logo-print

Κεφάλαιο Β - Πράξη 118/19.5.2017 Τράπεζας της Ελλάδος - Προληπτική εποπτεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/05/2017

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ενότητα Β.1. Απόκτηση ειδικής συμμετοχής

1. Σε περίπτωση πρόθεσης απόκτησης ή αύξησης συμμετοχής σε εταιρεία η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την Ενότητα Α.1. ή την παρ. 2 της Ενότητας Α.2., η οποία, άμεσα ή έμμεσα, φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται από την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, υποβάλλονται από τον «υποψήφιο αγοραστή», υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 της Ενότητας Β.2.:

α) Όταν στο καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπεται η δυνατότητα αναχρηματοδότησης των απαιτήσεων:

αα) τα υποβαλλόμενα ερωτηματολόγια που προβλέπονται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) της παρ. 1 της Ενότητας Α.1. και

ββ) επιχειρηματικό πλάνο λειτουργιών και στόχων της εταιρείας (περ. δ), παρ. 1 της Ενότητας Α.1.) που περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της επιχειρηματικής απόφασης για την απόκτηση της συμμετοχής, τυχόν αλλαγή κατεύθυνσης των δραστηριοτήτων, των προϊόντων, των πελατών στους οποίους απευθύνεται η εταιρεία, καθώς και τυχόν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Όταν πρόκειται για εταιρεία που προτίθεται να παρέχει αναχρηματοδότηση απαιτήσεων:

αα) τα υποβαλλόμενα ερωτηματολόγια που προβλέπονται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. α) της παρ. 2 της Ενότητας Α.1. και

ββ) το Παράρτημα ΙΙΙ της ΠΕΕ 22/12.7.2013.

2. Η πρόθεση μείωσης συμμετοχής κάτω από τα όρια της ανωτέρω παρ. 1 γνωστοποιείται γραπτώς στην Τράπεζα της Ελλάδος από το φυσικό ή νομικό υπόχρεο πρόσωπο, κάτοχο της συμμετοχής, με αναφορά του ποσοστού που προτίθεται να διατηρήσει.

3. Οι γνωστοποιήσεις των ανωτέρω παρ. 1 και 2 υποβάλλονται και από την εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών από το χρόνο που περιέρχονται σε γνώση της.

Ενότητα Β.2. Κριτήρια αξιολόγησης προσώπων

1. Η εποπτική αξιολόγηση των φυσικών και νομικών προσώπων με βάση την παρούσα Πράξη αφορά στην εξέταση της καταλληλότητάς τους, σε σχέση με τα κατά περίπτωση καθήκοντα, καθώς και των επαγγελματικών ή συγγενικών σχέσεων, για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του ν. 4354/2015, και διεξάγεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαδικασία αυτή δεν υποκαθιστά την ευθύνη που πρωταρχικά φέρουν οι ίδιες οι εταιρείες για πρόσληψη ικανών και κατάλληλων στελεχών.

2. Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στις περιστάσεις:

α) υποβολής αίτησης για αρχική άδεια λειτουργίας ή για την απόκτηση ειδικής συμμετοχής,

β) μεταβολής του αξιολογηθέντος προσώπου εξ οιασδήποτε αιτίας, και

γ) οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Εάν τα πρόσωπα που αξιολογούνται με βάση την παρούσα Πράξη έχουν αξιολογηθεί από άλλη εποπτική αρχή ή από την Τράπεζα της Ελλάδος για σκοπούς καταλληλότητας, σχετικά με καθήκοντα που αφορούν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, με βάση το κοινοτικό ή ισοδύναμο προς αυτό δίκαιο, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να μην επαναλάβει την αξιολόγησή τους αλλά να αρκεστεί σε γνωστοποίηση της ταυτότητας είτε των προσώπων αυτών είτε μόνο του νομικού προσώπου που υπόκειται στο καθεστώς εποπτείας, επιφυλασσόμενη του δικαιώματος διαβούλευσης με την αντίστοιχη εποπτική αρχή. Στην περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, οι διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 και της περ. α) της παρ. 2 της Ενότητας Α.1. δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχουν στα εν λόγω νομικά πρόσωπα.

Ενότητα Β.3. Οργανωτικές απαιτήσεις κατά τη λειτουργία

1. Εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και όργανα διοίκησης

1.1 Οι εταιρείες διαχείρισης των οποίων το καταστατικό δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης των απαιτήσεων που διαχειρίζονται:

α) θεσπίζουν σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινείς γραμμές αναφοράς και κατανομή των αρμοδιοτήτων, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, καθώς και μέτρα για την αποφυγή αντικρουόμενων συμφερόντων. Το εν λόγω σύστημα ακολουθεί τις γενικές αρχές των παρ. 4.3, 6, 7, 9, 11, 13.4, 21.9, 21.11 και 21.12 της Ενότητας ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α΄ 59). Επιπλέον, αναφορικά με τις απαιτήσεις των πληροφοριακών συστημάτων, σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν διαθέτουν κατάλληλο ISO/IEC, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 για τα συστήματα πληροφορικής και το Παράρτημα 2 αυτής. Για τον έλεγχο της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, οι εταιρείες διαθέτουν, ανεξάρτητη από τις λοιπές μονάδες, λειτουργία εσωτερικής επιθεώρησης, η οποία αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και το ενημερώνει τακτικά. Η εν λόγω λειτουργία ακολουθεί τις γενικές αρχές των παρ. 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12 και 3.1 της περ. α) της Ενότητας V της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν καλή φήμη, να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία και να αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο:

αα) ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για την υλοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της εταιρείας, περιλαμβανομένου του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων στην εταιρεία και την πρόληψη αντικρουόμενων συμφερόντων,

ββ) φέρει τη γενική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας, εγκρίνει και επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, της στρατηγικής αντιμετώπισης κινδύνων και της εσωτερικής διακυβέρνησης της εταιρείας,

γγ) διασφαλίζει τη συμμόρφωση της εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

δδ) διασφαλίζει την αρτιότητα των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων,

εε) είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη των ανώτερων διοικητικών στελεχών,

στστ) παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.

1.2 Εφόσον οι εταιρείες προτίθενται, πέραν της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, κατά προβλεπόμενα του ν. 4354/2015, να προβαίνουν σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, εξαιρουμένων των διατάξεων περί χωριστής λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και αντίστοιχης Επιτροπής. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την ευχέρεια να απαιτεί τη σύσταση χωριστής λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και αντίστοιχης Επιτροπής από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν το κρίνει σκόπιμο με βάση την αρχή της αναλογικότητας και με κριτήρια το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων της εταιρείας.

2. Σύμβαση Ανάθεσης Διαχείρισης

Το σχέδιο της Σύμβασης Ανάθεσης της Διαχείρισης υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που αναθέτει τη διαχείριση της απαίτησης, εφόσον τούτο εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πριν την υπογραφή της ή, όταν δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση από την ίδια την εταιρεία εντός της προθεσμίας του άρθρου 2 του ν. 4354/2015. Η Σύμβαση απαιτείται:

α) Να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4354/2015 και επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

αα) τα προβλεπόμενα στις παρ. β) έως ε) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Ε, καθώς και

ββ) πρόβλεψη για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση ή για τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση με την υπό διαχείριση απαίτηση, καθορίζοντας με σαφήνεια αν η εταιρεία αναλαμβάνει και την ευθύνη ειδοποίησης του οφειλέτη, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50).

β) Να έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα διοίκησης των συμβαλλομένων.

Ενότητα Β.4. Αναχρηματοδότηση της απαίτησης

1. Για την αναχρηματοδότηση απαίτησης απαιτείται τήρηση αρχείου που επιδεικνύεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όποτε αυτό ζητηθεί, και περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου των απαιτήσεων. Σε περίπτωση πλειόνων δικαιούχων των υπό αναδιάρθρωση/αναχρηματοδότηση απαιτήσεων, η συγκατάθεση απαιτείται από όλους, ανεξαρτήτως αν η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης με το ίδρυμα - πιστωτή.

β) Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο πλαίσιο του οποίου συμφωνήθηκε η αναχρηματοδότηση, εγκεκριμένο από τα αρμόδια διοικητικά όργανα.

2. Αναχρηματοδότηση απαιτήσεων έναντι οφειλετών που έχουν «ειδική σχέση», κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι της ΠΔ/ΤΕ 2651/2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β’ 199), με την εταιρεία ή το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα - κύριο της απαίτησης, εγκρίνεται προηγουμένως από τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρείας και του κυρίου της απαίτησης, αντιστοίχως.

Ενότητα Β.5. Κανόνες που διέπουν τις σχέσεις με οφειλέτες

1. Κώδικας Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288)

Από τις εταιρείες των Ενοτήτων Α.1. και Α.2. εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/ 2013» (ΦΕΚ Β’ 2376), λαμβανομένων υπόψη των σταδίων που τυχόν έχουν προηγηθεί και των στοιχείων που τυχόν έχουν παρασχεθεί εκατέρωθεν και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015.

2. Διαφάνεια - ενημέρωση - χειρισμός παραπόνων

Από τις εταιρείες των Ενοτήτων Α.1. και Α.2. εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 «Ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους» (ΦΕΚ Α΄ 277) και δεν υποβάλλονται τα στοιχεία των Κεφαλαίων Δ και Ζ της ανωτέρω Πράξης.

3. Εφαρμογή του ν. 3691/2008

Εφαρμόζονται οι κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3691/2008 αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος από τις εταιρείες της παρούσας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015.

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αγωγή περί κλήρου
send