logo-print

Άρθρο 5 - Προεδρικό Διάταγμα 339/1996 - Συµβατική Ευθύνη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/09/1996

Κωδικοποιημένο
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής που είναι συµβαλλόµενα μέρη στη σύµβαση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5, φέρουν ευθύνη έναντι του καταναλωτή για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη εν λόγω σύµβαση, ασχέτως του αν οι υποχρεώσεις αυτές πρόκειται να εκτελεσθούν από τους ίδιους ή από άλλους παρέχοντες υπηρεσίες, εφόσον αυτές αποτελούν τµήµα της σύµβασης και με την επιφύλαξη του δικαιώµατος αναγωγής του διοργανωτή και / ή του πωλητή κατά των παρεχόντων υπηρεσίες.

2. α) Όσον αφορά της ζηµιές που υφίσταται ο καταναλωτής, λόγω μη εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης, ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής φέρουν ευθύνη, εκτός εάν η μη εκτέλεση ή η πληµµελής εκτέλεση δεν οφείλεται ούτε σε δική τους υπαιτιότητα ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου παρέχοντος υπηρεσίες, διότι:

· είτε για τις παραλείψεις που σηµειώθηκαν κατά την εκτέλεση της σύµβασης ευθύνεται αποκλειστικά ο καταναλωτής.

· είτε για τις παραλείψεις αυτές ευθύνεται αποκλειστικά τρίτο πρόσωπο, ξένο προς την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύµβαση και οι συµβαλλόµενοι δεν θα μπορούσαν να τις προβλέψουν ή αποτρέψουν.

· είτε οι παραλείψεις αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, παράγρ. 6, τελευταίο εδάφιο ή σε γεγονός που ούτε ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής, ούτε ο παρέχων υπηρεσίες θα μπορούσαν, με όλη την απαιτούµενη επιµέλεια να προβλέψουν ή να αποτρέψουν.

β) Στην ανωτέρω δεύτερη και τρίτη περίπτωση ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής, που είναι συµβαλλόµενα μέρη στη σύµβαση, οφείλουν να επιδείξουν την προσήκουσα επιµέλεια προκειµένου να συνδράµουν τον καταναλωτή που ευρίσκεται σε δύσκολη θέση.

γ) Όσον αφορά της ζηµιές που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού η αποζηµίωση περιορίζεται σύµφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συµβάσεων οι οποίες δεσµεύουν τη χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.

δ) Εύλογος περιορισµός της αποζηµιώσεως δύναται, επίσης, να προβλέπεται στη σύµβαση για τις λοιπές ζηµίες, εκτός των σωµατικών βλαβών που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού.

3. Με την επιφύλαξη του τετάρτου εδαφίου της παραγρ. 2 οι λοιποί όροι του παρόντος άρθρου δεν μπορούν ν' αποτελέσουν αντικείµενο παρεκκλίσεως δυνάµει συµβατικής ρήτρας.

4. Ο καταναλωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί γραπτώς, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, στο συγκεκριµένο παρέχοντα υπηρεσίες καθώς και στον διοργανωτή και/ή τον πωλητή, κάθε ελάττωµα κατά την εκτέλεση της συµβάσεως που διαπιστώνεται επί τόπου από αυτόν.

Στη σύµβαση πρέπει να γίνεται σαφής και επακριβής μνεία της υποχρέωσης αυτής.

5.α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες οργανωµένων ταξιδιών, υποχρεούνται να είναι εφοδιασµένα με την προβλεπόµενη από το νόµο άδεια και συγκεκριµένα:

1) Τα τουριστικά γραφεία γενικού και εσωτερικού τουρισµού, με την άδεια λειτουργίας των άρθρων 3 και 4 του Ν. 393/76 (τ. 199 Α') «περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων».

2) Τα ναυλοµεσιτικά γραφεία με την άδεια λειτουργίας της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 438/76 (τ. 256Α') «περί τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών και ρυθµίσεως δασµολογικών και φορολογικών θεµάτων επί πλοίων ως και επί πλοιαρίων αναψυχής» όπως συµπληρώθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και τα άρθρα 3 και 4 της υπ' αριθµ. 531353/ειδ. αρ. 129/2.7.77 Κ.Α. Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εµπορικής Ναυτιλίας.

3) Τα τουριστικά καταλύµατα, κύρια και μη κύριο ξενοδοχειακά, με τις άδειες λειτουργίας του άρθρου 3, παρ. 3 επ. του Ν. 2160/93 (τ. 118 Α').

4) Οι θαλάσσιοι μεταφορείς με όλα τα απαιτούµενα από τη σχετική νοµοθεσία, προκειµένου για επιβατηγά πλοία περιηγητικών πλόων, πιστοποιητικά.

β. Οι διοργανωτές ή οι πωλητές οργανωµένων ταξιδιών των εδαφ. 1, 2 και 3 της παρ. 5 α του παρόντος άρθρου οφείλουν να συνάπτουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής επαγγελµατικής ευθύνης, προερχοµένης εκ λαθών και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους, με νοµίµως λειτουργούσα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ασφαλιστική εταιρεία. Το συµβόλαιο θα καλύπτει τυχόν αξιώσεις καταναλωτών οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση της τουριστικής συµβάσεως όπως αυτή ορίζεται στο παρόν.

Στην υποχρέωση αυτή υπόκεινται και τα ήδη λειτουργούν τα τουριστικά γραφεία από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος εφόσον διοργανώνουν ή πωλούν οργανωµένα ταξίδια

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής