logo-print

Τραυματισμός ανηλίκου σε δημοτική παιδική χαρά και αστική ευθύνη του Δήμου (ΔΠρΚαλ Α398/2023)

Πλημμελής εκπλήρωση της υποχρέωσης συντήρησης των υποδομών και εγκαταστάσεων της παιδικής χαράς και της τήρησης των προϋποθέσεων ασφαλείας

22/05/2024

24/05/2024

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση

Σε υπόθεση τραυματισμού ανηλίκου σε δημοτική παιδική χαρά, το δικαστήριο έκρινε ότι θεμελιώνεται αστική ευθύνη του Δήμου επιδικάζοντας ποσό 6.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (ΔΠρΚαλ Α398/2023).

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι ο εναγόμενος Δήμος ευθύνεται για τον επίδικο τραυματισμό, διότι εκπλήρωσε πλημμελώς την υποχρέωση συντήρησης των υποδομών και εγκαταστάσεων του χώρου της εν λόγω παιδικής χαράς και, γενικώς, της τήρησης των προϋποθέσεων ασφαλείας, κατά την είσοδο και παραμονή των χρηστών αυτής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι αρμόδιοι για την ορθή συντήρηση των παιδικών χαρών και την ασφαλή παραμονή των επισκεπτών, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωής των κατοίκων, που κάνουν χρήση των χώρων αυτών.

Περαιτέρω, το δικαστήριο δέχθηκε εν προκειμένω ότι ο τραυματισμός του ανήλικου έλαβε χώρα σε δημοτική παιδική χαρά, ενώ από το μονόζυγο της παιδικής χαράς, του οποίου η ανήλικη κόρη των εναγόντων έκανε χρήση κατά τον ένδικο χρόνο, έλειπε οριζόντια σιδερένια δοκός (μπάρα) καθισταμένης ούτω επικίνδυνης της μετακίνησης κατά μήκος του παιχνιδιού αυτού, με αποτέλεσμα κατά την μετακίνηση της ανήλικης από το ένα σημείο του μονόζυγου στο άλλο και λόγω αυτής της έλλειψης της σιδερένιας δοκού, την πτώση της και τον προαναφερθέντα τραυματισμό της, γεγονός το οποίο μάλιστα δεν αμφισβητείται από τον εναγόμενο Δήμο.

Παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς του εναγομένου Δήμου, κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν προέκυψε ότι στο συγκεκριμένο χώρο, κατά το χρόνο που συνέβη το ένδικο ατύχημα, υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη (π.χ. προειδοποιητική πινακίδα, ταινίες σήμανσης ακαταλληλότητας) σχετικά με την ύπαρξη ελαττώματος ή την ακαταλληλότητα της χρήσης του συγκεκριμένου οργάνου. Το γεγονός ότι ταινίες σήμανσης ακαταλληλότητας είχαν τοποθετηθεί στο σύνθετο όργανο από το συνεργείο της αναδόχου εταιρείας αρμόδιας για τη συντήρηση της παιδικής χαράς, ουδόλως συνεπάγεται ότι αυτές διατηρούνταν μέχρι και τον κρίσιμο χρόνο του τραυματισμού της ανήλικης σχεδόν ένα μήνα μετά. Το δικαστήριο έλαβε ιδίως υπόψη του ότι, μετά την πρώτη τοποθέτηση αυτών (ταινιών σήμανσης) και δεδομένων των συχνών ζημίων και βανδαλισμών που σημειώνονταν στο συγκεκριμένο χώρο, η ανάδοχος εταιρεία πολλές φορές χρειάστηκε να τις αντικαταστήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απορρίφθηκε και ο ισχυρισμός του εναγομένου Δήμου ότι οι εκπαιδευτικοί συνοδοί όφειλαν επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια να ελέγξουν την ασφάλεια του χώρου και να απαγορεύσουν τη χρήση αυτού από τους μαθητές, ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος. Και τούτο, διότι δεν απαλλάσσονται τα αρμόδια όργανα του εναγομένου από την κατά νόμο υποχρέωσή τους, να μεριμνήσουν είτε για την επαρκή συντήρηση των οργάνων της συγκεκριμένης παιδικής χαράς, είτε για την αποτελεσματική περίφραξη και σφράγιση μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ενέργειες τις οποίες εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι παρέλειψαν τα όργανα του εναγομένου, συνεπεία δε της συγκεκριμένης παράλειψης διενέργειας επαρκούς συντήρησης του ευχερώς προσβάσιμου μονόζυγου συνέβη το ένδικο ατύχημα.

Απόσπασμα απόφασης

Επειδή, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, που έγιναν δεκτά στην 6η σκέψη και σύμφωνα με τις διατάξεις που εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας και την ερμηνεία τους, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι: α) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι αρμόδιοι για την ορθή συντήρηση των παιδικών χαρών και την ασφαλή παραμονή των επισκεπτών, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωής των κατοίκων, που κάνουν χρήση των χώρων αυτών, β) ο τραυματισμός του ανήλικου τέκνου των εναγόντων έλαβε χώρα στις 15.3.2018 στη δημοτική παιδική χαρά, που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου στην Αγορά του Δήμου Καλαμάτας, γ) όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο αποδεικτικό υλικό, από το μονόζυγο της ανωτέρω παιδικής χαράς, του οποίου η ανήλικη κόρη των εναγόντων έκανε χρήση κατά τον ως άνω χρόνο, έλειπε οριζόντια σιδερένια δοκός (μπάρα) καθισταμένης ούτω επικίνδυνης της μετακίνησης κατά μήκος του παιχνιδιού αυτού, με αποτέλεσμα κατά την μετακίνηση της ανήλικης από το ένα σημείο του μονόζυγου στο άλλο και λόγω αυτής της έλλειψης της σιδερένιας δοκού, την πτώση της και τον προαναφερθέντα τραυματισμό της (υπερκονδύλιο κάταγμα δεξιού αγκώνα), δ) το γεγονός δεν αμφισβητείται από το εναγόμενο, καθώς αυτό ούτε με την έκθεση απόψεών του ούτε με το υπόμνημά του αρνήθηκε τον τραυματισμό της ανήλικης παθούσας στην εν λόγω παιδική χαρά κατά την χρήση του συγκεκριμένου μερικώς κατεστραμμένου μονόζυγου, περιοριζόμενο σε γενική άρνηση της αγωγής και εξειδικεύοντας με συγκεκριμένους ισχυρισμούς την, κατ’ αυτόν, μη παράνομη παράλειψη υλικών ενεργειών από τα αρμόδια όργανά του και ε) από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει, ότι στο συγκεκριμένο χώρο κατά το χρόνο, που συνέβη το ένδικο ατύχημα στις 15.3.2018 υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη (π.χ. προειδοποιητική πινακίδα, ταινίες σήμανσης ακαταλληλότητας) σχετικά με την ύπαρξη ελαττώματος ή την ακαταλληλότητα της χρήσης του συγκεκριμένου οργάνου. Εξάλλου, το γεγονός ότι ταινίες σήμανσης ακαταλληλότητας είχαν τοποθετηθεί στο σύνθετο όργανο από το συνεργείο της αναδόχου εταιρείας αρμόδιας για τη συντήρηση της παιδικής χαράς στις 20.2.2018, όπως τούτο αναφέρεται στην από 21.2.2018 υπηρεσιακή αναφορά της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του εναγομένου, ουδόλως συνεπάγεται ότι αυτές διατηρούνταν μέχρι και τον κρίσιμο χρόνο του τραυματισμού της ανήλικης σχεδόν ένα μήνα μετά, λαμβανομένου υπόψη ότι, όπως ίδιο το εναγόμενο αναφέρει στην έκθεση των απόψεών του, μετά την πρώτη τοποθέτηση αυτών (ταινιών σήμανσης) και δεδομένων των συχνών ζημίων και βανδαλισμών, που σημειώνονταν στο συγκεκριμένο χώρο, η ανάδοχος εταιρεία πολλές φορές χρειάστηκε να τις αντικαταστήσει. Εξάλλου, ο ισχυρισμός του εναγομένου, ότι μέχρι και την 13η.3.2018 οι ταινίες σήμανσης ήταν στη θέση τους επικαλούμενο προς τούτο τον πίνακα επισκέψεων και θεωρήσεων του επίμαχου χώρου, που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία συντήρησης στον Δήμο Καλαμάτας τυγχάνει απορριπτέος, για το λόγο ότι στον προαναφερόμενο πίνακα υπάρχει η ένδειξη ότι κατά την ως άνω ημερομηνία (13.3.2018) έγινε καθαρισμός και συνήθης οπτικός έλεγχος του χώρου, χωρίς ωστόσο να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά ή σχόλιο σχετικά με την ύπαρξη στην εν λόγω παιδική χαρά ειδικών ταινιών σήμανσης ακαταλληλότητας αυτής. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο εναγόμενος Δήμος ευθύνεται για τον επίδικο τραυματισμό της ..., διότι εκπλήρωσε πλημμελώς την υποχρέωση συντήρησης των υποδομών και εγκαταστάσεων του χώρου της εν λόγω παιδικής χαράς και, γενικώς, της τήρησης των προϋποθέσεων ασφαλείας, κατά την είσοδο και παραμονή των χρηστών αυτής, που έχει βάσει της εκτεθείσας νομοθεσίας στην μείζονα σκέψη της παρούσας. Η παράνομη αυτή παράλειψη της συγκεκριμένης υποχρέωσής του, όπως την επέβαλαν κατά τον κρίσιμο χρόνο οι προαναφερόμενες διατάξεις, ήταν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, εξ αντικειμένου ικανή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αλλά και των ειδικών συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, να επιφέρει στο τέκνο των εναγόντων το ζημιογόνο αποτέλεσμα, ήτοι τον επισυμβάντα τραυματισμό του από την πτώση από το μερικώς κατεστραμμένο μονόζυγο, από το οποίο έλειπε οριζόντια σιδερένια μπάρα (δοκός) καθιστώντας ούτω επικίνδυνη την μετακίνηση κατά μήκος αυτού, και, ως εκ τούτου, υφίσταται ο αναγκαίος για τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης του εναγόμενου Δήμου αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ανωτέρω παράνομης παράλειψης των οργάνων του και της επελθούσας βλάβης του τέκνου των εναγόντων, με αποτέλεσμα να θεμελιώνεται ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 932 του ΑΚ, προς χρηματική ικανοποίηση αυτού,

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο sakkoulas-online.gr.

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ