logo-print

Υποχρεωτική η αναγραφή στην ιστοσελίδα αερομεταφορέα των ναύλων στο εθνικό νόμισμα του τόπου αναχώρησης/άφιξης

Δικαστήριο ΕΕ: Οι αεροπορικοί ναύλοι στις πτήσεις εντός ΕΕ μπορούν να αναγράφονται είτε σε ευρώ είτε σε εθνικό νόμισμα

16/11/2018

16/11/2018

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Με τη δημοσιευθείσα στις 15-11-2018 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται ότι oι αερομεταφορείς που δεν αναγράφουν σε ευρώ τους αεροπορικούς ναύλους για τις ενδοκοινοτικές πτήσεις είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τους ναύλους αυτούς σε εθνικό νόμισμα που έχει αντικειμενική σχέση με την προτεινόμενη υπηρεσία, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 (σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα).

Επιπλέον, το ΔΕΕ επισημαίνει ότι τούτο συμβαίνει, ιδίως, σε περίπτωση νομίσματος που αποτελεί νόμιμο χρήμα εντός του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο τόπος αναχωρήσεως ή ο τόπος αφίξεως της πτήσεως.

Ιστορικό της υπόθεσης

Πελάτης που βρισκόταν στη Γερμανία έκανε κράτηση θέσεως στον διαδικτυακό τόπο www.germanwings.de, τον οποίο λειτουργεί η γερμανική αεροπορική εταιρία Germanwings, για την πτήση από Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) προς Στουτγάρδη (Γερμανία). Η τιμή για την πτήση αυτή αναγραφόταν μόνο σε λίρες στερλίνες. Εκτιμώντας ότι η ως άνω πρακτική αποτελούσε αθέμιτη συμπεριφορά και ότι οι σχετικές με την εν λόγω πτήση τιμές έπρεπε να αναγράφονται σε ευρώ, η Verbraucherzentrale Baden-Württemberg (ένωση προστασίας καταναλωτών ΒάδηςΒυρτεμβέργης, Γερμανία) άσκησε αγωγή ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων κατά της Germanwings με αίτημα να παύσει η ως άνω πρακτική.

Στο πλαίσιο αυτό, το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία) αποφάσισε να υποβάλει ορισμένα ερωτήματα στο Δικαστήριο. Το ως άνω δικαστήριο διερωτάται επί της ερμηνείας κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 κατά τον οποίο οι αερομεταφορείς, όταν προτείνουν υπηρεσίες αερομεταφοράς με αναχώρηση από αερολιμένα που βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, υποχρεούνται να προσδιορίζουν ανά πάσα στιγμή το τελικό αντίτιμο που πρέπει να καταβάλει ο πελάτης, στο οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως, ο αεροπορικός ναύλος. Όσον αφορά την αναγραφή του αεροπορικού ναύλου, που ορίζεται ως το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους αερομεταφορείς (ή στους πράκτορές τους ή σε άλλους πωλητές εισιτηρίων) για τη μεταφορά των επιβατών, καθώς και οι όροι υπό τους οποίους ισχύουν οι σχετικές τιμές (περιλαμβανομένων των αμοιβών που παρέχονται και των όρων που προτείνονται στα πρακτορεία και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών), το εθνικό δικαστήριο ερωτά, ειδικότερα, αν οι αερομεταφορείς μπορούν να αναγράφουν τις τιμές αυτές σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα της επιλογής τους όταν δεν τις αναφέρουν σε ευρώ.

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με αυτή την απόφασή του, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) 1008/2008 παρέχει στους αερομεταφορείς τη δυνατότητα να αναγράφουν τους αεροπορικούς ναύλους για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές «σε ευρώ ή σε εθνικό νόμισμα». Ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει καμία διευκρίνιση όσον αφορά το εθνικό νόμισμα στο οποίο πρέπει να αναγράφονται οι αεροπορικοί ναύλοι όταν δεν αναφέρονται σε ευρώ.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ωστόσο ότι ο σκοπός της παροχής δυνατότητας για αποτελεσματική σύγκριση των τιμών τον οποίο επιδιώκει ο κανονισμός θα θιγόταν αν δεν οριοθετείτο η ευχέρεια που έχουν οι αερομεταφορείς προς προσδιορισμό του νομίσματος στο οποίο αναγράφουν τους αεροπορικούς ναύλους για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές. Αντιστρόφως, η ως άνω αποτελεσματική σύγκριση καθίσταται ευχερέστερη όταν οι αερομεταφορείς αναφέρουν τους αεροπορικούς ναύλους σε εθνικό νόμισμα που έχει αντικειμενική σχέση με την προτεινόμενη υπηρεσία.

Το Δικαστήριο κρίνει, επομένως, ότι, όταν αναγράφουν τους ναύλους για τις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές, οι αερομεταφορείς που δεν αναφέρουν τους ναύλους αυτούς σε ευρώ υποχρεούνται να επιλέγουν ένα εθνικό νόμισμα που έχει αντικειμενική σχέση με την προτεινόμενη υπηρεσία και ότι τούτο συμβαίνει, ιδίως, σε περίπτωση που πρόκειται για νόμισμα το οποίο αποτελεί νόμιμο χρήμα στο κράτος μέλος εντός του οποίου βρίσκεται ο τόπος αναχωρήσεως ή ο τόπος αφίξεως της οικείας πτήσεως.

Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις όπως η υπό κρίση, όπου αερομεταφορέας (η Germanwings) εγκατεστημένος εντός κράτους μέλους (στη Γερμανία) στο οποίο το ευρώ είναι εθνικό νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα προτείνει μέσω του διαδικτύου υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς με τόπο αναχωρήσεως ευρισκόμενο σε άλλο κράτος μέλος (το Ηνωμένο Βασίλειο) το οποίο έχει διαφορετικό από το ευρώ νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα (τη λίρα στερλίνα), οι αεροπορικοί ναύλοι, όταν δεν αναγράφονται σε ευρώ, μπορούν να εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα του άλλου αυτού κράτους μέλους (σε λίρες στερλίνες).

Γίνεται υπόμνηση ότι η προδικαστική παραπομπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο Δικαστήριο ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, κατά τον ίδιο τρόπο, τα άλλα εθνικά δικαστήρια που επιλαμβάνονται παρόμοιου προβλήματος.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

Ποινικός Κώδικας Ι
O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ