logo-print

Θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο “Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά“

05/06/2018

07/06/2018

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της απασχόλησης του/της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η εν γένει νομική υποστήριξη της Επιτροπής Διοίκησης και των Υπηρεσιών του νομικού προσώπου (ΕΑΚΝ/ΑΚ) και ενδεικτικώς αναφέροντας:

 - η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η περιφρούρηση των συμφερόντων του ΕΑΚΝ/ΑΚ ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής,

- η γνωμοδότηση επί νομικών ζητημάτων, η παροχή γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών αντιμετώπισης των δικαστικών διαφορών και λοιπών ζητημάτων νομικής φύσεως,

- η διαχείριση και επιμέλεια κάθε υπόθεσης που έχει ανάγκη δικηγορικής συμπαραστάσεως και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΕΑΚΝ/ΑΚ για την από νομικής άποψης επεξεργασία κάθε λογής εγκυκλίου διακήρυξης δημοπρασιών ή συμβάσεων ή άλλης φύσεως έγγραφα που αφορούν σε ερμηνεία νόμου, διατάγματος ή κανονιστικής διάταξης,

- παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διοίκησης, όταν προσκαλείται, και επιμελείται για την από νομικής απόψεως ορθή διατύπωση των πρακτικών των Συνεδριάσεων αυτών

- γνωμοδοτεί δε επί γενικότερης σημασίας ή ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος ζητημάτων.

2. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί υποχρεούται σε παρουσία στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του νομικού προσώπου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και για χρόνο εύλογο και απαραίτητο, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών, ακόμη και αν αυτό απαιτηθεί σε ημέρες και ώρες μη εργάσιμες.

3. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της, καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και επί του παρόντος από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’).

4. Ο/Η προσληφθείς/σα θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και τυχόν λοιπών κρατήσεων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 28η /20.06.2017 εγκύκλιος, ΑΔΑ: Ω501465ΧΠΙ-ΕΞΥ).

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες.

β) Να είναι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών .

γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

δ) Να έχουν δωδεκαετή (12) τουλάχιστον δικηγορική εμπειρία.

ε) Να έχουν τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία σε θέματα αφορούντα στην οργάνωση και λειτουργία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις, συμβάσεις, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, μελέτες και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο αποδεικνύει πραγματική ενασχόληση με τα ανωτέρω θέματα, λόγω της πολυπλοκότητας και της ιδιαίτερης φύσης των υποθέσεων που απασχολούν το Αθλητικό Κέντρο, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

στ) Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

ζ) Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

η) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007.

θ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/1982 και του ν. 4194/2013 (Κώδικα Δικηγόρων) όπως ισχύουν.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

logo

Θέλετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας;

Είστε δικηγόρος και επιθυμείτε να προβληθείτε στο Lawspot;

Δημιουργήστε το λογαριασμό σας άμεσα και δωρεάν.

Δημιουργία λογαριασμού
send