logo-print

Τα προϊόντα ΠΟΠ προστατεύονται από κάθε μορφής εμπορικού παρασιτισμού (Γεν. εισαγγελέας ΔΕΕ)

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων – ΠΟΠ “Champagne” και χρήση της ονομασίας “Champanillo” σε καταστήματα μπαρ Tapas στην Καταλονία

03/05/2021

06/05/2021

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Με τις δημοσιευθείσες στις 29-04-2021 προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας ΔΕΕ Giovanni Pitruzzella πρότεινε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) να αποφανθεί ότι προϊόντα ΠΟΠ προστατεύονται από κάθε μορφής εμπορικού παρασιτισμού, με αντικείμενο είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες. 

Σημειώνεται ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται όταν ένα παρεμφατικό στοιχείο (για παράδειγμα, ένα όνομα) σχετικό με ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ανακαλεί άμεσα στην μνήμη του μέσου καταναλωτή, ως εικόνα αναφοράς, ένα προϊόν ΠΟΠ.

Ιστορικό της υπόθεσης

Ο οργανισμός επιφορτισμένος με την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών Champagne, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, στράφηκε ενώπιον των ισπανικών δικαστηρίων για να αποτρέψει τη χρήση του όρου «CHAMPANILLO» που αναφέρεται ιδίως σε καταστήματα μπαρ Tapas (εγκαταστάσεις εστίασης) στην Καταλονία (Ισπανία).

Το Επαρχιακό Δικαστήριο της Βαρκελώνης (Ισπανία), ενώπιον του οποίου ασκήθηκε έφεση, ζήτησε από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την προστασία προϊόντων που έχουν προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως (ΠΟΠ), όπως η ονομασία «Champagne», σε μια κατάσταση όπου ο αντιπαρατιθέμενος όρος («CHAMPANILLO») χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό όχι προϊόντων αλλά υπηρεσιών.

Προτάσεις γεν. εισαγγελέα ΔΕΕ

Με τις δημοσιευθείσες προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας ΔΕΕ Giovanni Pitruzzella κατέληξε, πρώτον, ότι είναι δυνατόν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 103, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 [κανονισμός για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων] και πράξεις κατάχρησης, απομίμησης ή υπαινιγμού ΠΟΠ που αφορούν υπηρεσίες.

Ο γεν. εισαγγελέας διαπίστωσε, δεύτερον, ότι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται υπαινιγμός προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, κατά την έννοια του άρθρου 103, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί προηγουμένως ότι το προϊόν που φέρει την εν λόγω ονομασία και το προϊόν ή η υπηρεσία που προσδιορίζεται από το επίμαχο σημείο είναι πανομοιότυπα ή συγκρίσιμα ή ότι το προϊόν αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ των συστατικών του, το προϊόν που φέρει την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Εντούτοις, η ταυτότητα ή συγκρισιμότητα αυτού του είδους ή η απουσία της συνιστά στοιχείο που πρέπει να λάβει υπόψη το εθνικό δικαστήριο, σε συνδυασμό με κάθε άλλο κρίσιμο στοιχείο, προκειμένου να εκτιμήσει εάν υφίσταται υπαινιγμός κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης.

Ο γεν. εισαγγελέας συμπέρανε, τρίτον, ότι η προστασία έναντι του υπαινιγμού, που προβλέπεται στο άρθρο 103, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρακτική που προκαλεί υπαινιγμό συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού κατά τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου.

Γίνεται υπόμνηση ότι οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο. Έργο του γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο Δικαστήριο, με πλήρη ανεξαρτησία, νομική λύση για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο Δικαστήριο, ενώ η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο CURIA

 

Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ι

ΈΦΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send