logo-print

Στρατιωτικό επιτελείο ΕΕ: Δημιουργία στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC)

Σημαντική απόφαση στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας

09/06/2017

16/11/2017

Black Friday Books
Black Friday Online

Στις 8 Ιουνίου το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για τη δημιουργία στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) στους κόλπους του στρατιωτικού επιτελείου της ΕΕ (ΣΕΕΕ). Επίσης τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε η εντολή καθηκόντων του ΣΕΕΕ, που αποτελεί μέρος της ΕΥΕΔ.

«Η σύσταση της MPCC αποτελεί μια πολύ σημαντική επιχειρησιακή απόφαση ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μη εκτελεστικών ευρωπαϊκών αποστολών και στη βελτίωση της κατάρτισης των στρατιωτών των χωρών εταίρων, προκειμένου να εξασφαλιστούν η ειρήνη και ασφάλεια. Τούτο είναι σημαντικό όχι μόνο για τους εταίρους μας αλλά και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος, κα Federica Mogherini.

Η MPCC θα αναλάβει τη διοίκηση μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ, οι οποίες επί του παρόντος είναι: οι εκπαιδευτικές αποστολές της ΕΕ στη Σομαλία (EUTM Somalia), στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM RCA) και στο Μάλι (EUTM Mali). Η MPCC θα αποτελέσει τη στατική δομή διοίκησης και ελέγχου εκτός της περιοχής των επιχειρήσεων σε στρατιωτικό στρατηγικό επίπεδο και θα είναι υπεύθυνη για την επιχειρησιακή σχεδίαση και τη διεξαγωγή μη εκτελεστικών αποστολών, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης, ανάπτυξης, υποστήριξης και επαναφοράς ενωσιακών δυνάμεων. Το προσωπικό των αποστολών που βρίσκεται επί τόπου θα μπορεί έτσι να επικεντρωθεί στις συγκεκριμένες δραστηριότητες της αποστολής του, λαμβάνοντας καλύτερη υποστήριξη από τις Βρυξέλλες.

Η MPCC βελτιώνει τις δομές διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Θα εργάζεται υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική καθοδήγηση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ), η οποία απαρτίζεται από τους πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ και έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες.

Αρχικά η MPCC θα απασχολεί έως 25 υπαλλήλους, αλλά θα μπορεί επίσης να λαμβάνει στήριξη από άλλα τμήματα του ΣΕΕΕ. Διευθυντής της MPCC θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του στρατιωτικού επιτελείου της ΕΕ. Θα ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των τριών εκπαιδευτικών αποστολών που βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη, καθώς και των άλλων μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών που ενδέχεται να αναπτυχθούν στο μέλλον. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την επαναφορά των αποστολών, καθώς και για τον συνολικό προϋπολογισμό, τον οικονομικό έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων.

Η MPCC θα συνεργάζεται στενά με τον υφιστάμενο μη στρατιωτικό ομόλογό της, τη μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων (CPCC), μέσω κοινής μονάδας συντονισμού της στήριξης. Η μονάδα αυτή θα είναι σε θέση να ανταλλάσσει εμπειρογνωσία, γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές για ζητήματα που αφορούν τόσο στρατιωτικές όσο και μη στρατιωτικές αποστολές, καθώς και δυνατότητες στο πλαίσιο στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών που αναπτύσσονται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή, όπως, μεταξύ άλλων, ιατρική στήριξη και μέτρα προστασίας.

Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα στις 9 Ιουνίου.

Ιστορικό

Διαδικασία

Στις 6 Μαρτίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, εγκρίνοντας έγγραφο βασικών εννοιών για την επιχειρησιακή σχεδίαση και διεξαγωγή των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ. Στα συμπεράσματά του της 18ης Μαΐου 2017 το Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία της MPCC, για την οποία έπρεπε να εκδοθεί τυπική νομική απόφαση. Αυτή η τυπική νομική απόφαση εκδόθηκε σήμερα από το Συμβούλιο.

Στις 14 Νοεμβρίου 2016 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Στα συμπεράσματα αυτά καθορίζεται το επίπεδο φιλοδοξίας υπό τη μορφή των βασικών στόχων που θα επιδιώξουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με τρεις στρατηγικές προτεραιότητες: ανταπόκριση σε εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, δημιουργία ικανοτήτων των εταίρων και προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε ότι πρέπει να βελτιωθεί η ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και ομαλά στο πλαίσιο συνολικής προσέγγισης της ΕΕ.

Οι τρεις εκπαιδευτικές αποστολές της ΕΕ

Η EUTM Somalia ξεκίνησε το 2010 και έκτοτε έχει συμβάλει στην ενίσχυση της μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των θεσμών της Σομαλίας.

Η EUTM Mali ξεκίνησε το 2013 με στόχο να στηρίξει την ανοικοδόμηση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι και την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών τους.

Η EUTM RCA ξεκίνησε το 2016 και στηρίζει την κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης του τομέα ασφάλειας στη χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο consilium.europa.eu

Black Friday Online
Black Friday Books
send