logo-print

Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

10/06/2022

14/06/2022

H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Προκήρυξη για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων δημοσίευσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Αναλυτικά, προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Ε.Β.Ε.Π., διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του, ήτοι μέχρι τις 16 Ιουνίου 2022.

​Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το προσεχές διάστημα, η άσκηση των ασκουμένων στο Ε.Β.Ε.Π. ξεκινά σε δύο χρονικές περιόδους: την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2023, και 1η Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε τρεις (3) για την πρώτη περίοδο και μία (1) για τη δεύτερη.

Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από την προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού του Ε.Β.Ε.Π.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Ε.Β.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και επιπλέον:

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

β) στοιχεία     επικοινωνίας    (ταχυδρομική    διεύθυνση,    σταθερό    και    κινητό    τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου,

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της πρακτικής άσκησής τους στο Ε.Β.Ε.Π.,

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Ε.Β.Ε.Π. και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων στο Ε.Β.Ε.Π. υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο έντυπα, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, προς το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Ε.Β.Ε.Π. (Γ. Κασιμάτη 1 – πλ. Οδησσού, Πειραιάς, Τ.Κ. 18531, ισόγειο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Πηγή: dsa.gr
Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ