logo-print

Άρθρο 62 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το άρθρο 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14

Διοικητική Υπηρεσία

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Η διοικητική υπηρεσία του I.E.Π. περιλαμβάνει τις εξής οργανικές μονάδες:

α) την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων,

β) το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης και το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης, τα οποία υπάγονται απευθείας στον Διευθυντή.

]

2. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας είναι αρμόδια για το συντονισμό, τη διεκπεραίωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των θεμάτων και ενεργειών που αφορούν την υποστήριξη του φορέα για οικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη διενέργειας προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών. Τα τμήματα που υπάγονται στην υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας έχουν ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες:

α) Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π. και τις τροποποιήσεις του, σε συνεργασία με το Τμήμα Έργων και Δράσεων, για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και με ευθύνη και επίβλεψη του διευθυντή, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε έργου/δράσης, τακτικού προϋπολογισμού ή μη, με βάση τις χρηματοδοτήσεις και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τη σύνταξη του απολογισμού και απολογισμού των επιχορηγήσεων, την υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης των πράξεων προς τη Διαχειριστική Αρχή, την καταγραφή και την παρακολούθηση των δαπανών των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισμού ή μη, και των τραπεζικών τους υπολοίπων, τη συγκέντρωση από τους αρμόδιους υπευθύνους και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων κάθε δαπάνης στο πλαίσιο εφαρμογής των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισμού ή μη, ως προς τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητά τους, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού του I.E.Π., την καταβολή λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και των λοιπών σχετικών καταστάσεων στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την αποστολή οικονομικών στοιχειών στους αρμόδιους φορείς και όργανα, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, την ανάρτηση δαπανών στο Πρόγραμμα Διαύγεια και όπου κατά νόμο απαιτείται, τη διεκπεραίωση κάθε φύσης πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την εφαρμογή του οικείου Λογιστικού Σχεδίου, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την τήρηση αρχείου σε θέματα αρμοδιότητάς του.

β) Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων υποστηρίζει διοικητικά τους διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών απαιτούμενων στοιχείων, ύστερα από υποβολή από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του I.E.Π., και τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων.

3.α) Το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, αδειών, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού του I.E.Π. ή και του έκτακτου κατά την υλοποίηση έργων και δράσεων του φορέα για τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις λοιπές διοικητικές πράξεις που αφορούν τα θέματα προσωπικού αρμοδιότητάς του, καθώς και μετακίνησης του προσωπικού ή μελών του Δ.Σ. του I.E.Π. και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Παρέχει, επίσης, πάσης φύσεως γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του I.E.Π., μεριμνά για την τήρηση του πρωτοκόλλου, έντυπου και ηλεκτρονικού, καθώς για τη διακίνηση και διεκπεραίωση των εγγράφων και μπορεί να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη υπηρεσιακών μονάδων του I.E.Π., ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Έχει, επίσης, την ευθύνη τήρησης και φύλαξης του αρχείου διακίνησης εγγράφων του I.E.Π.

β) Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητες που αφορούν θέματα στέγασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, λειτουργίας και επισκευής εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του I.E.Π., τήρησης βιβλίου αποθήκης αναλωσίμων και εξοπλισμού και εν γένει διεκπεραίωσης κάθε εργασίας που χρήζει διοικητικής μέριμνας για την κτιριακή υποδομή και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό του I.E.Π. Διεκπεραιώνει, επίσης, την πάσης φύσεως υποστήριξη του I.E.Π. για θέματα πληροφορικής και τεχνικής φύσης. Είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του I.E.Π., της ψηφιακής βάσης δεδομένων, των ηλεκτρονικών μητρώων, καθώς και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συσκευών του I.E.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσεως εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, τη διαλειτουργικότητα με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και για κάθε θέμα αποτελεσματικότερης λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών του Ι.Ε.Π. Για την ανάγκη προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών ή κάθε άλλου θέματος σχετικό με την αρμοδιότητά του, υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο.

4. Η θέση του προϊσταμένου της υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας πληρούται από εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, και πρέπει να διαθέτει, απαραίτητα, πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, από τα οποία ένα τουλάχιστον συναφές με θέματα διοίκησης ή και οικονομικά, προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα δέκα (10) τουλάχιστον ετών και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης δημόσιας διοίκησης με τη μεγαλύτερη συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.

5. Οι θέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων του παρόντος πληρούνται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6,ύστερα από πρόσκληση του Ι.Ε.Π. και πρέπει να διαθέτουν, απαραίτητα προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα επτά (7) τουλάχιστον ετών και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης δημόσιας διοίκησης με τη μεγαλύτερη συνάφεια με τη θέση που προκηρύσσεται. Σε περίπτωση παραίτησης ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους οι εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις προϊσταμένων παραμένουν ως αποσπασμένοι έως το τέλος του σχολικού έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η παραίτηση ή εκδόθηκε η πράξη απαλλαγής.

6. Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. που έχει μεταφερθεί στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να συμμετέχει σε πρόσκληση για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου υποδιεύθυνσης ή τμήματος της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και αυτοτελών οργανικών μονάδων, πλην του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης. Το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου τοποθετείται απευθείας με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ Β΄

1. Αυτοτελή Τμήματα

Συνιστώνται τα εξής Αυτοτελή Τμήματα ως οργανικές μονάδες:

Α. Τμήμα Έργων και Δράσεων

1. Για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλης μη χρηματοδούμενης δράσης συνιστάται Τμήμα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π., το οποίο αποτελεί αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα του Ι.Ε.Π.

2. Το Τμήμα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. σχεδιάζει κάθε έργο ή δράση για την υποβολή του προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα,

β. παρακολουθεί την υλοποίηση του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και παρέχει τη σύμφωνη ή μη γνώμη της στις εισηγήσεις των υπευθύνων των έργων/δράσεων.

3. Το Τμήμα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. υπάγεται οργανικά στον Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου ή δράσης, κατά το μέρος που αφορά στον επιστημονικό σχεδιασμό και την παρακολούθησή του, συνεργάζεται με την επιστημονική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. και εποπτεύεται από το διοικητικό συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του που αφορούν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου ή δράσης του Ι.Ε.Π. επιβλέπει και καθοδηγεί τους υπευθύνους των έργων/δράσεων για τις ενέργειες υλοποίησής τους, συνεργάζεται με τις διοικητικές υπηρεσίες του Ι.Ε.Π. και εποπτεύεται από τον διευθυντή.

4. Το αρχείο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων και άλλων δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί από το Ι.Ε.Π. τηρείται στο Τμήμα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π.

5. Η θέση του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. πληρούται, ύστερα από πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, από εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. που έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής της οικείας πρόσκλησης. Μέλος της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. μπορεί να συμμετέχει στην οικεία πρόσκληση της υπό πλήρωση θέσης.

Β. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και της νομοθεσίας που αφορά στο Ι.Ε.Π., συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π. Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου επιλέγεται, ύστερα από πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με κριτήρια επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Γ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

1. Για τη νομική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης στελεχώνεται από δικηγόρους με έμμισθη εντολή, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ13 με πτυχίο νομικής, καθώς και νομικούς που συμβάλλονται με το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

2. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ορίζεται, απευθείας, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο αρχαιότερος με έμμισθη εντολή στο Ι.Ε.Π. δικηγόρος, ο οποίος συντονίζει το έργο του Τμήματος, κατανέμει τις υποθέσεις και παρακολουθεί την πορεία τους.

3. Το Ι.Ε.Π. εκπροσωπείται δικαστικά από δικηγόρους με έμμισθη εντολή που υπηρετούν σε αυτό ή από δικηγόρους που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος.

4. Η γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ανατίθεται σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος.

2. Αυτοτελή Γραφεία

Συνιστώνται τα εξής Αυτοτελή Γραφεία ως οργανικές μονάδες:

Α. Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού

Για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού ορίζεται, απευθείας, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του Προέδρου που εισηγήθηκε τον ορισμό του. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού παραμένει στο Ι.Ε.Π. έως το τέλος του σχολικού έτους μέσα στο οποίο έληξε η θητεία του ή επιστρέφει στην οργανική του θέση ύστερα από αίτησή του.

Β. Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου

Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο και είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, τη διεκπεραίωση, την αρχειοθέτηση, τη φύλαξη, τη διανομή ή τη χορήγηση, όπου απαιτείται, των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Γ. Γραφείο Επικοινωνίας

Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Είναι αρμόδιο για τη συλλογή και επιμέλεια κάθε θέματος που αφορά στην επικοινωνία του Ι.Ε.Π. με τρίτους, την προβολή των δραστηριοτήτων του, την παρακολούθηση των προβαλλόμενων στα μέσα επικοινωνίας εκπαιδευτικών θεμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης της δημοσιότητας για θέματα της αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π., την απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από το κοινό και τον τύπο, την έκδοση ενημερωτικών δελτίων και ανακοινώσεων και τη συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου του Ι.Ε.Π.

Δ. Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων

Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων, το οποίο υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικό με αρχεία της Βιβλιοθήκης και Εκδόσεις, όπως τα εξής:

α) την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και του αρχείου που υπάγεται σε αυτή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π.,

β) τη φροντίδα και την επιμέλεια για τις εκδόσεις του Ι.Ε.Π. και όσων έχουν μεταφερθεί στο Ι.Ε.Π. από τους φορείς που καταργούνται με τον παρόντα νόμο,

γ) την έκδοση επετηρίδας, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά εργασίες που προκύπτουν από το έργο του Ι.Ε.Π. ή που έχουν συγγραφεί από μέλη του προσωπικού του,

δ) τη διάσωση και τη διεύρυνση της ιστορικής συλλογής σχολικών βιβλίων από τις αρχές ίδρυσης του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, καθώς και για κάθε άλλο αντικείμενο που σχετίζεται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης καθορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του άρθρου 69.

3. Προϊστάμενος σε Αυτοτελές Γραφείο του παρόντος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μέλος του προσωπικού του, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Μέλη του προσωπικού των Αυτοτελών Γραφείων μπορούν να είναι και μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π.».

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send