logo-print

Άρθρο 4 - Νόμος 4481/2017 - Άδεια λειτουργίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οργανισμός συλλογικής προστασίας και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50, που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια και ο οποίος πρόκειται να αναλάβει τη συλλογική διαχείριση ή προστασία των εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα των δημιουργών ή των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων απαιτείται να λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

2. Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός ή ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 50 υποχρεούται, πριν την έναρξη της λειτουργίας του, να καταθέσει στον ΟΠΙ αίτηση, συνοδευόμενη υποχρεωτικώς από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το καταστατικό του, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ύψος του κεφαλαίου του, εάν αυτό προβλέπεται από την αντίστοιχη νομική μορφή,

β) τον νόμιμο εκπρόσωπο, τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου και το γενικό διευθυντή, αν υπάρχει. Tα πρόσωπα αυτά πρέπει να μην έχουν παραπεμφθεί τελεσιδίκως για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των δύο (2) ετών ή, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων, για λαθρεμπορία, παραχάραξη ή πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία ή δωροληψία. Για τη διαπίστωση της μη τελεσίδικης παραπομπής και της μη καταδίκης του προηγούμενου εδαφίου τα άτομα αυτά υποβάλλουν στον ΟΠΙ πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής για μη παραπομπή και αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη αντίστοιχα. Τα ως άνω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν και δήλωση με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31,

γ) τον αριθμό των δικαιούχων που έχουν αναθέσει ή πρόκειται να αναθέσουν στον οργανισμό τη διαχείριση ή την προστασία εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωμα,

δ) σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης, από το οποίο προκύπτει η νομική μορφή και η διάρκεια ανάθεσης της διαχείρισης ή της προστασίας,

ε) τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων, από τον οποίον προκύπτουν ο χρόνος, οι αρχές και ο τρόπος διανομής των εσόδων από δικαιώματα ανά κατηγορία δικαιούχων,

στ) το ύψος των εξόδων διαχείρισης, όπως, επίσης, και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον ΟΠΙ σχετικά με την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50. 

Οι οργανισμοί συλλογικής προστασίας δεν υποβάλλουν το υπό ε΄ στοιχείο, ούτε κατάσταση μελών εποπτικού συμβουλίου.

3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και προκύπτει προδήλως ότι ο αιτών οργανισμός ή η αιτούσα ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 50 είναι βιώσιμοι και μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των δικαιούχων που τους έχουν αναθέσει τη διαχείριση ή την προστασία των δικαιωμάτων τους και κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΟΠΙ, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού χορηγεί άδεια λειτουργίας με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στον ΟΠΙ και στον αιτούντα οργανισμό ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50. Η απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια λειτουργίας σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή σε οργανισμό συλλογικής προστασίας ή σε ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ και του οργανισμού που αδειοδοτείται.

4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 υποχρεούνται το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της άδειας λειτουργίας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να αποστείλουν στον ΟΠΙ το αμοιβολόγιό τους για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 23.

5. Κάθε μεταβολή των στοιχείων της παραγράφου 2 γνωστοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στον ΟΠΙ αμέσως και το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη μεταβολή. Εάν ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν προβάλλει αντιρρήσεις, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του ΟΠΙ, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής μεταβολής, αυτή θεωρείται ως εγκριθείσα. Μέχρι την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση μη γνωστοποίησης, εξακολουθούν να ισχύουν τα μέχρι τη μεταβολή στοιχεία της παραγράφου 2.

6. Αν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή ο οργανισμός συλλογικής προστασίας επιθυμεί επέκταση των αρμοδιοτήτων του, απαιτείται προηγούμενη επέκταση της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας, για τη χορήγηση της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς να απαιτείται να λάβουν άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή στον ΟΠΙ και προσκομίσουν πιστοποιητικά εγγραφής και αδειοδότησης, από τα οποία να προκύπτει η εγκατάστασή τους στο κράτος - μέλος, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο εθνικό δίκαιο του κράτους αυτού. Επίσης, γνωστοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.

8. Με την επιφύλαξη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 32, ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που είναι εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, μπορεί να δραστηριοποιείται σε αυτήν, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσει την πρόθεσή της αυτή στον ΟΠΙ, καθώς επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της, στα οποία περιλαμβάνονται η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπός της. Επίσης, γνωστοποιεί στον ΟΠΙ κατάλογο των δικαιούχων, τους οποίους εκπροσωπεί και των αντίστοιχων έργων ή αντικειμένων προστασίας τους, καθώς και το είδος της διαχείρισης στην οποία προβαίνει. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης του ΟΠΙ, συντάσσει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η υποβολή των σχετικών στοιχείων, την οποία αποστέλλει στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης. Τα στοιχεία αυτά με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 32 επικαιροποιούνται τουλάχιστον άπαξ ετησίως και το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

9. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να προβαίνουν στη διαχείριση ή προστασία των δικαιωμάτων που εκπροσωπούν και να ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6. Το ίδιο ισχύει και για τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50.

send