logo-print

Άρθρο 42 - Νόμος 4521/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 88/2013 (Α’ 129), λειτουργεί από τη σύστασή του, με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Βαλκανικών Σπουδών, (β) Σλαβικών Σπουδών και (γ) Ανατολικών Σπουδών. Το Τμήμα, απονέμει ενιαίο πτυχίο, που προσδιορίζεται από τις ανωτέρω επιμέρους κατευθύνσεις.

2. Το άρθρο 4 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.»,

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, τα μέλη αυτού λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.»

3. Στο ν. 4485/2017 (Α’ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 μετά τις λέξεις «συνεχόμενα εξάμηνα» προστίθεται η φράση «, καθώς και παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ.»,

β) στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 45, μετά τις λέξεις «μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ.,» προστίθεται η λέξη «παράτασης»,

γ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 μετά τις λέξεις «του πρώτου κύκλου σπουδών,» προστίθεται η φράση «έως και τη λήξη τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης,».

4. Μετά το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται άρθρο 13Β το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 13Β

1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α’ 102).

2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σχολές αποκτούν αυτοδυναμία, εφόσον τουλάχιστον ένα από τα Τμήματά τους είναι αυτοδύναμο.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) εφαρμόζεται αναλογικά και για την εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) διαγράφονται οι λέξεις «ή της ίδιας Κλινικής».

8. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) μετά τις λέξεις «ειδικότητα του Τμήματος,» και πριν τις λέξεις «αν στο πρόγραμμα σπουδών» προστίθενται οι λέξεις «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,».

9.α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) αντικαθίστανται ως εξής:

«Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με όμοια απόφαση τρία (3) μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο.»

β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαμβάνουν αμοιβή το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλεται από ίδιους πόρους του ιδρύματος.»

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send