logo-print

Άρθρο 43 - Νόμος 4370/2016 - Συνεργασία ΤΕΚΕ με άλλα συστήματα εγγύησης καταθέσεων εντός της ΕΕ (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/490/ΕΕ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/03/2016

Υπό κωδικοποίηση

1. Το ΤΕΚΕ καλύπτει τους καταθέτες υποκαταστημάτων τα οποία έχουν ιδρυθεί σε άλλα κράτη − μέλη από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα.

2. Οι καταθέτες υποκαταστημάτων τα οποία έχουν ιδρυθεί σε άλλα κράτη − μέλη από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα αποζημιώνονται από ΣΕΚ του κράτους − μέλους υποδοχής για λογαριασμό του TEKE. Το ΣΕΚ του κράτους − μέλους υποδοχής καταβάλλει τα ποσά προς αποζημίωση σύμφωνα με τις οδηγίες του TEKE. Το ΣΕΚ του κράτους − μέλους υποδοχής δεν ευθύνεται όσον αφορά ενέργειες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του TEKE. Το ΤΕΚΕ παρέχει την αναγκαία χρηματοδότηση πριν από την καταβολή της αποζημίωσης και αποζημιώνει το ΣΕΚ του κράτους − μέλους υποδοχής για όλα τα πραγματοποιηθέντα έξοδα.

Το ΣΕΚ του κράτους − μέλους υποδοχής ενημερώνει επίσης τους ενδιαφερόμενους καταθέτες για λογαριασμό του ΤΕΚΕ και είναι αρμόδιο να λαμβάνει αλληλογραφία από τους εν λόγω καταθέτες για λογαριασμό του ΤΕΚΕ.

3. Σε περίπτωση που το ΤΕΚΕ λειτουργεί ως ΣΕΚ κράτους − μέλους υποδοχής, το ποσό που αντιστοιχεί στην καταβολή αποζημίωσης, καθώς και κάθε δαπάνη που σχετίζεται με τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης καλύπτονται από το ΣΕΚ του κράτους − μέλους προέλευσης. Το ΤΕΚΕ δύναται, σε συνεννόηση με το ΣΕΚ του κράτους − μέλους προέλευσης, να προεξοφλεί μερικώς ή ολικώς δαπάνες που σχετίζονται με τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης και να εισπράττει εκ των υστέρων τα αντίστοιχα ποσά από το ΣΕΚ του κράτους − μέλους προέλευσης.

4. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα παύσει, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο εκτός της περίπτωσης του αποκλεισμού του σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6, να είναι μέλος του ΤΕΚΕ και προσχωρήσει σε άλλο ΣΕΚ, οι εισφορές τις οποίες κατέβαλε κατά το δωδεκάμηνο προτού παύσει να είναι μέλος του ΤΕΚΕ, εξαιρέσει των δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 28 έκτακτων εισφορών, μεταφέρονται στο άλλο ΣΕΚ.

Αν ορισμένες δραστηριότητες ενός πιστωτικού ιδρύματος μεταφερθούν σε άλλο κράτος − μέλος και έτσι καλύπτονται από άλλο ΣΕΚ, οι εισφορές που κατέβαλε στο ΤΕΚΕ το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της μεταφοράς, εξαιρέσει των δυνάμει του άρθρου 28 έκτακτων εισφορών, μεταφέρονται στο άλλο ΣΕΚ κατ’ αναλογία του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων που μεταφέρθηκαν.

5. Το ΤΕΚΕ ανταλλάσσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 και στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 44 με τα ΣΕΚ των κρατών − μελών υποδοχής. Ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 44.

Αν ένα πιστωτικό ίδρυμα προτίθεται να μεταφερθεί από το ΤΕΚΕ σε άλλο ΣΕΚ, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, το πιστωτικό ίδρυμα εξακολουθεί να έχει υποχρέωση εισφοράς στο ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28, σε επίπεδο τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων χρηματοδότησης.

6. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ΣΕΚ, ιδίως όσον αφορά το παρόν άρθρο, τα ΣΕΚ ή, ενδεχομένως, οι ορισθείσες αρχές συνάπτουν έγγραφες συμφωνίες συνεργασίας. Στις συμφωνίες αυτές λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44.

Η ορισθείσα αρχή ενημερώνει την ΕΑΤ σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο τέτοιων συμφωνιών και η ΕΑΤ μπορεί να εκδώσει γνώμες σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010. Αν οι ορισθείσες αρχές ή τα ΣΕΚ δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία ή εάν προκύψει διαφορά ως προς την ερμηνεία μιας συμφωνίας, έκαστο των μερών μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010 και η ΕΑΤ ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

απουσία τέτοιων συμφωνιών δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις των καταθετών βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 21 ή των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

7. Το ΤΕΚΕ διαθέτει τις κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να συνεργάζεται με άλλα ΣΕΚ, ανταλλάσσει πληροφορίες και επικοινωνεί αποτελεσματικά με άλλα ΣΕΚ, με τα συνδεόμενα με αυτά πιστωτικά ιδρύματα και με τις σχετικές αρμόδιες και ορισθείσες αρχές εντός της επικράτειάς τους, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, με άλλους φορείς σε διασυνοριακή βάση.

8. Προκειμένου περί πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα με υποκαταστήματα σε άλλα κράτη − μέλη, εφόσον οι καταθέσεις αυτών των υποκαταστημάτων καλύπτονται συμπληρωματικά από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του κράτους−μέλους υποδοχής, το ΤΕΚΕ ειδοποιεί το εν λόγω αλλοδαπό σύστημα εγγύησης καταθέσεων εντός ευλόγου χρόνου αφότου λάβει ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι συντρέχει γεγονός, το οποίο ενδέχεται, κατά την κρίση της, να οδηγήσει στην έκδοση οποιασδήποτε από τις αποφάσεις των υποπεριπτώσεων α΄ και β΄ της περίπτωσης 27 της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.