logo-print

Άρθρο 5 - Απόφαση ΕΕΤΤ 578/29/28.9.2010 - Ειδικοί όροι παροχής υπηρεσιών Οπτικής και Ηχητικής Πληροφόρησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

15/10/2010

Κωδικοποιημένο
Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5

Οι ειδικοί όροι παροχής υπηρεσιών Οπτικής και Ηχητικής Πληροφόρησης (ΟΗΠ) ισχύουν συμπληρωματικά των ως άνω αναφερόμενων στο άρθρο 4 όρων.

1. Η παροχή υπηρεσιών ΟΗΠ δεν αποτελεί ούτε υποκαθιστά την παροχή δημόσιας τηλεφωνικής υπηρεσίας. Η παροχή υπηρεσίας ΟΗΠ δεν συνιστά παροχή υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας.

2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών ΟΗΠ, κατά την έναρξη της κλήσης, υποχρεούται να παρέχει με ηχογραφημένο μήνυμα, ατελώς για τον χρήστη, σαφή περιγραφή της χρέωσης και, ειδικότερα, ανά περίπτωση, είτε την εφάπαξ συνολική χρέωση ανεξαρτήτως χρόνου κλήσης, είτε τη χρέωση σε ευρώ ανά λεπτό και το βήμα χρέωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Στο ίδιο μήνυμα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενημέρωση για την ταυτότητα του Παρόχου ΟΗΠ. Εξαιρούνται, οι υπηρεσίες ΟΗΠ που παρέχονται μέσω αριθμοσειρών, οι οποίες δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 3.5.i του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ 390/3/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006), όπως ισχύει. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία ΟΗΠ αφορά υπηρεσία οπτικής μετάδοσης (video), το προαναφερθέν μήνυμα εμφανίζεται και οπτικά, στην οθόνη της τερματικής συσκευής του Τελικού Χρήστη, με ευκρινή και ευανάγνωστα γράμματα. Το μήνυμα παραμένει στην οθόνη της τερματικής συσκευής τουλάχιστον δέκα (10) δευτερόλεπτα και είναι ατελές για τον Τελικό Χρήστη.

3. Οι υπηρεσίες ΟΗΠ δεν θέτουν τον Τελικό Χρήστη σε υπερβολική αναμονή ούτε δημιουργούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τη σύνδεση του Τελικού Χρήστη με την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο Τελικός Χρήστης δεν χρεώνεται για την αναμονή ούτε για την καθυστέρηση αυτή για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ενημερώνεται εκ των προτέρων για την απουσία χρέωσης. Αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, οι Πάροχοι ΟΗΠ δεν απαντούν σε κλήση καταναλωτή, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή για την παροχή της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι ΟΗΠ φροντίζουν να τερματίζουν άμεσα τις κλήσεις ώστε οι χρήστες να μην χρεώνονται όταν δεν λαμβάνουν υπηρεσίες.

4. Οι υπηρεσίες ΟΗΠ δεν συνδυάζουν τη διάρκεια των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων που ο Τελικός Χρήστης κάνει με μία συγκεκριμένη Υπηρεσία ΟΗΠ, με τη λήψη παντός είδους βραβείου, δώρου, τη συμμετοχή σε κληρώσεις, διαγωνισμούς και την αποκόμιση κερδών. Τα παραπάνω δεν επιτρέπεται να αποτελούν κίνητρο για την επιμήκυνση της διάρκειας των συνδέσεων.

5. Οι Πάροχοι ΟΗΠ αποφεύγουν τις άσκοπες και επαναλαμβανόμενες αντικαταστάσεις υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται μέσω ενός αριθμού κλήσης προκειμένου να αποφεύγεται η πρόκληση σύγχυσης στους τελικούς χρήστες. Στην περίπτωση τέτοιας αντικατάστασης, σχετική πρότερη ενημέρωση παρέχεται ατελώς στον Τελικό Χρήστη, στην αρχή της κλήσης για διάστημα τριών (3) μηνών από την συντελεσθείσα αλλαγή.

6. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες ΟΗΠ δεν λειτουργούν σε 24ωρη βάση, οι ώρες διάθεσης των Υπηρεσιών ΟΗΠ στο κοινό καθίστανται σαφείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ιδίως:

α) Ο Πάροχος Υπηρεσιών ΟΗΠ υποχρεούται να ενημερώνει τον Τελικό Χρήστη στην αρχή της σύνδεσής του, με ηχογραφημένο μήνυμα, ότι η υπηρεσία παρέχεται μόνο με την άδεια του προσώπου στο όνομα του οποίου παρέχεται η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εξαιρούνται, οι υπηρεσίες ΟΗΠ, των οποίων η παροχή δύναται να παρασχεθεί ολοκληρωμένα στον Τελικό Χρήστη σε λιγότερο από ένα λεπτό καθώς και οι υπηρεσίες ΟΗΠ που παρέχονται μέσω αριθμοσειρών, οι οποίες δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 3.5.i του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ 390/3/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006), όπως ισχύει.

β) Στην περίπτωση που η Υπηρεσία ΟΗΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους, πέραν των ανωτέρω, ο Πάροχος ΟΗΠ υποχρεούται να ενημερώνει τον Τελικό Χρήστη στην αρχή της σύνδεσής του, για το γεγονός ότι η χρήση της εν λόγω υπηρεσίας ΟΗΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

7. Ο Πάροχος ΟΗΠ οφείλει να διακόπτει αυτόματα την σύνδεση του Τελικού Χρήστη με Υπηρεσία ΟΗΠ μετά την πάροδο των είκοσι (20) πρώτων λεπτών από την έναρξη της σύνδεσης.

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

send