logo-print

Τη δικαίωση του μοναχού που θέλει να εγγραφεί ως δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προτείνει η Γεν. Εισαγγελέας του ΔΕΕ

Γεν. Εισαγγελέας: Αντίθετη στο δίκαιο της ΕΕ η ρύθμιση που δεν επιτρέπει την εγγραφή μοναχού ως δικηγόρου στο μητρώο του ΔΣΑ

19/12/2018

20/12/2018

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις της γενικής εισαγγελέα E. Sharpston στην υπόθεση του Μοναχού Ειρηναίου κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (υπόθεση C-431/17).

Σύμφωνα με την E. Sharpston, η ελληνική ρύθμιση που δεν επιτρέπει την εγγραφή μοναχού ως δικηγόρου στο μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνων είναι αντίθετη στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ άλλων, η Εισαγγελέας θεωρεί ότι το Δικαστήριο πρέπει να κρίνει πως η οδηγία 98/5/ΕΚ αποκλείει την εφαρμογή εθνικής ρυθμίσεως η οποία δεν επιτρέπει την εγγραφή προσώπου ως δικηγόρου υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής για τον λόγο ότι φέρει την ιδιότητα του μοναχού και δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος να απαγορεύει αυτοδικαίως σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του ως δικηγόρου να ασκεί στην επικράτειά του το επάγγελμά του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής, για τον λόγο ότι, επειδή υπόκειται σε θρησκευτικούς κανόνες δεν μπορεί, εξ ορισμού, να συμπεριφέρεται με τον δέοντα τρόπο ώστε να παρέχει τα αναγκαία εχέγγυα για την άσκηση του επαγγέλματός του.

Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις δεν είναι δεσμευτικές για το Δικαστήριο, αλλά υιοθετούνται συχνά στις αποφάσεις του.

Ιστορικό της υπόθεσης

Ο μοναχός Ειρηναίος (κατά κόσμον Αντώνιος Γιακουμάκης του Εμμανουήλ) είναι εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο Ιεράς Μονής στην Ελλάδα. Επίσης, έχει την ιδιότητα του δικηγόρου ως μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από τις 11 Δεκεμβρίου 2014.

Το 2015, ζήτησε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) να εγγραφεί στο ειδικό μητρώο του ΔΣΑ, ως δικηγόρος που απέκτησε τη δικηγορική ιδιότητα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αίτησή του απορρίφθηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΣΑ που στηρίζεται στο προεδρικό διάταγμα 152/2000, κατά το οποίο οι εθνικοί κανόνες που αναφέρονται στο ασυμβίβαστο με το δικηγορικό λειτούργημα (όπως η ιδιότητα του κληρικού ή μοναχού) καταλαμβάνουν και τους δικηγόρους που επιθυμούν να ασκήσουν δικηγορία στην Ελλάδα με βάση τη δικηγορική ιδιότητα που απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ζήτησε από το Δικαστήριο να διευκρινισθεί αν είναι συμβατή με την οδηγία 98/5/ΕΚ, για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος, η άρνηση των αρμόδιων αρχών να εγγράψουν στα μητρώα τους τον μοναχό Ειρηναίο.

Ο μοναχός Ειρηναίος και η Επιτροπή υποστηρίζουν ότι η προσκόμιση στην αρμόδια αρχή του πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα του κράτους μέλους καταγωγής είναι η μοναδική προϋπόθεση από την οποία πρέπει να εξαρτάται η εγγραφή του ενδιαφερομένου στα μητρώα του κράτους μέλους υποδοχής. Το κατά πόσον το πρόσωπο αυτό παρέχει στη συνέχεια τα αναγκαία εχέγγυα για την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου θα ελεγχθεί από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία μοναχός εγγραφόταν στα μητρώα του ΔΣΑ υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής, θα έπρεπε αμέσως να διαγραφεί, κατ’ εφαρμογήν των επαγγελματικών και δεοντολογικών κανόνων που ισχύουν στην Ελλάδα. Η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί ότι ένας μοναχός δεν διαθέτει την αναγκαία ανεξαρτησία προκειμένου να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου.

Οι προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέα

Η γενική εισαγγελέας υπενθυμίζει ότι πολλές οδηγίες ρυθμίζουν επιμέρους πτυχές της νομικής καταστάσεως του δικηγόρου που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος. Η περίπτωση του μοναχού Ειρηναίου εμπίπτει σαφώς στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 98/5.

Πρόκειται για δικηγόρο ο οποίος κατέχει επαγγελματικό τίτλο που ισχύει σε κράτος μέλος και ο οποίος επιθυμεί να ασκεί επί μονίμου βάσεως το δικηγορικό επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής. Επομένως, το ζήτημα της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης εθνικής ρυθμίσεως που δεν επιτρέπει στους μοναχούς την εγγραφή τους ως δικηγόρων υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής, επειδή δεν παρέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, συγκεκριμένα εχέγγυα, απαραίτητα για την άσκηση της δικηγορίας, πρέπει να κριθεί βάσει της συγκεκριμένης οδηγίας. Επιπλέον, η προαγωγή της ελεύθερης κυκλοφορίας σταθμίζεται με την ανάγκη διασφαλίσεως της προστασίας των καταναλωτών και εκπληρώσεως, εκ μέρους των διακινούμενων δικηγόρων, των επαγγελματικών τους καθηκόντων στο κράτος μέλος υποδοχής, χάριν της ορθής απονομής της δικαιοσύνης.

Η οδηγία 98/5 προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής «προβαίνει σε εγγραφή του δικηγόρου» κατόπιν προσκομίσεως του σχετικού πιστοποιητικού.

Σκοπός της διατάξεως αυτής είναι να εξαλείψει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων που διέπουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο των αρμόδιων αρχών και για τον λόγο αυτό θεσπίζει έναν μηχανισμό αμοιβαίας αναγνωρίσεως των επαγγελματικών τίτλων των διακινούμενων δικηγόρων.

Τέλος, από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι τα κράτη μέλη δεν απολαύουν διακριτικής ευχέρειας να εισάγουν επιπλέον απαιτήσεις για την εγγραφή διακινούμενων δικηγόρων υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής.

Η γενική εισαγγελέας προτείνει σήμερα στο Δικαστήριο να απαντήσει στο προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το ΣτΕ ως εξής:

«Η οδηγία 98/5/ΕΚ αποκλείει την εφαρμογή εθνικής ρυθμίσεως η οποία δεν επιτρέπει την εγγραφή προσώπου ως δικηγόρου υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής για τον λόγο ότι φέρει την ιδιότητα του μοναχού και δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος να απαγορεύει αυτοδικαίως σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του ως δικηγόρου να ασκεί στην επικράτειά του το επάγγελμά του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής, για τον λόγο ότι, επειδή υπόκειται σε θρησκευτικούς κανόνες δεν μπορεί, εξ ορισμού, να συμπεριφέρεται με τον δέοντα τρόπο ώστε να παρέχει τα αναγκαία εχέγγυα για την άσκηση του επαγγέλματός του.»

Σημείωση: Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο Δικαστήριο. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

send