logo-print

Συστήνεται Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής - Ποιες οι αρμοδιότητές της

Τι προβλέπει το σχετικό σχέδιο νόμου που έχει τεθεί υπό διαβούλευση

05/02/2016

29/01/2018

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής» από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) έρχεται, σύμφωνα με το υπουργείο, για να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζει για περισσότερο από δύο δεκαετίες η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση στα θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου έχουν δαπανηθεί στη χώρα μας πολλά δισεκατομμύρια εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για μελέτες, υποδομές, συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με τα αποτελέσματα  να απέχουν πολύ από το αναμενόμενο.

Επικαλύψεις, επαναλήψεις, ανεπαρκής αξιοποίηση, ελλιπής συνεργασία και διαλειτουργικότητα συστημάτων, πολύ μεγάλο κόστος, προβλήματα ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων, καθώς και αναθέσεις των έργων που συνέβαλαν περισσότερο στην αύξηση εσόδων των αναδόχων και στις συνεχείς επεκτάσεις των συμβολαίων, παρά στην επιτυχία των συστημάτων που τους ανατέθηκαν.

Αποστολή Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής αποτελεί αυτοτελή επιτελική δημόσια υπηρεσία, υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων:

 • τη χάραξη και εποπτεία υλοποίησης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, ως προς τις ανάγκες, τους στόχους, τις προτεραιότητες, και τον προσανατολισμό,  συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τη Ψηφιακή Αγορά και Επιχειρηματικότητα, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τις Τεχνολογίες Πρόσβασης Νέας Γενεάς (Next Generation Access Networks) και για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ύστερα από συνεργασία και κατάθεση προτάσεων από τα Υπουργεία και τους Φορείς του Δημοσίου, και τις αποφάσεις για την επίλυση οριζόντιων θεμάτων διακυβέρνησης στα ως άνω θέματα,
 • την κατάθεση προτάσεων στους αρμόδιους Υπουργούς για την βελτίωση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας καθώς και την προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών,
 • την άσκηση και εφαρμογή της πολιτικής Ηλεκτρονικής και Ανοικτής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ, την εθνική πολιτική δημοσίων και ανοικτών δεδομένων, τις ψηφιακές υποδομές του δημοσίου τομέα, τις προμήθειες ΤΠΕ, το συντονισμό των έργων ΤΠΕ του δημοσίου τομέα,
 • το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την άμεση εποπτεία της λειτουργίας και ασφάλειας συστημάτων, εφαρμογών και υποδομών του Δημοσίου, καθώς και άλλων κρίσιμων υποδομών,
 • τη διαχείριση έργων, κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, έργων τεχνικής βοήθειας, για τις ΤΠΕ.

Δείτε αναλυτικά τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής εδώ.

Αρμοδιότητες

Όσο για τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, αυτές κινούνται σε ένα ιδιαιτέρως ευρύ πλαίσιο, καθώς στόχος της Κυβέρνησης αποτελεί η δημιουργία ισχυρής κεντρικής δομής στο ανώτατο επίπεδο για θέματα ΤΠΕ στο Δημόσιο και τη χώρα συνολικά.

Μεταξύ των πολλών αρμοδιοτήτων της, λοιπόν, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής:

 • Καταρτίζει, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, πενταετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική, με προτεραιότητες, που αναλύονται και κατά έτος, και εποπτεύει την υλοποίησή του. Οι κατευθύνσεις που εκπορεύονται από το σχέδιο αυτό δεσμεύουν τα Υπουργεία και τους φορείς του δημοσίου τομέα για εναρμόνιση των δράσεων και των έργων που σχεδιάζουν και υλοποιούν.
 • Συντονίζει την αποτύπωση των αναγκών, προγραμματισμού, εξειδίκευσης και υποστήριξης των οριζόντιων και τομεακών δράσεων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπουργείων, των Περιφερειών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής με την χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα,  και αναδιαμορφώνει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, όπου χρειάζεται.
 • Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της.
 • Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ως προς την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις για όλες τις δράσεις/πράξεις ένταξης που αφορούν στη ψηφιακή ανάπτυξη.
 • Συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, και σε αλλες επιτροπές παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εποπτεύει την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε).
 • Μελετά και παράγει πολιτικές, και επιβλέπει την εφαρμογή τους, προς όφελος του πολίτη, ως προς το Δημόσιο, και του καταναλωτή, ως προς τον ιδιωτικό τομέα, για τη διασφάλιση της πρόσβασης, των δικαιωμάτων του, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας.

Δείτε αναλυτικά τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής εδώ.

Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής

Ως προς τα ζητήματα διοίκησής της, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής θα έχει πενταετή θητεία, μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά, και θα υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, ενώ θα διορίζεται με απόφασή του που θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης  που διαθέτει συγκεκριμένα τυπικά προσόντα.

Στη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10/2/2016 και ώρα 12:00, μπορείτε να συμμετέχετε εδώ.

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send