logo-print

Συναπόφαση γονέων σε ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης τέκνου, λόγω άρνησης της μητέρας να προβεί στον εμβολιασμό του (ΜΠρΑθ 4029/2019)

22/09/2019

24/09/2019

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Με την υπ' αριθμ. 4059/2019 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προχώρησε στην ανάθεση της επιμέλειας τέκνου στη μητέρα, ορίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρχει συναπόφαση των γονέων στα ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης του τέκνου, λόγω άρνησης της μητέρας να προβεί στον εμβολιασμό του κατά τα δύο πρώτα έτη της ζωής του.

Με την απόφαση, η οποία αφορά σε συνεκδίκαση αντίθετων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκου, το δικαστήριο προχωρά σε:

- Καθορισμό των μηνιαίων δαπανών του ανηλίκου 4 ετών σε 800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ιδιωτικού παιδικού σταθμού, από τα οποία αναλογούν στον πατέρα τα 500 ευρώ.

- Ρύθμιση εκτεταμένης επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο.

Απόσπασμα της απόφασης

Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο, κατά τον πολιτικό τύπο. Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα (1) τέκνο.

Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διεκόπη οριστικά τον Αύγουστο του έτους 2017, όταν η αιτούσα αποχώρησε από τη συζυγική οικία και μετοίκησε με το ανήλικο τέκνο της στη …, σε μισθωμένη από την ίδια οικία, επί της οδού ...

Η αιτούσα έχει μέχρι σήμερα ανταποκριθεί με επάρκεια στα καθήκοντα της απέναντι στο ανήλικο τέκνο της, το οποίο φροντίζει με αγάπη και αφοσίωση, συμβάλλοντας θετικά στην ψυχική και πνευματική του ανάπτυξη, ενώ έχει δημιουργήσει σταθερό και ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, που παρέχει όλα τα εχέγγυα για την ομαλή εξέλιξη του, καλύπτοντας παράλληλα με επιμέλεια τις διατροφικές ανάγκες του τέκνου, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου αιτιάσεων του καθ' ου (αιτούντος της β' αίτησης).

Το ανωτέρω ανήλικο, λόγω και της πολύ μικρής ηλικίας του, έχει απόλυτη ανάγκη των μητρικών περιποιήσεων και της στοργής, αγάπης και θαλπωρής, που του παρέχεται από τη μητέρα του.

Ενόψει των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι πραγματικά είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου, στο οποίο το Δικαστήριο αποβλέπει (άρθρο 1511 ΑΚ), να ανατεθεί προσωρινά αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα του η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου αυτού, με την επισήμανση ότι σε ζητήματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη του τέκνου (συνεπώς και του εμβολιασμού αυτού), ορίζεται ότι απαιτείται συναπόφαση των διαδίκων, λαμβανομένης υπόψη της άρνησης της αιτούσας να συναινέσει στον εμβολιασμό του τέκνου έως την ηλικία των δύο ετών.

Η εκ περιτροπής δε ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων σε αμφότερους τους γονείς του, όπως αιτείται ο πατέρας του - αιτών της υπό στοιχείο β' αίτησης, πιθανολογείται ότι δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του ανηλίκου, παρά την αδιαμφισβήτητη αγάπη του πατέρα του προς το πρόσωπο του, λόγω της έλλειψης συμφωνίας των γονέων ως προς το θέμα αυτό και των τεταμένων μεταξύ τους σχέσεων, οι οποίες θα οδηγούσαν σε συγκρούσεις και διαφωνίες ως προς τον τρόπο άσκησης της επιμέλειας, γεγονός που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη συναισθηματική σταθερότητα του ανηλίκου, το οποίο βίωσε πρόσφατα το χωρισμό των γονέων του και έχει ανάγκη σταθερού περιβάλλοντος διαβίωσης.

Πηγή απόφασης ΤΝΠ Ισοκράτης

Πολιτειολογία - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

send