου όταν η συνέλευση των εταίρων δε λάβει σχετική απόφαση. Προβλέπεται, πλέον, η δυνατότητα του εξερχόμενου εταίρου να μεταβιβάσει ελεύθερα το μερίδιο του.Η παρ. 1 του άρθρου 43α του ν.3190/1955 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι:

Η μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) είναι η εταιρεία που καθίσταται μονοπρόσωπη κατά την λειτουργία της ή συστήνεται ως τέτοια από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 7° - Τροποποίηση του Κεφαλαίου ΣΤ' του ν.3190/1955

Το έβδομο άρθρο του σχεδίου νόμου πραγματεύεται τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο ΣΤ' του ν. 3190/1955. Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα:

Η περιπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι:

Με την παρούσα ρύθμιση μειώνονται τα ποσοστά διπλής πλειοψηφίας από % σε 2/3 και έτσι συντονίζεται και είναι συνεπές το άρθρο 44 με το αντίστοιχο άρθρο 38 του ν.3190/55. Η απόφαση των εταίρων για την λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 με σχετική αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η εν λόγω απόφαση δεν απαιτείται να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο, αλλά αρκεί να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου.

Μετά την περιπτ. δ του άρθρου 44 του ν.3190/1955 προστίθεται περιπτ. ε στην οποία ορίζεται ότι:

Ένας από τους λόγους λύσης της ΕΠΕ είναι και η λήξη της διάρκειάς της καθόσον είναι ορισμένου χρόνου. Στις περιπτώσεις που οι εταίροι δεν επιθυμούν την λύση της εταιρείας λόγω παρόδου διάρκειας ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί με σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Η απόφαση των εταίρων σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί πριν την απώτατη καταστατικά οριζόμενη διάρκεια και καθόσον έχει συστατικό χαρακτήρα - σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν.3419/05 - θα πρέπει και να έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του παρόντος μέχρι και την τελευταία ημερομηνία λήξης της διάρκειας. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό η εταιρεία λύεται και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί εκκαθάρισης.

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.3190/1955 προστίθεται παρ. 4 στην οποία ορίζεται ότι:

Όταν η ΕΠΕ τεθεί σε καθεστώς λύσης ο διαχειριστής υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης. Η κατάρτιση των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνάς από την θέση της εταιρείας σε λύση. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης από την Συνέλευση των εταίρων τόσο η απόφαση των εταίρων όσο και οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.3190/1955 αντικαθίστανται και ορίζεται ότι:

Ο διαχειριστής υποχρεούνται σε σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων στην περίπτωση απώλειας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όταν αυτά καταστούν κατώτερα του Vi του εταιρικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την επαναφορά στην ομαλότητα. Εισάγεται στην παρούσα παράγραφο μία ρύθμιση ανάλογη με του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20 με την οποία επιτυγχάνεται συντονισμός με το άρθρο 17 της Δεύτερης Οδηγίας περί εταιρικού (77/91/ΕΟΚ).

Η παρ 2. του άρθρου 47 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι:

Η ανάκληση των εκκαθαριστούν πραγματοποιείται με ακριβώς όμοιο τρόπο όπως και οι διαχειριστές. Ο τρόπος ανάκλησης περιγράφεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

Το άρθρο 48 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής και ορίζεται ότι:

1. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν υποχρεωτικά ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Ο εν λόγω Ισολογισμός έχει τη μορφή και το περιεχόμενο που ορίζεται στις διατάξεις του ν.4308/14 (πλην των εταιρειών που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες ακολουθούν την παρ.25 του ΔΛΠ 1) και ανάλογα με την κατάταξη της εταιρείας επιλέγονται ένα από τα υποδείγματα Β.1 ή Β.2 ή Β.5 του παραρτήματος Β του εν λόγω νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές λαμβάνουν υπόψη τους την σχετική πρόνοια της παρ.11 του άρθρου 17 του ν.4308/14 σχετικά με την θεμελιώδη παραδοχή της οντότητας περί μη συνέχισης δραστηριότητας. Ο εν λόγω Ισολογισμός υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 από τον εκκαθαριστή χωρίς να απαιτείται έγκριση από την συνέλευση των εταίρων.

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές καταρτίζουν στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8. Οι εν λόγω οικ. Καταστάσεις εκκαθάρισης περιλαμβάνουν τα λογιστικά αρχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις του ν.4308/14 (Παράρτημα Β') καθώς και τις συνοδευτικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται.

2. Σε περίπτωση που η εκκαθάριση υπερβεί την τριετία χωρεί εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η συνέλευση των εταίρων εγκρίνει το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 38. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρωτοδικείο της έδρας και να ζητήσουν την έγκρισή του από αυτό. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής σε καμμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε και επικυρώθηκε με την δικαστική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

Το άρθρο 50 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι:

Η εκκαθάριση ολοκληρώνεται όταν οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες και εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η απόφαση των εταίρων και οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις τέλους εκκαθάρισης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Οι εν λόγω περιλαμβάνουν τα λογιστικά αρχεία που ορίζονται στις διατάξεις του ν.4308/14 (Παράρτημα Β') καθώς και τις συνοδευτικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία διαγράφεται από το ΓΕΜΗ και σχετική ανακοίνωση καταχώρισης εκδίδεται από την αρμόδια ΥΓΕΜΗ. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης προϊόντος της εκκαθάρισης και εφόσον στις οικονομικές καταστάσεις τέλους εκκαθάρισης εμφανίζονται υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία), οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο σύνολο τους, τότε είναι δυνατή η καταχώριση των οικονομικών καταστάσεων και κατ' επέκταση η διαγραφή της εταιρείας.

Με τη ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου 50α δίδεται η δυνατότητα αναβίωσης στην ΕΠΕ όταν:

1. Λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή

2. Λύθηκε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή

3. Μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η συνέλευση των εταίρων ως μόνη αρμόδια μπορεί να αποφασίσει ομοφώνως την αναβίωση της εταιρείας. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων καθώς και η νέα εταιρική σύμβαση μαζί με τις τροποποιήσεις της υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στην περίπτωση έναρξης διανομής της εταιρικής περιουσίας απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για αναβίωση της εταιρείας αποκλείεται.

Με τις παρ. 10 και 11 του άρθρου 7 αναριθμείται και τροποποιείται το άρθρο 50α του ν.3190/1955, ώστε να εναρμονιστεί με τις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν το Γ.Ε.ΜΗ. και τις προσωπικές εταιρίες.

Άρθρο 8° - Τροποποίηση του Κεφαλαίου I' του ν.3190/1955

Το όγδοο άρθρο του σχεδίου νόμου πραγματεύεται τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Κεφάλαιο I'. Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα, επιχειρείται ένας διαχωρισμός μεταξύ εγκατάστασης αλλοδαπών εταιρειών προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) με αυτά που προέρχονται από Τρίτες χώρες. Έτσι η εγκατάσταση για τις αλλοδαπές εταιρείες προερχόμενες από την Ε.Ε. & Ε.Ο.Χ απλοποιείται καθόσον δεν θα απαιτείται έκδοση σχετικής «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια εποπτική αρχή ενώ αντίθετα στην περίπτωση των αλλοδαπών εταιρειών τρίτης χώρας η έκδοση «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια αρχή παραμένει ως προϋπόθεση. Ειδικότερα ;

Το άρθρο 57 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι:

1. Το εν λόγω άρθρο πραγματεύεται την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης προερχόμενης από χώρα Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την παρούσα ρύθμιση καταργείται η υποχρέωση έκδοσης «Απόφασης εγκατάστασης» από την κατά νόμο αρμόδια αρχή (Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ή την κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα).

2. Η εταιρεία υποβάλλει σχετική αίτηση εγγραφής στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ (Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ή ΥΓΕΜΗ κατά λόγο αρμοδιότητας) ή η οποία συνοδεύεται από τις κάτωθι πράξεις και στοιχεία:

i. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα που πρέπει να έχει ληφθεί από τέτοιο όργανο της αλλοδαπής εταιρείας και με τέτοια πλειοψηφία που επιτρέπει η νομοθεσία της χώρας σύστασης της αλλοδαπής εταιρείας. Στην εν λόγω απόφαση προσδιορίζεται υποχρεωτικά ο τόπος εγκατάστασης του υποκαταστήματος ή πρακτορείου με αναφορά στον σχετικό Δήμο και εφόσον προκύπτει διαφορετική επωνυμία του υποκαταστήματος ή πρακτορείου σαφή αναφορά σε αυτήν με πλήρη τίτλο. Η εν λόγω απόφαση δεν θα πρέπει να έρχεται σε καμμία περίπτωση σε σύγκρουση με την εταιρική σύμβαση.

ii. Ισχύουσα εταιρική σύμβαση της αλλοδαπής εταιρείας και όταν η ιδρυτική πράξη και η εταιρική σύμβαση είναι προϊόν ξεχωριστής πράξης απαιτούνται και οι δύο,

iii. Πιστοποιητικό «καλής λειτουργίας» ή «καλής υπόστασης» της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού μητρώου της χώρας προέλευσης και στο οποίο μεταξύ άλλων σημειώνεται ο αριθμός εγγραφής στο αρμόδιο Εμπορικό Μητρώο της χώρας (αντίστοιχος ΑΡ.ΓΕΜΗ), η ημερομηνία εγγραφής στο εν λόγω μητρώο, η πλήρης επωνυμία της εταιρείας & τυχόν διακριτικοί τίτλοι που η εταιρεία φέρει, ο νομικός της τύπος, το ύψος του εταιρικού της κεφαλαίου με μνεία στον αριθμό των μεριδίων και την ονομαστική αξία αυτών. Επίσης ότι η εταιρεία έχει δημοσιεύσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο μητρώο του Κ-Μ κατά το προηγούμενο διάστημα ή νομίμως έχει απαλλαχθεί από την εν λόγω διαδικασία, τα ατομικά στοιχείων των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία είτε ατομικά είτε ως όργανο διοίκησης προβλεπόμενο από τον νόμο ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση της εταιρείας. Η «καλή λειτουργία» ή «καλή κατάσταση» ή «ενεργή κατάσταση» είναι προϋπόθεση για την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς αν βρίσκεται σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή πτώχευσης ή συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών ή διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας η εταιρεία δεν δύναται να εγγράφει.

iv. Συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπρόσωπου και αντικλήτου στην Ελλάδα με τα πλήρη στοιχεία του.

3. Ο έλεγχος επωνυμίας της εταιρείας είτε πρόκειται για την επωνυμία της αλλοδαπής εταιρείας είτε για επωνυμία που διαφέρει ή είναι παρεμφερή επωνυμία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3419/05.

4. Η εγγραφή του υποκαταστήματος ή πρακτορείου που πραγματοποιείται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

5. Αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες επιθυμούν την εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός υποκαταστημάτων ή πρακτορείων θα πρέπει, για κάθε νέα εγκατάσταση να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία εγγραφής αναφορικά με την νομιμοποίηση της αλλοδαπής εταιρείας, τον έλεγχο επωνυμίας και τους κανόνες δημοσιότητας που αυτά υπάγονται.

Το άρθρο 58 του ν.3190/1955 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι:

1. Το εν λόγω άρθρο πραγματεύεται την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης προερχόμενης από Τρίτη Χώρα (εκτός ΕΕ). Η εν λόγω εγκατάσταση απαιτεί την έκδοση «απόφασης έγκρισης εγκατάστασης» από την Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ή την Περιφερειακή Ενότητα κατά λόγο αρμοδιότητας.

2. Η ενδιαφερόμενη αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει την σχετική αίτηση εγγραφής στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ (Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ή ΥΓΕΜΗ κατά λόγο αρμοδιότητας) ή η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από τις πράξεις και τα στοιχεία που περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 57 παρ.2.

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση «απόφασης έγκρισης εγκατάστασης» από την Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 8ι Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ή την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα είναι α) να προσκομιστούν τα ίδια δικαιολογητικά έγγραφα που περιγράφονται στο προηγούμενο άρθρο και β) η δυνατότητα των ημεδαπών επιχειρήσεων να εγκαταστήσουν υποκατάστημα ή πρακτορείο στην επικράτεια της Τρίτης αυτής χώρας. Τη δυνατότητα αυτή μπορούν να διακριβώσουν οι ως άνω Υπηρεσίες απευθυνόμενες στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Σχέσεων και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων αυτού.

Τόσο η απόφαση εγκατάστασης όσο και η εγγραφή του υποκαταστήματος ή πρακτορείου που πραγματοποιείται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 και οι λοιπές παρ. 3-5 του άρθρου 57 εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 9° - Εισαγωγή κεφαλαίου II στο ν.3190/1955

Με το άρθρο 9 προστίθεται νέο κεφάλαιο στο οποίο ορίζεται η καθ' ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου για διαφορές που ανακύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου. Προσδιορίζεται, επίσης, η τοπική αρμοδιότητα των δικαστηρίων βάσει της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10° - Τροποποίηση των ν.2190/1920 (Α' 37), ν.4072/2012 (Α' 86) και ν.4441/2016 (Α' 227)

Οι προτεινόμενες διατάξεις, οι οποίες τροποποιούν τα περί επωνυμιών άρθρα των κν 2190/1920 και 4072/2012, στοχεύουν σε μια ενιαία αντιμετώπιση των επωνυμιών των νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με το σκεπτικό που αναπτύσσεται αναλυτικά στο πρώτο άρθρο της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης και γενικότερα τις αρχές που από τη νομική θεωρία διέπουν την επωνυμία και ιδίως τις αρχές της αλήθειας, της διάρκειας και της σύνδεσης επωνυμίας- επιχείρησης. Ειδικά με τις παραγράφους 3 και 4, επιδιώκεται ταυτόχρονα να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των προσωπικών εταιρειών (προσωπική ευθύνη των εταίρων).

Άρθρο 11° - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την κωδικοποίηση και την απόδοση στη δημοτική των διατάξεων που αφορούν τις ΕΠΕ. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι το κείμενο του ν.3190/1955 είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα, με αποτέλεσμα να είναι δυσνόητο και να δημιουργούνται ασάφειες και συγχύσεις. Επιπλέον, η πρόταση για την απόδοση του εν λόγω νομοθετήματος στη δημοτική τέθηκε τόσο στη δημόσια διαβούλευση, όσο και από φορείς της αγοράς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Άρθρο 12° - Μεταβατικές διατάξεις

Στόχος της διάταξης αυτής είναι να εναρμονιστεί η διάρκεια κάποιων ήδη υπαρχουσών ΕΠΕ με την απαίτηση του νόμου να είναι όλες οι ΕΠΕ ορισμένης διάρκειας γιατί έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι κάποιες ΕΠΕ προέβλεπαν αντίθετα στο καταστατικό τους (προέβλεπαν αόριστη διάρκεια). Με τη διάταξη αυτή, όσες ΕΠΕ όντως έχουν ορίσει στα καταστατικά τους αόριστη διάρκεια και δεν μεριμνήσουν να το τροποποιήσουν εγκαίρως, λύονται και τίθενται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης στις 31 Δεκεμβρίου του 2021.

Άρθρο 13° - Καταργούμενες διατάξεις

Με το παρόν προτεινόμενο άρθρο καταργούνται μια σειρά από διατάξεις, οι οποίες κρίνονται ανεπίκαιρες και έχουν τεθεί σε αχρησία. Επιπλέον, καταργούνται διατάξεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με νεότερες υφιστάμενες διατάξεις.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου, η αιτιολογική του έκθεση και οι τροποποιούμενες διατάξεις.

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ