logo-print

Άρθρο 32 - Νόμος 4370/2016 - Τακτικές εισφορές προς το ΣΚΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/11/2016

Υπό κωδικοποίηση

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΣΚΕ καταβάλλουν ετήσια τακτική εισφορά, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται εντός του μηνός Ιουνίου του αντιστοίχου έτους με απόφαση του ΔΣ.

2. H ετήσια τακτική εισφορά, την οποία καταβάλλει κάθε πιστωτικό ίδρυμα και υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΣΚΕ, ορίζεται ως το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν με βάση τους ακόλουθους συντελεστές κατά κλιμάκιο αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών − πελατών κάθε συμμετέχοντος στο ΣΚΕ κατά την παροχή καλυπτόμενων υπηρεσιών:

α) Για αξία περιουσιακών στοιχείων επενδυτών − πελατών συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος μέχρι 30.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό:

αα) 2,75% της αξίας των κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων, ή

ββ) 1,00% για κινητές αξίες τις οποίες κατέχει το συμμετέχον στο ΣΚΕ για λογαριασμό πελατών του και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή, καθώς και για χρηματοπιστωτικά μέσα που παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή από το διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης, εφόσον το συμμετέχον έχει αναθέσει στο διαχειριστή του ΣΑΤ ή στο διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης διακανονισμού ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου, κατά περίπτωση, να ενημερώνει τους τελικούς δικαιούχους των λογαριασμών που είναι επενδυτές − πελάτες του συμμετέχοντος για τις μεταβολές που επέρχονται στο λογαριασμό τους. Η ενημέρωση θα γίνεται άμεσα και το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την εκκαθάριση της συναλλαγής και, γενικότερα, από τη διενέργεια οποιασδήποτε χρεοπίστωσης σε λογαριασμό τίτλων, απευθείας από τον διαχειριστή και ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του ίδιου του συμμετέχοντος στο ΣΚΕ προς τους επενδυτές − πελάτες του.

β) Για αξία περιουσιακών στοιχείων από 30.000.001 ευρώ έως 250.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2,75% της αξίας των κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων.

γ) Για αξία περιουσιακών στοιχείων από 250.000.001 ευρώ και άνω η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 1,00% της αξίας των κατεχoμένων περιουσιακών στοιχείων.

Οι εν λόγω συντελεστές εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

2,75% (με την επιφύλαξη του εδαφίου (ββ) της περίπτωσης α)

Κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων επενδυτών − πελατών συμμετέχοντος στο ΣΚΕ

Συντελεστής τακτικής εισφοράς

(α)  Μέχρι 30.000.000 ευρώ

(β)  Από 30.000.001 μέχρι 250.000.000 ευρώ

2,75%

(γ)  Πλέον των 250.000.001 ευρώ

1%

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του ΤΕΚΕ, δύναται να τροποποιούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.

3. Τα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ πιστωτικά ιδρύματα και υποκαταστήματα οφείλουν να υποβάλουν τα εν λόγω στοιχεία στο ΤΕΚΕ το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους. Η σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχεται ως προς την ακρίβειά της από νόμιμο ελεγκτή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α΄ 194).

4. Οι συμμετέχοντες στο ΣΚΕ καταβάλλουν εισφορές, οι οποίες αντιστοιχούν στην ετήσια μεταβολή της αξίας περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών των συμμετεχόντων στο ΣΚΕ.

5. Το ΔΣ αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για την αναπροσαρμογή του ύψους και του τρόπου υπολογισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς της παραγράφου 4 του παρόντος, όταν επιτευχθεί εύλογη σχέση μεταξύ των διαθεσίμων του ΣΚΕ και της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών των συμμετεχόντων, τη διακοπή λόγω επίτευξης ευλόγου σχέσεως και την εκ νέου καταβολή της ετήσιας εισφοράς, καθώς και την τυχόν επιστροφή εισφορών που προκύπτουν από λάθος υπολογισμό των εισφορών αυτών, στους συμμετέχοντες στο ΣΚΕ που τις έχουν καταβάλει. Το ΔΣ αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για την ως άνω εύλογη σχέση.

6. Ως προς τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα προαναφερθέντα κριτήρια σε σχέση με τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά στην Ελλάδα.

7. Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εισέρχεται στο ΣΚΕ μετά την έναρξη του οικονομικού έτους ή παύει, για οποιονδήποτε λόγο, να συμμετέχει σε αυτό, οφείλει τακτική εισφορά για το ημερολογιακό έτος ένταξης ή αποχώρησης, αντίστοιχα, κατ’ αναλογία του χρόνου συμμετοχής του σε αυτό. Οι περιπτώσεις πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών δεν θεωρούνται διακοπή λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος αλλά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί καθολικής ή ειδικής διαδοχής του εταιρικού δικαίου.

8. Το ακριβές χρονικό σημείο και η διαδικασία καταβολής των ετήσιων τακτικών εισφορών καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ.

9. H καταβολή των αναλογουσών σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα τακτικών εισφορών στο ΣΚΕ πραγματοποιείται με πίστωση ειδικών λογαριασμών του ΣΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

10. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό εκκαθάριση πριν από τον καθορισμό των εισφορών, οιασδήποτε φύσεως καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές του αμέσως μετά τον καθορισμό τους από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό εκκαθάριση μετά τον καθορισμό των εισφορών οιασδήποτε φύσεως από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές την ημέρα διακοπής της λειτουργίας του.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.