logo-print

ΣτΠ: Ακύρωση πράξεων επιβολής προστίμων για αυθαίρετη κατασκευή σε περίπτερο και επιστροφή καταβληθέντων ποσών

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΚΛΗΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή ο ∆ήµος Βόλου του επέβαλε τέσσερα πρόστιµα διατήρησης αυθαιρέτου, λόγω υπέρβασης κατά 0,30 τ.µ. του εµβαδού περιπτέρου, του οποίου ήταν µισθωτής, δυνάµει αδείας εκµετάλλευσης, που του είχε παραχωρήσει ο ίδιος ∆ήµος το 2012.

Η υπέρβαση του εµβαδού του περιπτέρου που αποτέλεσε την αιτία επιβολής των προστίµων είχε διαπιστωθεί κατόπιν έκθεσης αυτοψίας της πολεοδοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου Βόλου, ήδη από το έτος 2009, την οποία ο πολίτης αγνοούσε, γιατί ο ∆ήµος Βόλου δεν τον είχε ενηµερώσει όταν του παραχώρησε την άδεια εκµετάλλευσης του περιπτέρου.

Παρότι, ο ίδιος κατέθεσε αµέσως ένσταση στην Υπηρεσία ∆όµησης (Υ∆ΟΜ) Βόλου, αλλά και άλλες αιτήσεις στο ∆ήµο, µε τις οποίες εξηγούσε ότι καταλάµβανε το χώρο βάσει αδείας της δηµοτικής αρχής, η υπόθεσή του δεν επανεξετάστηκε και δεν έλαβε καµία απάντηση στις ενστάσεις του. Αντίθετα, τα πρόστιµα διατήρησης αυθαιρέτου στάλθηκαν για είσπραξη στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και καταβλήθηκαν από τον πολίτη κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, ενώ εξαιτίας της συστηµατικής παράλειψης του ∆ήµου να εξετάσει τις ενστάσεις του, αναγκάστηκε να ζητήσει την ανάκληση της άδειας περιπτέρου το 2017.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στο ∆ήµο Βόλου την οικεία νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος και ο ευρύτερος κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινοχρήστου χώρου, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων και µε απόφαση του δηµάρχου χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο προς τα αναλογούντα τέλη, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή έθεσε ευθέως, ζήτηµα νοµιµότητας των αποφάσεων επιβολής πολεοδοµικών προστίµων διότι αυτά επιβάλλονται όταν συντρέχουν παραβιάσεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Αντίθετα, η άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου περιλαµβάνει το δικαίωµα κατοχής του κοινόχρηστου, δηµοτικού χώρου στον οποίο τοποθετείται το περίπτερο.

Ακόµη, επικρίθηκε η πρακτική του ∆ήµου Βόλου να αποκρύψει την προγενέστερη έκθεση αυτοψίας που περιλάµβανε την κατά 0,30 τ.µ. υπέρβαση της επιτρεπόµενης επιφάνειας του περιπτέρου, κατά το χρόνο χορήγησης άδειας περιπτέρου (5/3/2012), µε αποτέλεσµα ο ενδιαφερόµενος να εκτεθεί σε οικονοµικούς κινδύνους, τους οποίους εάν γνώριζε θα είχε τη δυνατότητα να µην προχωρήσει στη µίσθωσή του.

Ο Συνήγορος ζήτησε την άµεση επανεξέταση της νοµιµότητας των καταλογιστικών πράξεων σε βάρος του πολίτη και την ανάκλησή τους, στο πλαίσιο των αρχών της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης, που διέπουν τις έννοµες σχέσεις, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχα, µεταξύ ∆ιοίκησης και διοικουµένων.

Κατόπιν της παρέµβασης της Αρχής, η Υπηρεσία ∆όµησης Βόλου ανακάλεσε όλες τις πράξεις επιβολής προστίµων και η ∆.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας πίστωσε τα καταβληθέντα πρόστιµα στον τραπεζικό λογαριασµό του πολίτη.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στο synigoros.gr

Η τριτανακοπή στην κτηματολογική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ

send