logo-print

Τέλος τα capital controls: Αναλυτικά η τροπολογία

26/08/2019

05/09/2019

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024

Την πλήρη άρση των υφιστάμενων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και την κίνηση κεφαλαίων προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο άρθρο πραγματοποιείται η πλήρης άρση των υφιστάμενων περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Με την παράγραφο 1 καταργείται το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης οι υπουργικές αποφάσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής 'Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

Σκοπός της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ήταν η διαφύλαξη - τότε - της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω του περιορισμού των εκροών καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, αλλά και η προστασία της ελληνικής οικονομίας από δυσμενείς μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.

Στην παρούσα φάση, έχουν ήδη εκπληρωθεί σημαντικά ορόσημα για την υλοποίηση του Τελικού Σταδίου του Οδικού Χάρτη, δηλαδή την πλήρη άρση των περιορισμών, όπως:

- η βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην συνεχιζόμενη βελτίωση των καταθέσεων και στην επιτυχή πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές με εκδόσεις πολυετούς διάρκειας,

- η συνεχής προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων,

- η πλήρης απεξάρτηση από το μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (ΕΙΑ),

- οι επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που απορροφήθηκαν από ένα διευρυμένο σύνολο μακροπρόθεσμων και ποιοτικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων, με αυξημένη τη συμμετοχή επενδυτών του εξωτερικού,

- η σταθερή βελτίωση των δεικτών οικονομικού κλίματος, που καταδεικνύει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης καταναλωτών και επενδυτών,

- η συνεχιζόμενη πρόοδος στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους,

- η σθεναρή δέσμευση των ελληνικών αρχών στη διασφάλιση της γενικότερης οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ανάπτυξης, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην αύξηση των θέσεων εργασίας, καθώς και στην περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Για λόγους τήρησης της νομιμότητας προβλέπεται, με την παράγραφο 2, η διατήρηση της αρμοδιότητας διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης με τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, κατά τον χρόνο και υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ίσχυσαν από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και η δυνατότητα των τελευταίων για την διενέργεια νέων ελέγχων, είτε αυτεπαγγέλτως δειγματοληπτικά ή κατόπιν καταγγελίας.

Με την παράγραφο 3 διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις περί ποινικής ευθύνης για παραβάσεις που έλαβαν χώρα κατά το χρόνο ισχύος της βραχείας τραπεζικής αργίας και των μέτρων περιορισμού.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ