logo-print

Τι προβλέπει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

02/11/2015

29/01/2018

Πολιτική Δικονομία ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο αρμόδιος υπουργός κάλεσε κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου, έως τις 27 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεγάλες αλλαγές στους αγροτικούς συνεταρισμούς, οι οποίοι συμπληρώνουν φέτος έναν αιώνα νομοθετικής θεσμοθέτησης

Οι νέες ρυθμίσεις που εισάγονται, μεταξύ άλλων, είναι:

1. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη εθελοντική ένωση προσώπων, όπως ορίζουν οι διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Δίνεται η δυνατότητα σύστασης από αυτόν Νομικών Προσώπων καθώς και η σύμπραξή του με άλλους φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών του. Δεν προβλέπονται συνεταιριστικές βαθμίδες, όπως στο παρελθόν, αλλά η δημιουργία Περιφερειακών και Εθνικών Κλαδικών ΑΣ με αποφάσεις των ίδιων των συνεταιρισμών.

2. Απλοποιείται η σύσταση των ΑΣ με την απλή καταχώρηση του καταστατικού στο βιβλίο Μητρώων του Ειρηνοδικείου με πράξη του Ειρηνοδίκη αντί της τήρησης της δικαστικής διαδικασίας(εκούσια δικαιοδοσία), διασφαλίζοντας έτσι αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων αλλά και σημαντική διευκόλυνση στην ίδρυση ΑΣ. 3. Ρυθμίζεται η υποχρέωση των μελών να παραδίδουν την παραγωγή τους στον ΑΣ, με ποινή διαγραφής τους αν δεν τηρούν την υποχρέωση αυτή. Απαλλάσσονται από αυτήν την δέσμευση τα μέλη μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4. Καταργείται το ελάχιστο ποσό του συνολικού συνεταιριστικού κεφαλαίου των 10.000€. Το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου αποφασίζουν ελεύθερα τα μέλη του συνεταιρισμού, με βάση τα καταστατικά τους, καταβάλλοντας με την εγγραφή το 50% της συνεταιρικής μερίδας και το υπόλοιπο εξοφλείται σε ένα χρόνο.

5. Παρέχεται η δυνατότητα μη εκλογής Εποπτικού Συμβουλίου σε συνεταιρισμούς αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από τριάντα.

6. Προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση των οργάνων διοίκησης των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2.000.000 € να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης στην Επιτροπή του νόμου 3213/2003 (Α΄309), όπως ισχύει και να ελέγχονται όπως όλοι οι υπόχρεοι που προβλέπει το άρθρο 1 του ίδιου νόμου.

7. Η εκλογή των οργάνων διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου .

8. Στο Μητρώο καταχωρίζονται οι ΑΣ που συστήνονται με τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου αφού υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 και αφού ελεγχθεί μόνο η πληρότητά τους. Για τους υφιστάμενους ΑΣ που είχαν καταχωρισθεί ως ενεργοί στο Μητρώο του ν. 4015/2011 (Α΄210) προβλέπεται στο άρθρο 42 των μεταβατικών διατάξεων η αυτοδίκαιη εγγραφή τους στο Μητρώο του προτεινόμενου νομοσχεδίου με την υποχρέωση προσαρμογής στις διατάξεις του. Η εποπτεία του κράτους ενισχύεται με την αξιοποίηση του Μητρώου των ΑΣ, το οποίο θα αποτελεί σύνθετο εργαλείο καταγραφής και ελέγχου αυτών.

9. Δίνεται η δυνατότητα μετατροπής των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών σε ελεύθερους με δική τους απόφαση, διαφορετικά παραμένουν ως έχουν.

10. Διευκρινίζεται η έννοια των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών ως αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού νόμου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διακρίνεται η Ομάδα Παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού 1305/2013 από τις Οργανώσεις Παραγωγών του Κανονισμού 1308/2013. Τίθενται σαφείς προϋποθέσεις γα τη λειτουργία των Ομάδων για τις οποίες δεν υπάρχουν ενωσιακές διατάξεις αντίθετα με τις προβλεπόμενες για τις Οργανώσεις, όπως : -από κοινού συμφωνία για προώθηση τουλάχιστον του 90% της παραγωγής - συγκρότηση με πρωτοβουλία τουλάχιστον πέντε (5) παραγωγών ομοειδών προϊόντων ζωικής προέλευσης και τουλάχιστον δέκα (10) παραγωγών ομοειδών προϊόντων φυτικής προέλευσης ενώ η ελάχιστη παραγωγή και για τις δύο κατηγορίες θα καθορίζεται από το γινόμενο των μελών της Ομάδας Παραγωγών επί τον μέσο όρο του παραγόμενου προϊόντος της στην Περιφέρεια σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων καλλιεργειών.των αγροτών στον ΕΛΓΑ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου και να συμμετέχετε στη διαβούλευση εδώ.

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)

Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΛΤΙΔΟΥ