logo-print

Άρθρο 3 - Νόμος 4533/2018 - Πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/04/2018

Υπό κωδικοποίηση
ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών, των οποίων θα καταστεί δικαιούχος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2,σε ενδιαφερόμενα για την απόκτησή τους νομικά πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν ως προτιμητέοι επενδυτές στο πλαίσιο ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργείται με επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με χρήση λιγνίτη.

2. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μέσω ανοικτής, διεθνούς, δημόσιας πρόσκλησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. έως την 31η Μαΐου 2018 και, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7, θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και των λοιπών συμβάσεων των παραγράφων 7 και 8 εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του επόμενου εδαφίου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία καθίστανται δεσμευτικές οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Με τη δημόσια πρόσκληση της παραγράφου 2 καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια προεπιλογής και τελικής επιλογής των συμμετεχόντων (όπως, ενδεικτικά, το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσίμων, η εμπειρία στην έρευνα και εκμετάλλευση στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως ο λιγνίτης, η χρηματοοικονομική, τεχνική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια των συμμετεχόντων, η ανεξαρτησία τους από τη ΔΕΗ Α.Ε. από άποψη εταιρικού δικαίου, ρυθμιστικού πλαισίου τομέα ενέργειας και δικαίου του ανταγωνισμού), οι προθεσμίες υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων και επεξηγήσεων, οι όροι και οι εγγυήσεις εμπιστευτικότητας αναφορικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν τους κλάδους και τις εταιρείες, το σχέδιο της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της κάθε νέας εταιρίας και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών στον ή στους προτιμητέους επενδυτές. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλουν προσφορές, είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και των δύο νέων εταιρειών είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών μίας από αυτές.

4. Προς διασφάλιση της δίκαιης αποτίμησης της εμπορικής αξίας των εισφερομένων κλάδων, η ΔΕΗ Α.Ε. θα ορίσει, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν επαρκώς εξειδικευμένο και κατάλληλα πιστοποιημένο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή (independent valuator), ο οποίος θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας εκάστου των εισφερομένων κλάδων (fair value range). Η εκτίμηση αυτή θα παραμείνει εμπιστευτική μέχρι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, οπότε και θα παραδοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. και στον εντολοδόχο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 6. Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές υπολείπονται της εκτίμησης αυτής, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να ζητήσει την υποβολή βελτιωμένων τελικών οικονομικών προσφορών προς διασφάλιση των νόμιμων οικονομικών συμφερόντων αυτής και των μετόχων της.

5. Στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του διαγωνισμού και εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή των τελικών οικονομικών προσφορών, ο οποίος θα καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού από τη ΔΕΗ Α.Ε. και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήψη οριστικής απόφασης για την ανακήρυξή του ή των προτιμητέων επενδυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να λάβει γνωμοδότηση από άλλον διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα, περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερομένου τιμήματος (fairness opinion). Ο ανεξάρτητος εκτιμητής του προηγούμενου εδαφίου θα λάβει υπόψη την ανεξάρτητη εκτίμηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και άλλα στοιχεία που αυτός θεωρεί συναφή προς το σκοπό αυτόν, προκειμένου η ΔΕΗ Α.Ε. να προβεί στη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών για κάθε νέα εταιρία με τον αντίστοιχο προτιμητέο επενδυτή με παράλληλη διασφάλιση των νόμιμων οικονομικών συμφερόντων αυτής και των μετόχων της.

6. Εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, το Ελληνικό Δημόσιο και η ΔΕΗ Α.Ε. θα ορίσουν, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν επαρκώς εξειδικευμένο σύμβουλο, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα ή άλλον διεθνή οικονομικό σύμβουλο, που θα ενεργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης (monitoring trustee) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την παρούσα αποεπένδυση, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα που ορίζονται ακολούθως, καθώς και όποια ειδικότερα δύνανται να καθορίζονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 2. Ο εντολοδόχος οφείλει να είναι ανεξάρτητος από το Ελληνικό Δημόσιο και τη ΔΕΗ Α.Ε. και να μην τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά στην εντολή του. Ο εντολοδόχος θα αμείβεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά τρόπο που δεν εμποδίζει την ανεξάρτητη και αποτελεσματική εκπλήρωση της εντολής του. Ο εντολοδόχος θα παρακολουθεί αφενός την τρέχουσα διαχείριση των εισφερομένων κλάδων προς διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας αυτών και αφετέρου τη διενέργεια και εξέλιξη του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωση της σκοπούμενης αποεπένδυσης. Στο πλαίσιο αυτό ο εντολοδόχος θα μπορεί ιδίως να προτείνει προς το Ελληνικό Δημόσιο και τη ΔΕΗ Α.Ε. όσα μέτρα θεωρεί απαραίτητα προς επίτευξη του σκοπού της εντολής του, να αξιολογεί τη συμμετοχή πιθανών επενδυτών, να παρακολουθεί τη διαδικασία απόσχισης των εισφερομένων κλάδων, να παρακολουθεί την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων που τίθενται υπόψη των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την διενέργεια του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου των προς αποεπένδυση περιουσιακών στοιχείων, να αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων από τους προτιμητέους επενδυτές και τη συμμόρφωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού με τις σχετικές δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του εντολοδόχου, η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να παρέχει σε αυτόν πρόσβαση σε όσες πληροφορίες εύλογα μπορεί να απαιτήσει, σχετιζόμενες με τους εισφερόμενους κλάδους, όπως πρόσβαση σε έγγραφα και αρχεία, πρόσβαση στα διευθυντικά στελέχη, λοιπό προσωπικό και στις εγκαταστάσεις των εισφερομένων κλάδων, σε κάθε πληροφορία σχετιζόμενη με το διαγωνισμό, όπως σε έγγραφα και στοιχεία που τίθενται υπόψη των συμμετεχόντων, καθώς και σε έγγραφα και αρχεία που υποβάλλονται από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών προσφορών τους.

7. Η σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών (share purchase agreement) της κάθε νέας εταιρείας θα περιλαμβάνει τις όποιες αναγκαίες προαπαιτούμενες πράξεις για έκαστο συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς την πλήρωση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της αντίστοιχης συναλλαγής (conditions precedent). Στο πλαίσιο της αντίστοιχης αγοραπωλησίας μετοχών, τα μέρη, οφείλουν να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσουν τη χορήγηση των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, ιδίως από ανεξάρτητες αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την εκπλήρωση κάθε απαραίτητης για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης συναλλαγής προϋπόθεση εντός τριών (3) μηνών από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών.

8. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, και σε κάθε περίπτωση σε στάδιο μετά τη δημόσια πρόσκληση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, θα τεθούν υπόψη των συμμετεχόντων για σχολιασμό σχέδια μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (service level agreements) ή/και συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων που είναι απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη τεχνική, εμπορική και διοικητική λειτουργία τόσο των νέων εταιρειών όσο και της ΔΕΗ Α.Ε. Η τιμολόγηση της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται βάσει κόστους, ενώ οι συμβάσεις θα περιλαμβάνουν διαφανείς και συνήθεις λοιπούς εμπορικούς, τεχνικούς, οικονομικούς και νομικούς όρους και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συμβάσεις. Η σύναψη των συμβάσεων, όπως θα έχουν τελικά διαμορφωθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού, μεταξύ είτε της ΔΕΗ Α.Ε. είτε θυγατρικής της εταιρείας ειδικού σκοπού και οποιασδήποτε εταιρείας εκ των δύο (2) νέων εταιρειών, θα αποτελεί μία από τις προαπαιτούμενες πράξεις (condition precedent) για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης αγοραπωλησίας μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 7. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη σύσταση των νέων εταιρειών μέχρι τη θέση σε ισχύ των προαναφερομένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να συνάψει με τις νέες εταιρείες και για όσο αυτές θα παραμένουν θυγατρικές της, οποιεσδήποτε σχετικές συμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη τεχνική, εμπορική και διοικητική λειτουργία των νέων εταιρειών, η ισχύς των οποίων θα λήγει αυτομάτως με τη θέση σε ισχύ των προαναφερομένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή/και συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.

9. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 2 και μέχρι την ολοκλήρωση της αντίστοιχης αγοραπωλησίας μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 7, το Ελληνικό Δημόσιο και η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλουν να διατηρήσουν την οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των εισφερομένων κλάδων και των νέων εταιρειών σύμφωνα με την καλώς νοούμενη επιχειρηματική πρακτική που εύλογα θα επεδείκνυε κάθε συνετός επιχειρηματίας του αντίστοιχου κλάδου, όπως θα εξειδικεύεται στην ανωτέρω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού και αναλόγως του σταδίου εξέλιξης και ολοκλήρωσης αυτού και με την επιφύλαξη δεσμεύσεων εμπιστευτικότητας των συμμετεχόντων και των συμβούλων τους, η ΔΕΗ Α.Ε. θα παρέχει κάθε πληροφορία που αφορά στους εισφερόμενους κλάδους και το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να μπορούν να διενεργήσουν έναν εύλογο νομικό έλεγχο αυτών.

10. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 2 και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 400 kV προς την Πελοπόννησο και ιδίως προς τη Μεγαλόπολη σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η αποδιδόμενη ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθμ. 5 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 5) της ΔΕΗ Α.Ε. δεν δύναται να υπερβεί τα 500 MW ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος αυτού, εφόσον κατά την τεκμηριωμένη κρίση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εγείρονται ζητήματα ευστάθειας, περιλαμβανομένων ζητημάτων συμφόρησης και ασφάλειας του ΕΣΜΗΕ στην Πελοπόννησο.

11. Η διενέργεια του ανωτέρω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού τελεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη διενέργειά του.

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

send