logo-print

Συμβούλιο της Επικρατείας: Έως 50 ομόδικοι σε κάθε αίτηση ακυρώσεως που κατατίθεται από την 1η Ιουνίου

Στους 50 (αντί για την αρχική πρόταση των 20) ο νομοθετικός περιορισμός του αριθμού των ομοδίκων που μπορούν να ασκήσουν κοινή αίτηση ακυρώσεως με το ίδιο δικόγραφο

13/05/2020

14/06/2020

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιορισμό του αριθμού των ομοδίκων που δύνανται να ασκήσουν κοινή αίτηση ακυρώσεως με το ίδιο δικόγραφο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εισάγει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται στη Βουλή.

Όπως είχατε ενημερωθεί από το Lawspot πριν από περίπου ένα μήνα, στο αρχικό - υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, ο εν λόγω περιορισμός είχε τεθεί στα 20 άτομα.

Ωστόσο, με την προτεινόμενη διάταξη του σχεδίου, ο αριθμός αυτός ορίστηκε σε 50.

Ενημέρωση: Η σχετική διάταξη εντάχθηκε ως άρθρο 56 στο Νόμο 4689/2020, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27 Μαΐου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη αποτυπώνεται πάγια νομολογία σε σχέση με τις κατ' αρχήν προϋποθέσεις παραδεκτού της ομοδικίας, η οποία ως θεσμός θεραπεύει επί της αρχής σκοπούς αναγόμενους στην οικονομία της δίκης. Δοθέντος, ωστόσο, ότι η επίκληση της ομοδικίας είναι μεν κοινή, πλην η απόδειξή της εξετάζεται χωριστά για κάθε διάδικο, όπως, ομοίως, εξετάζεται χωριστά και η νομιμοποίηση πληρεξούσιου δικηγόρου εκάστου αιτούντος (πρβλ. ΣτΕ Ολ. 682-4/2019), η άμετρη σώρευση ομοδίκων ενδέχεται να προκαλεί λειτουργικά προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και να δυσχεραίνει τη διοίκηση στην κατάρτιση του φακέλου της υποθέσεως και τη σύνταξη της εκθέσεως, με την οποία εκφράζονται οι απόψεις της και επί των ανωτέρω ζητημάτων στο Δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης: Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος: Τι αλλάζει για πολίτες και δικηγόρους - Αναλυτικά οι νέες διατάξεις

Εκ των ανωτέρω, παρίσταται αναγκαίος ο νομοθετικός περιορισμός του αριθμού των ομοδίκων που δύνανται να ασκήσουν κοινή αίτηση ακυρώσεως με το ίδιο δικόγραφο σε πενήντα, σε αντιστοιχία άλλωστε με την ήδη υφιστάμενη ρύθμιση του άρθρου 115 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, χωρίς τούτο να αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, διότι, ανεξαρτήτως του ότι οι διατάξεις αυτές δεν κατοχυρώνουν το δικαίωμα ομαδικής προσφυγής περισσοτέρων προσώπων από κοινού σε δικαστήριο, πάντως το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο, δεν παρακωλύεται, και μάλιστα δυσανάλογα, από την θέσπιση του προτεινόμενου περιορισμού.

Αναλυτικά η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 56 του σχεδίου νόμου για την ομοδικία αναφέρει:

Η παρ. 6 του άρθρου 45 του π.δ. 18/1989 (Α' 8) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Περισσότεροι μπορούν, με το ίδιο δικόγραφο, να ασκήσουν κοινή αίτηση ακυρώσεως κατά των ίδιων πράξεων ή παραλείψεων προβάλλοντας με κοινό έννομο συμφέρον κοινούς λόγους ακυρώσεως ερειδόμενους επί της αυτής νομικής και πραγματικής βάσεως. Ο αριθμός των ομοδίκων σε κάθε δικόγραφο που κατατίθεται από 1ης.6.2020 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα (50). Σε περίπτωση έλλειψης ομοδικίας, η αίτηση ακυρώσεως κρατείται ως προς τον πρώτο αιτούντα και τους ομόδικους με αυτόν και διατάσσεται ο χωρισμός ως προς τους υπόλοιπους.

Σε περίπτωση έλλειψης συνάφειας, η αίτηση ακυρώσεως κρατείται ως προς την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη και τις συναφείς με αυτήν και διατάσσεται ο χωρισμός ως προς τις υπόλοιπες.»

Διαβάστε επίσης:

Αλλάζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας: Επίδοση εγγράφου και με ηλεκτρονικά μέσα

Αυτές είναι οι νέες διατάξεις για παραγραφή, παύση ποινικής δίωξης και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο (Σχέδιο νόμου)

Κατεύθυνση Ειρηνοδικών ιδρύεται στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση