logo-print

Τρεις θέσεις δικηγόρων με πάγια μηνιαία αντιμισθία στον ΟΑΣΑ ΑΕ

25/07/2019

26/07/2019

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων Δικηγόρων δύο (2) παρ' Εφέταις και έναν (1) παρ' Αρείω Πάγω μελών των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών - Πειραιά , με πάγια μηνιαία αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής προκήρυξε η ΟΑΣΑ Α.Ε.

Αναλυτικά:

Αντικείμενο απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι:

1. Η προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συμφερόντων του ΟΑΣΑ Α.Ε

2. Η νομική εκπροσώπηση του Ο.Α.Σ.Α. ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών και Διοικητικών αρχών, μετά από σχετική εντολή.

3. Η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων και παροχή οιασδήποτε γνωμοδότησης για κάθε νομικά Θέμα που τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους προϊσταμένους όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Οργανισμού ή επί θεμάτων που απαιτούν εtδική έρευνα και επεξεργασία, όπως οικονομικών, περιουσίας νομικού προσώπου, διοικητικών κλπ.

4. Η επεξεργασία, σε τελική διατύπωση και μορφή, από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α. συντασσομένων σχεδίων συμφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, συμβάσεων κλπ που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητας του και η σύνταξη των σχεδίων όλων των πράξεων συμφωνίας που ενεργεί ν Ο.Α.Σ.Α, με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις και αγορές, καθώς και τον έλεγχο, όπου τούτο είναι αναγκαίο, για τον ως άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησιών.

5. Η παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των νομικών διατάξεων που εκδίδονται και έχουν επίδραση στην υλοποίηση των στόχων - έργων του Ο.Α.Σ.Α., διασφαλίζοντας έτσι την τήρηση των θεσμικών και διαδικαστικών απαιτήσεών τους, παρέχοντας παράλληλα και νομική υποστήριξη ατην αντίστοιχη ομάδα εργασίας- επιτροπή όταν αυτό κριθεί επιβεβλημένο.

6. Η παρακολούθηση, και υποστήριξη και αντιμετώπιση ζητημάτων και ειδικότερων θεμάτων που εγείρονται από νομικής πλευράς του δύο (2) μεγάλων έργων μέσω ΣΔΙΤ που υλοποιεί ο ΟΑΣΑ:

α) Μελέτη, χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ και β) Μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης. επιβατών και διαχείρισης στόλου για τις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς με συνεχή παρουσία στην έδρα ταυ Ο.Α.Σ.Α. (Νομική Υπηρεσία - Μετσόβου 15), εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής τουτης ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του Ο.Α.Σ.Α.

Οι Δικηγόροι που θα προσληφθούν θα αμείβονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ.2 του Ν.4194/2013 και θα ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να είυαι'Ελληνας/ίδα πολίτης.

β) να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.

γ) να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή του Δικηγορικού Συλλόγου Πεφαιά.

δ) οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υα έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ'αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και υα μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

ε) να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

στ) να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις ταυ Ν.4194/2013 (Α208) Κώδικας Δικηγόρων και του Ν.1256/1982 (Α65).

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υα υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή Πειραιά, ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη "ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ" για την πρόσληψή τους στον Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15 και ειδικότερα στην Διεύθυνση Διοικητικού, η οποία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ υα συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά:

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο dsa.gr

Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ

Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

send