logo-print

Υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ: Νέες πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους

Νέο κείμενο πρακτικών οδηγιών προς τους διαδίκους, σχετικά με τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του ΔΕΕ

03/03/2020

03/03/2020

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε νέο κείμενο πρακτικών οδηγιών προς τους διαδίκους, σχετικά με τις υποθέσεις που άγονται ενώπιόν του .

Κατόπιν των πρόσφατων τροποποιήσεων του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου , οι νέες αυτές πρακτικές οδηγίες έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους εκπροσώπους και τους δικηγόρους των διαδίκων σε σχέση με ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εκδίκαση των αναιρέσεων.

Η έγγραφη διαδικασία

Για να μη χάνουν κάθε πρακτική αποτελεσματικότητα τα μέτρα ανωνυμοποίησης, οι εκπρόσωποι των διαδίκων καλούνται να τηρούν απαρέγκλιτα, στα δικόγραφα ή στις γραπτές παρατηρήσεις τους, την ανωνυμία που έχει αποφασίσει το αιτούν δικαστήριο ή το Δικαστήριο, στο πλαίσιο προδικαστικής διαδικασίας, ή το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση αναιρέσεως.

Ειδικά όσον αφορά τις αιτήσεις αναιρέσεως κατά αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου, οι νέες πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους υπενθυμίζουν, αφενός, την ειδική φύση των αιτήσεων αναιρέσεως –οι οποίες περιορίζονται σε νομικά ζητήματα και δεν περιλαμβάνουν κατ’ αρχήν απόρρητα ή εμπιστευτικά στοιχεία– και, αφετέρου, την υποχρέωση να επισυνάπτεται στο δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως αίτηση για την έγκριση της εξετάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 58α του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, στις νέες πρακτικές οδηγίες τονίζεται τόσο η σημασία της τήρησης των τυπικών απαιτήσεων σχετικά με τα διαδικαστικά έγγραφα, και ιδίως εκείνων που αφορούν την έκταση των υπομνημάτων και των γραπτών παρατηρήσεων, όσο και η χρησιμότητα της συστηματικής διαβίβασης των διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia, η οποία παρέχει τα πληρέστερα εχέγγυα ταχύτητας και ασφάλειας των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. 

Προς διευκόλυνση της διεκπεραιώσεως από το Δικαστήριο των κατατιθέμενων υπομνημάτων ή παρατηρήσεων και ιδίως της μεταφράσεώς τους, οι διάδικοι καλούνται εντούτοις, πέραν της αποστολής του αυθεντικού πρωτοτύπου μέσω της εφαρμογής e-Curia, να αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα υπομνήματα ή τις παρατηρήσεις τους σε μορφότυπο που να επιτρέπει επεξεργασία στην εξής διεύθυνση: editable-versions@curia.europa.eu.

Η προφορική διαδικασία

Όσον αφορά την προφορική διαδικασία, το Δικαστήριο καθορίζει τα κριτήρια που εφαρμόζονται για να αποφασιστεί η διεξαγωγή επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, καθώς και τον σκοπό της.

Γίνονται επίσης συγκεκριμένες υποδείξεις στους εκπροσώπους και στους δικηγόρους των διαδίκων σχετικά με τις διευθετήσεις ενόψει της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, με σκοπό τη βέλτιστη διεξαγωγή της, ιδίως σε περίπτωση αναπηρίας ή περιορισμένης κινητικότητας του διαδίκου ή ενός από τους εκπροσώπους του. Εξάλλου, δίνονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις ως προς το ζήτημα της γλώσσας στην οποία γίνονται οι αγορεύσεις.

Τέλος, το Δικαστήριο υπενθυμίζει το πολυγλωσσικό καθεστώς λειτουργίας του και όλα τα πρακτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι εκπρόσωποι και οι δικηγόροι των διαδίκων προκειμένου να διευκολύνουν την ομαλή διεξαγωγή της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως και την κατανόηση των παρεμβάσεών τους από τους μετέχοντες σε αυτήν.

 

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ