logo-print

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille): Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο για τη Σύμβαση της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης

06/02/2016

30/10/2023

Πολιτειολογία
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Με πληροφορίες από το ypes.gr

Ι. Ποιο είναι το Νομοθετικό πλαίσιο της Σύμβασης Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille);

Τι είναι η σφραγίδα της Χάγης;

Η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) είναι η σφραγίδα η οποία απαιτείται, σύµφωνα µε την Σύµβαση Επισηµείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (5-10-1961), να τεθεί στα δηµόσια έγγραφα από το Κράτος που τα έχει συντάξει, προκειµένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχοµένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο.

Η χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα δηµόσια έγγραφα µεταξύ οποιουδήποτε Κράτους έχει προσχωρήσει στην Σύµβαση αυτή και οποιωνδήποτε Κρατών δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχώρησης του.(βλ. κατάλογο κρατών που έχουν προσχωρήσει στην σύµβαση).

Η χώρα µας κύρωσε την ανωτέρω Σύµβαση µε τον νόµο 1497/1984 – ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984.

Δείτε το επίσημο εγχειρίδιο για την πρακτική λειτουργία της Σύμβασης αναφορικά με την επισημείωση εγγράφων εδώ.

Για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι απαραίτητη η ύπαρξη του δείγµατος υπογραφής του υπογράφοντος το δηµόσιο έγγραφο, µε εξαίρεση τα έγγραφα που φέρουν την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) ΠΠ1, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 150/2001 – ΦΕΚ 125 Α’/25-6-2001.

Ως δηµόσια έγγραφα κατά τη Σύµβαση θεωρούνται:

● Τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δηµόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, συµπεριλαµβανοµένων και των εγγράφων που προέρχονται από εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραµµατέα ή δικαστικό επιµελητή.

● Τα διοικητικά έγγραφα.

● Τα συµβολαιογραφικά έγγραφα.

● Οι επίσηµες βεβαιώσεις που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (βεβαιώσεις- θεωρήσεις- επικυρώσεις).

Διαβάστε επίσης: Σύσταση Γραφείου επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε Κράτος µη µέλος της Σύµβασης της Χάγης (Apostille) ή σε Κράτος για το οποίο η χώρα µας έχει εγείρει αντιρρήσεις, ακολουθείται η οδός της επικύρωσης των εγγράφων αυτών από τα εποπτεύοντα Υπουργεία και στην συνέχεια από το ΥΠΕΞ.

ΙΙ. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης της Σφραγίδας επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille);

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ1. του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’/7-6- 2010 (του ιδρυτικού νόµου 2503/1997 – ΦΕΚ 107 Α’) και του άρθρου 186 του παρόντος νόµου, καθώς και του νόµου 1497/1984 - ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984, ο οποίος και κύρωσε την Σύµβαση της Χάγης, οι αρχές που χορηγούν την Επισηµείωση του άρθρου 3 της Σύµβασης της Χάγης είναι :

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Επισηµειώνουν τα δηµόσια διοικητικά έγγραφα των δηµοσίων πολιτικών υπηρεσιών του νοµού που δεν περιέχονται στην αρµοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, τα έγγραφα των νοµικών προσώπων του δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα έγγραφα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού και των ληξιαρχείων.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Επισηµειώνουν τα έγγραφα των υπηρεσιών της περιφέρειας.

3. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

Επισηµειώνουν τα δικαστικής φύσεως έγγραφα.

3. Πώς γίνεται η συμπλήρωση της επισημείωσης;

● Συµπλήρωση των δέκα (10) αριθµηµένων τυποποιηµένων στοιχείων πληροφοριών.

Κάθε στοιχείο πρέπει να συµπληρώνεται στο βαθµό που είναι διαθέσιµη η σχετική πληροφορία. Κανένα στοιχείο δεν πρέπει να µείνει κενό, ενώ εάν κάποιο στοιχείο δεν ισχύει, θα πρέπει να αναγράφεται ως «µη εφαρµόσιµο».

● Γλώσσα των προστιθέµενων πληροφοριών

Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να συµπληρώσει τα δέκα (10) αριθµηµένα τυποποιηµένα στοιχεία πληροφοριών στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γλώσσα της Αρµόδιας Αρχής (εφόσον δεν είναι καµία από αυτές τις δύο) ή και σε άλλη γλώσσα. Γενικά ενθαρρύνεται η συµπλήρωση στα αγγλικά ή στα γαλλικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η επισηµείωση έχει ισχύ στην αλλοδαπή. (βλ. Συµπεράσµατα και Συστάσεις, αριθ.90 της Ειδικής Επιτροπής, 2009). Ο τίτλος (Apostille, Convention de la Haye 5 Octobre 1961) πρέπει να αναφέρεται στην γαλλική γλώσσα.

● Πολλαπλά έγγραφα

Η επισηµείωση πιστοποιεί µόνο την γνησιότητα της υπογραφής/σφραγίδας ενός µόνο υπαλλήλου ή µιας αρχής. Συνεπώς, µία επισηµείωση δεν µπορεί να χορηγηθεί για πολλαπλά έγγραφα που συντάσσονται από διαφορετικούς υπαλλήλους. Για λόγους χρησιµότητας, ορισµένες Αρµόδιες Αρχές χορηγούν µία επισηµείωση για πολλαπλά έγγραφα που έχουν οµαδοποιηθεί, όπου το κάθε έγγραφο της δέσµης συντάσσεται από τον ίδιο υπάλληλο ή την ίδια αρχή.

● Υπογραφή

Η Σύµβαση δεν προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να υπογράφονται οι επισηµειώσεις. Στην πράξη, οι έντυπες επισηµειώσεις υπογράφονται χειρογράφως (φυσική/ χειρόγραφη υπογραφή) ή µε επίθεση σφραγίδας ή µε τεχνικά µέσα (προσοµοίωση υπογραφής) ή µε ηλεκτρονική υπογραφή, µε τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού.

● Ηλεκτρονική Επισηµείωση (e-APP)

Από τον Απρίλιο του 2006 έχει εκδοθεί εγχειρίδιο σχετικό µε την ηλεκτρονική σφραγίδα επισηµείωσης της Χάγης, το οποίο µετονοµάστηκε (e-Apostille).Από το 2012 άρχισε να εφαρµόζεται σταδιακά από αρκετά Κράτη µέλη της Σύµβασης. Το πρόγραµµα προσφέρει ασφάλεια, απλούστευση διαδικασιών και οικονοµία, σύµφωνα µε την Σύµβαση της Χάγης.

Το ηλεκτρονικό πιλοτικό πρόγραµµα (e-App) αποτελείται από δύο διαφορετικές πλατφόρµες:

α). Την έκδοση ηλεκτρονικών Apostille χρησιµοποιώντας την τεχνολογία PDF ως προς την έκδοση και την υπογραφή µε την βοήθεια ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού.

β). Δυνατότητα κάθε Αρµόδιας Αρχής να καταγράψει όλες τις επισηµειώσεις που αυτή εκδίδει, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν εκδοθεί σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή, σ έναν ηλεκτρονικό κατάλογο. Με αυτόν τον τρόπο µία εκδούσα αρχή µπορεί να ελέγξει την προέλευση του σχετικού Apostille άλλης αρχής.

Το ηλεκτρονικό Apostille συµβάλλει αποτελεσµατικά στην λύση µελλοντικών προβληµάτων (όπως επισηµείωση ηλεκτρονικά εκδιδόµενων εγγράφων, κ.τ.λ.). Η χώρα µας δέχεται τα ηλεκτρονικά Apostille των Κρατών που τα εφαρµόζουν και δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις σχετικά µε αυτά.

ΙΙΙ. ποιεσ ειναι οι Κατηγορίες των εγγράφων

Α. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η Σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε πρωτότυπα δηµόσια έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής, που έχουν ισχύ πρωτοτύπου (ΥΠΕΣ 47302/26-8-2008). Αν δεν προβλέπεται έκδοση ακριβούς αντιγράφου (π.χ. άδεια οδήγησης, πρωτόκολλα καταστροφής, παλαιά έγγραφα διοικητικής ισχύος κτλ) τότε η επισηµείωση χορηγείται σε ακριβές φωτοαντίγραφο επικυρωµένο από την εκδούσα αρχή.

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ

- Πιστοποιητικά Γέννησης

- Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης

- Ληξιαρχικές πράξεις Γάµου

- Άδεια γάµου

- Λοιπά έγγραφα

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εντός των χρονικών ορίων που θέτουν οι διάφορες υπηρεσίες (ΥΠΕΣ Φ.131360/8297/5-6-2014).

Εξαιρούνται της επισηµείωσης τα έγγραφα που σχετίζονται µε:

- Προσωπική κατάσταση

- Δικαιοπρακτική ικανότητα

- Οικογενειακή κατάσταση

- Ιθαγένεια

- Κατοικία, διαµονή

- Πράξης ή έγγραφα τέλεσης γάµου

- Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάµου

και προέρχονται από τις χώρες που έχουν επικυρώσει την Σύµβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισµένων πράξεων και εγγράφων, 15-9-1977 (ΥΠΕΣ 22746/3-6-2014, ΦΕΚ 19 Α’, Ν.4231/2014).

Οι χώρες που έχουν επικυρώσει την εν λόγω σύµβαση είναι: ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ.

Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναµη διατύπωση, µε την προϋπόθεση ότι, θα φέρουν ηµεροµηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρµόδιας εκδούσας αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

- Πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάµου

Στα πλαίσια της Κύρωσης της Σύµβασης µε το Ν.4230/2014 (ΦΕΚ 18 Α’ /28-1- 2014) για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου (Μόναχο, 5-9-1980, Convention CIEC No 20) το έκαστο συµβαλλόµενο κράτος εκδίδει το πρότυπα πολύγλωσσο πιστοποιητικό το οποίο φέρει ηµεροµηνία, υπογραφή και σφραγίδα της αρχής που το εξέδωσε και έχει ισχύ έξι µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσής του.

Η εν λόγω Σύµβαση έχει κυρωθεί από τα κράτη: ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ.

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ταυτότητες

- Διαβατήρια

- Λοιπές Βεβαιώσεις

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση µε υπογραφή του Διοικητή του οικείου Αστυνοµικού τµήµατος ή από την Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση (ΥΠΕΣ Φ.090/1091/ΑΣ194/18-8-1979, Φ.094/1/ΑΣ117/31- 3-1988, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/15409/27-7-2006 και ΕΛΛΑΣ 7011/12/5ριδ’/8-6-1988).

● ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη διοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση ή επικύρωση από τους Διοικητές ή Ελεγκτές των αντίστοιχων υπηρεσιών του στρατού.

● ΕΦΟΡΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση από την αρµόδια ΔΟΥ. Τα δεδοµένα των ηλεκτρονικών υποβαλλόµενων εγγράφων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, θα πρέπει να αναγράφονται σε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου, όπου θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του, προκειµένου να επισηµειωθούν (άρθρο 8, Ν.1599/1986, ΦΕΚ Α΄, 75/1986).

Τα έγγραφα που χορηγούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόµενους µέσω του συστήµατος TAXISNET και των οποίων η έκδοση προβλέπεται στις ειδικές διατάξεις (όπως πχ. οι πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος (το εκκαθαριστικού εφορίας) θα επικυρώνονται από τις αρµόδιες ΔΟΥ µε την σφραγίδα ‘ακριβές αντίγραφο’ και στη συνέχεια θα προσκοµίζονται από τους ενδιαφερόµενους στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση.

● ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Έγγραφα Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης (απολυτήρια,έλεγχοι,κτλ)

- Έγγραφα Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εφόσον είναι επικυρωµένα από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις, τους Προϊσταµένους ή αναπληρωτές των Τµηµάτων ή τους υπαλλήλους Γραµµατείας που έχουν δικαίωµα επικύρωσης.

- Έγγραφα από Αµιγή Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Επισηµειώνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής, εφόσον έχουν θεώρηση από τον συντονιστή εκπαίδευσης της οικείας χώρας.

- Έγγραφα Κρατικών ή Ιδιωτικών σχολών µουσικής, χορού και θεάτρου

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση από το Υπουργείο Πολιτισµού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

- Έγγραφα ιδιωτικών και δηµοσίων ΙΕΚ Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εφόσον έχει εκδοθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, που αντικατέστησε τον Ο.Ε.Ε.Κ.) και φέρει θεώρηση από το Υπουργείο Παιδείας.

- Έγγραφα ΟΑΕΔ

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εφόσον είναι επικυρωµένα από τους Διευθυντές ή αναπληρωτές Διευθυντές των κατά τόπους εκπαιδευτικών µονάδων αυτών ή φέρουν θεώρηση από κεντρικό τοµέα του ΟΑΕΔ.

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

- Έγγραφα από πανεπιστηµιακά, δηµόσια και στρατιωτικά νοσοκοµεία

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, εφόσον φέρουν βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των γιατρών που τα έχουν υπογράψει, από εξουσιοδοτηµένο διοικητικό υπάλληλο του νοσοκοµείου ή του δηµόσιου φορέα υγείας, που έχει τον διοικητικό έλεγχο.

- Έγγραφα Ι.Κ.Α., Π.Ε.Δ.Υ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εφόσον έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από τον αρµόδιο υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας ή του τοπικού υποκαταστήµατος. Για έγγραφα τα οποία διακινούνται µε συγκεκριµένη µορφή διευρωπαϊκώς, δεν χρειάζεται περαιτέρω επικύρωση.

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση από την οικεία Μητρόπολη. Για τα λοιπά δόγµατα ή δοξασίες ισχύει ότι και για τα Ν.Π.Δ.Δ. (ΥΠΟΠΑΙΘ 107/28-3-2012).

● ΦΕΚ

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση από την Διεύθυνση Πωλήσεως Εθνικού Τυπογραφείου του ΥΠΕΣ.

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

- Έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή αλλοδαπούς, επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση εφόσον δεν είναι παλαιότερα των τριών µηνών.

- Έγγραφα που εκδίδονται από το Πρωτοδικείον, το Ειρηνοδικείον, το Πταισµατοδικείον και τον Άρειο Πάγο.

Επισηµειώνονται από τα Πρωτοδικεία (ΥΠΕΣ 5325/2-2-2011).

- Ποινικά Μητρώα

- Έγγραφα συµβολαιογραφικά

- Έγγραφα Υποθηκοφυλακείου

-Έγγραφα δικαστικών επιµελητών Πρωτοδικείου επικυρωµένα από τον Πρόεδρο επιµελητών

Επισηµειώνονται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ή τα Πρωτοδικεία των νοµών όπου έχουν εκδοθεί.

- Έγγραφα από το Διοικητικόν Πρωτοδικείον

- Έγγραφα από το Διοικητικόν Εφετείον

- Έγγραφα από το Συµβούλιο της Επικρατείας

Επισηµειώνονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Σε κάθε δικαστικής φύσης δηµόσιο έγγραφο, επιβάλλεται τέλος ύψους δέκα (10) ευρώ, για την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille), (ΦΕΚ 1399/Β’/7-6-2013)

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση ως εξής:

- αν είναι Ν.Π.Δ.Δ. επισηµειώνονται χωρίς περαιτέρω επικύρωση ή θεώρηση.

- αν είναι Ν.Π.Ι.Δ. επισηµειώνονται εφόσον φέρουν θεώρηση του εποπτεύοντος Υπουργείου, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά (πχ. ΟΒΙ.)

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ, ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Φ.093/3/ΑΣ 1856/98, ΦΕΚ 478 Β’). Εξαιρούνται τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από διπλωµατικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών-µελών της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης (Λονδίνο, 7-6-1968) η οποία κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το Ν. 844/1978, τα οποία διακινούνται µεταξύ των Κρατών-µελών χωρίς περαιτέρω επικύρωση.

Τα Κράτη- µέλη είναι: ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ.

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- Αντίγραφα πρακτικών ΔΣ

- Πιστοποιητικά- Βεβαιώσεις

- Αποσπάσµατα, καταχωρηµένα στο Γενικό Εµπορικό µητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση εφόσον δοθεί βεβαίωση καταχώρησης ή εκδοθεί ακριβές αντίγραφο από την υπηρεσία στην οποία έχει καταχωρηθεί. Για τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις και αποσπάσµατα που χορηγούνται από το Γ.Ε.ΜΗ, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή (ΠΠ1) θα πρεπει οι ενδιαφερόµενοι να ακολουθούν τις οδηγίες του ιστότοπου www.businessportal.gr προκειµένου τα έγγραφα αυτά να επισηµειωθούν (Υπουργική Απόφαση Κ2-4946/2014 -ΦΕΚ 2919 Β’, ΚΥΑ 79760/30-12-2014 –ΦΕΚ 3623 Β’,ΥΠΕΣ 9643/19-3-2015, 10508/27-3-2015 και 14170/27-4-2015).

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η Σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε ιδιωτικό έγγραφο εφόσον έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγγραφο, από δηµόσια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ενδιαφεροµένου, προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/ Α΄/16-6-05) και γίνεται από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

● ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση εφόσον έχουν κατατεθεί στην ΔΟΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.16 του Ν.1882/23-4-1990, ΦΕΚ 43/Α’ και µε τις Αποφάσεις του ΦΕΚ 951/21-7-2000, µε εξαίρεση έγγραφα χρηµατιστηριακών επιχειρήσεων και των συµφωνητικών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ.6 του Ν.2682/8-2-1999, ΦΕΚ 16/Α’ τα οποία προκειµένου να επισηµειωθούν θα πρέπει να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής (αρθρ. 3 και 11 του Ν.2690/1999).

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

- Έγγραφα ιδιωτικών ΙΕΚ

- Λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύµατα

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση εφόσον έχουν εκδοθεί επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην Αθήνα.

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

- Έγγραφα ιδιωτικών κλινικών

-Έγγραφα ιδιωτικών νοσοκοµείων (ιατρικές γνωµατεύσεις, βεβαιώσεις, κτλ.)

- Έγγραφα από ιδιώτη γιατρό

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση εφόσον φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του γιατρού που τα έχει υπογράψει, από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του αντίστοιχου Ιατρικού συλλόγου.

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- Έγγραφα Εταιρειών του εσωτερικού

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση εφόσον είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα της υπηρεσίας όπου είναι καταχωρηµένες οι εταιρείες, οι οποίες βάση των νοµιµοποιητικών στοιχείων των εταιρειών χορηγούν θεώρηση του γνησίου υπογραφής και βεβαίωση της ιδιότητάς τους (ΥΠΕΣ 3586/19-1-2010, 58545,58171/24-1-2008).

- Έγγραφα Εταιρειών του εξωτερικού

Σε έγγραφα εταιρειών µε έδρα στο εξωτερικό, ΔΕΝ χορηγείται η σφραγίδα της Χάγης από ελληνικές διοικητικές αρχές. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται σε συµβολαιογράφο οπότε και να επισηµειώνονται ως δικαστικής φύσεως έγγραφα από το οικείο Πρωτοδικείο ή από τις ελληνικές προξενικές αρχές της οικείας χώρας (ΥΠΕΣ 49413/13-12-13). Εάν το έγγραφο είναι ξενόγλωσσο µπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία, η προσκόµιση µετάφρασής του από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο (ΥΠΕΣ 58545,58171/24-1-2008).

- Έγγραφα Εταιρειών από το Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Εµπορικό Μητρώο)

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση (βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ).

● ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (οι οποίοι δεν ανήκουν στο Πρωτοδικείο)

Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη Διοίκηση εφόσον φέρουν θεώρηση από τον πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Επιµελητών.

Γ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Αλλοδαπά συµβολαιογραφικά πληρεξούσια έγγραφα

Γίνονται δεκτά εφόσον φέρουν την επισηµείωση Apostille, όταν η χώρα προέλευσής τους είναι µέλος της Σύµβασης της σφραγίδας της Χάγης, ή στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση του Έλληνα Πρόξενου (ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/25014 (ΠΕ)/11-2-2013 , ΑΔΑ: ΒΕΔΓΧ-ΙΟΨ).

- Μεταφράσεις Αλλοδαπών Εγγράφων (µεταφράζονται ΜΟΝΟ αν είναι επισηµειωµένα από τη χώρα προέλευσής τους ή φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας αυτής)

Επίσηµη µετάφραση γίνεται από :

1. Μεταφραστική υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών

2. Δικηγόρο που βεβαιώνει ότι πρόκειται για µετάφραση του συγκεκριµένου εγγράφου. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι επί του εγγράφου ή της µετάφρασης.

3. Πτυχιούχος του µεταφραστικού τµήµατος του Ιονίου Πανεπιστηµίου (Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 495/2004).

4. Ορκωτούς Μεταφραστές του ΥΠΕΞ

5. Πρεσβείες και Προξενεία

Δ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ

- Έγγραφα χωρίς έλεγχο γνησιότητας υπογραφής

- Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από ΚΕΠ (διότι δεν είναι η εκδούσα αρχή)

- Εκτυπωµένα φαξ, e-mail

- Ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα έγγραφα (ΠΠ7)

- Έγγραφα των δηµοσίων υπηρεσιών που αφορούν εµπορικές ή τελωνειακές πράξεις (π.χ. τιµολόγια).

IV. Εξαιρέσεις

ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΑΝΤΙΤΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Τα Κράτη µέλη για τα οποία η Ελλάδα έχει προβάλει αντίταξη ως προς την εισδοχή τους και συνεπώς η Σύµβαση της Χάγης (Apostille) δεν ισχύει µεταξύ της χώρας µας και αυτών των κρατών, είναι τα εξής : ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΕΡΟΥ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ. (τελευταία ενηµέρωση-ΥΠΕΞ Φ.0546/Μ.1903/(ΑΣ 423)/ΣΗΔΕ/16-12-2015)

ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ

● Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην ΚΥΠΡΟ και προορίζονται να προσαχθούν στην Ελλάδα, τα οποία θεωρούνται ως δηµόσια έγγραφα, κατά το άρθρο 1 της Σύµβασης της Χάγης, θα πρέπει να φέρουν την επισηµείωση, εκτός και αν προορίζονται για τους σκοπούς της διµερούς Σύµβασης νοµικής συνεργασίας του1984 (Ν.1548/1985- ΦΕΚ Α’/1995), οπότε απαλλάσσονται από την επικύρωση. Όσον αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα, εφαρµοστέο είναι το άρθρο 12 παρ.2 της ελληνο- κυπριακής Σύµβασης του 1984 (ΥΠΕΞ, Ειδική Νοµική Υπηρεσία, Φ.6650. 7α/801).

● Κατόπιν της διµερούς συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας- Τσεχοσλοβακίας περί Δικαστικής Αρωγής, (που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 22-10-1980 και κυρώθηκε µε το Ν.1323/1983- ΦΕΚ Α’ 8/12-1-1983), παρέµεινε δε σε ισχύ στις σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και των διαδόχων κρατών ΤΣΕΧΙΑΣ και ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, η επισηµείωση χορηγείται σε όλα τα έγγραφα των εν λόγω κρατών, πλην όσων επισυνάπτονται σε αιτήµατα δικαστικής συνδροµής που ανταλλάσσονται µεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης.

● Όταν τα έγγραφα προέρχονται από Κράτος µη µέλος της Σύµβασης της Χάγης (Apostille) ή από Κράτος για το οποίο η χώρα µας έχει εγείρει αντιρρήσεις, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής : Προκειµένου ένα τέτοιο έγγραφο να γίνει αποδεκτό από ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες, απαιτείται η προξενική επικύρωσή του. Η προξενική επικύρωση µπορεί να τεθεί σε αλλοδαπό δηµόσιο έγγραφο που εκδίδεται από Αρχές χώρας µη συµβαλλόµενης στη Σύµβαση της Χάγης από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης, εφόσον έχει προηγηθεί η επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης του εγγράφου. Εναλλακτικά, το αλλοδαπό δηµόσιο έγγραφο µπορεί να επικυρωθεί από το Τµήµα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠΕΞ., εφόσον µετά την επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της οικείας χώρας, επικυρωθεί από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Για έγγραφα προέλευσης από τα κράτη µη-µέλη της Σύµβασης της Χάγης, ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΓΚΑΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΚΕΝΥΑ, Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΥΗ, ΜΑΛΙ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΟΥΔΑΝ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, η επικύρωση γίνεται µόνο µέσω της αρµόδιας ελληνικής προξενικής Αρχής, στις οικείες χώρες.(ΥΠΕΞ).

V. Πίνακας κρατών μελών της Σϋμβασης της επισημείωσης της Σφαγίδας της Χάγης

Η ενηµέρωση σχετικά µε τα Κράτη που είναι ήδη µέλη καθώς και για όσα πρόκειται να εισχωρήσουν στην Σύµβαση της Χάγης στο µέλλον, θα πρέπει να γίνεται από την επίσηµη ιστοσελίδα της Χάγης, εδώ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί τη Σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης της 05ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού Αττικής που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφερείας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. Ως διοικητικά νοούνται επίσης, και μη πολιτικά έγγραφα, όπως: τα στρατιωτικά*, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά έγγραφα (υπ’ αριθμ. 34193/14-6-1988 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). Όσον αφορά τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Ανεξάρτητες Αρχές, εμπίπτουν, ομοίως, στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα έγγραφα που είναι απόρρητα (όπως τα απολυτήρια στρατού ή τα έγγραφα επιστρατεύσεως) δεν επισημειώνονται. Συνήθως προσκομίζονται πιστοποιητικά στρατολογικής καταστάσεως από τις στρατολογικές υπηρεσίες της Αττικής για επισημείωση.

Η Σφραγίδα της Χάγης για τα έγγραφα υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Νομού Αττικής χορηγείται από το Γραφείο που ανήκει στη Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γ.Κατεχάκη 56, 1ος όροφος, Αθήνα).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Αριθμοί τηλεφώνου: (213) 2035631,– 694, – 695, – 702, – 703, – 733, και – 778. Γραφείο Προϊσταμένης Τμήματος: (213) 2035728.

Αριθμός Συσκευής Τηλεομοιοτυπίας: (213) 2035705.

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: xagi@attica.gr, a.tousis@attica.gr, a.kasomouli@attica.gr και i.kottis@attica.gr.

Με την υπ’ αριθμ. 67610/26134/09-9-2016 Απόφαση  της Ασκούσης Καθήκοντα Γενικού Γραμματέως  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ορίζονται οι ώρες συναλλαγής με το κοινό καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) από 09:00 έως 14:00.

 • Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής ή μονογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια για τη χορήγηση της επισημειώσεως αρχή (υπ’ αριθμ. 9190/31-3-2003, και οίκ.36396/10-6-2008 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών). Η υπογραφή πρέπει να είναι η πρωτότυπη και όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα. Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα – ακριβή φωτοαντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή με όλες τις προϋποθέσεις που ισχύουν από τις διατάξεις των νόμων (υπ’ αριθμ. Δ6Δ 1138066 ΕΞ /05-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). Δεν γίνονται δεκτά ακριβή φωτοαντίγραφα παραληφθέντα μέσω τηλεομοιοτυπίας ή Βεβαιώσεις από το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Τονίζεται πως η Apostille, ΟΥΔΟΛΩΣ σχετίζεται με τις διατάξεις της ρυθμίσεως για την κατάργηση της υποχρεώσεως υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων του Ν.4250/2014 (υπ’ αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/18660/28-7-2014 ΥΠ.ΔΙ.Μ.Η.Δ και 29446/20-8-2014 ΥΠ.ΕΣ.).

 • Η επικύρωση ενός εγγράφου δεν συνιστά ανανέωση, μεταγενέστερη έκδοση, χρονική επέκταση ή παράταση της αρχικής ισχύος αλλά μόνο αναπαραγωγή του πρωτοτύπου (ΔΙΚΠΟ/Φ.22-3-2005/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.)
 • Η διάρκεια ισχύος των εγγράφων που προσκομίζονται προς επισημείωση καθορίζεται από τη νομοθεσία και τις ειδικές διατάξεις – εγκυκλίους που εφαρμόζει η εκδούσα αρχή.
 • Τα έγγραφα μπορούν να επισημειωθούν από τους ενδιαφερομένους κατόπιν αιτήσεως (όπως ορίζεται από τη νομοθεσία) στο αρμόδιο Γραφείο με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδότηση. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή διαδικασίας ταχυμεταφοράς (courier) εφόσον βεβαίως, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Ν.1497/1984. Ακόμη, συμφώνως με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/α1/13190/2002 (ΦΕΚ 896/16-7-2002) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «μπορεί να γίνει υποβολή εγγράφων στα Κ.Ε.Π. για την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την Επισημείωση». Στα πλαίσια της συντομότερης εξυπηρετήσεως των συναλλασσόμενων και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους του Γραφείου να εξαντληθούν τα όποια περιθώρια ευελιξίας είναι διαθέσιμα (όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων, άμεση παράδοση επισημειωμένων εγγράφων κτλ).
 • Η Apostille πιστοποιεί την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και ενδεχομένως τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόθηκε.
 • Η αποδοχή και η αποδεικτική αξία των δημοσίων εγγράφων με Apostille υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους προορισμού. Δεκτά γίνονται και τα έγγραφα που φέρουν ηλεκτρονική επισημείωση (e-Apostille) εφόσον αυτή έχει υιοθετηθεί από ένα κράτος. Δεν αλλοιώνεται η Apostille εάν είναι ηλεκτρονικώς συμπληρωμένη ή διαφορετικού μεγέθους ή εμπεριέχει πρόσθετα στοιχεία εκτός του πλαισίου της.
 • Εναπόκειται στη νομοθεσία του Κράτους προελεύσεως να καθορίσει τη δημοσία φύση ενός εγγράφου και να προσδιορίσει ποιος έχει την εξουσία να το εκδώσει.
 • Οι αρμόδιες αρχές για την Επισημείωση μπορούν να λαμβάνουν μέτρα εκτός της διαδικασίας εκδόσεως των Επισημειώσεων για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις απάτης ή άλλων παραβάσεων της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας.
 • Η Επισημείωση προηγείται της Μεταφράσεως!

Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE) στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης σ’ αυτήν, σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προελεύσεως του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κ.Ε.Π.Π.Α. του Υπουργείου Εξωτερικών ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης, Διοικητήριο (για την επικύρωση της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων των ξένων Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών στην Ελλάδα). Σχετικός είναι ο Ν. 3712/2008 – ΦΕΚ 225/Α’/5.11.2008.

Επικοινωνία: Αρίωνος 10, Πλατεία Ψυρρή, αριθμός τηλεφώνου: (210) 3825711.

Ώρες συναλλαγής με το κοινό: 09:00-13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Όταν πρόκειται για μετάφραση ήδη επισημειωθέντος εγγράφου με Apostille, η επισημείωση της μεταφράσεως δεν προσθέτει επιπλέον αποδεικτική αξία σ’ αυτό. Άλλωστε, η επισημείωση σε μετάφραση θα βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής του μεταφραστή και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε και όχι τη γνησιότητα της υπογραφής και  την ιδιότητα του υπογράφοντος στο έγγραφο το οποίο μεταφράστηκε (υπ’ αριθμόν οίκ. 36718/13-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

Συμφώνως με το άρθρον 36 παρ. 2γ του Κώδικος περί Δικηγόρων (Ν. 4194/ 27-9-2013), επιτρέπεται από τον δικηγόρο η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Συνεπώς στο τέλος του μεταφρασμένου κειμένου θα πρέπει να τίθεται το παρακάτω κείμενο: «Ακριβής μετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω  την μετάφραση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί Δικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζω. Η ως άνω μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης αρχής σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.

Τόπος-ημερομηνία

ο/η δικηγόρος που μεταφράζει και βεβαιώνει»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του δικηγόρου που έκανε την μετάφραση.

Σε κάθε περίπτωση η χώρα υποδοχής του εγγράφου είναι αυτή που καθορίζει τον τύπο των μεταφράσεων που γίνονται αποδεκτές αναλόγως από πού αυτές προέρχονται (επίσημες μεταφραστικές αρχές, δικηγόροι, ορκωτοί μεταφραστές, προξενεία, ινστιτούτα κτλ).

Σημαντική σημείωση σχετικά με την μετάφραση:

Επειδή σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις ζητείται και η επικύρωση επί των μεταφράσεων, θα μπορούσε να επισυναφθεί βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον Δικηγορικό Σύλλογο η οποία θα  πιστοποιεί τη δυνατότητα του μεταφράσαντος να πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες μεταφράσεις με αναφορά στα στοιχεία του εγγράφου. Εναλλακτικώς , ο μεταφραστής σε ξεχωριστή δήλωση στην οποία θα θεωρηθεί αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής του δύναται να αναφέρει την ιδιότητά του και τα στοιχεία του εγγράφου που έχει μεταφράσει.

 • Με το υπ’ αριθμόν 5325/02-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκεντρώσεως, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν οι κρατικές Περιφέρειες. Ουδεμία διάταξη του νόμου 1497/1984 έχει τροποποιηθεί από μεταγενεστέρους νόμους.

Παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος με τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης ανά νομό της Ελλάδος. Προτείνεται η επιβεβαίωση εκ μέρους των ενδιαφερομένων για ενδεχόμενες μεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας των λοιπών υπηρεσιών.

Στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που χορηγούν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

 • Τα έγγραφα που εκδίδονται από πρεσβείες ή από προξενεία και ξένες διπλωματικές αρχές επικυρώνονταιαπό το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών – Φ.093/3/ΑΣ 1856/98 (Φ.Ε.Κ. 478 τ. Β΄) – (Αρίωνος 10, τηλ.: (210) 3285756 και (210) 3285757). Στην περίπτωση όμως των εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών – Μελών, που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (επίσημη ιστοσελίδα: www.coe.int) «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων (Λονδίνο, 07/06/1968)», η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 844/1978, αυτά διακινούνται μεταξύ αυτών των Κρατών – Μελών χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση. Τα κράτη-μέλη αυτά είναι: Αυστρία, Κύπρος, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Μολδαβία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία και Ρουμανία.
 • Παρατίθεται κατάλογος των χωρών που έχουν προσχωρήσει στην διεθνή Σύμβαση της Χάγης: Κατάλογος χωρών στις οποίες χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

 • Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε κάποια χώρα εκτός της Συμβάσεως της Χάγης ή σε χώρα που η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις (Αλβανία, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Περού & Κιργιστάν) ακολουθείται η εξής διαδικασία: Τα έγγραφα που προέρχονται από δήμους και τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. αυτών επικυρώνονται πρώτα από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27, Αθήνα, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3744000 και (210) 3744106) και έπειτα από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Πλ. Ψυρρή, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3285756 και (210) 3285757).Τα έγγραφα που προέρχονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από τα Υπουργεία που ανήκουν (π.χ. έγγραφα που προέρχονται από Πρωτοδικεία, επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κι έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών για αποφυγή εσφαλμένων ενεργειών).
 • Για τα έγγραφα που εκδόθηκαν από υπηρεσίες αλλοδαπών αρχών η Επισημείωση της Χάγης χορηγείται αποκλειστικώς από την χώρα εκδόσεως του εγγράφου και όχι από τα προξενεία ή στις πρεσβείες των χωρών αυτών.

Η Χώρα μας, με τον Ν.4231/28-01-2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), επικύρωσε τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως της 15ης Σεπτεμβρίου 1977 περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων. Συγκεκριμένα, αυτών που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, την δικαιοπρακτική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ιθαγένεια, την κατοικία ή διαμονή ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρήσεως για την οποία προορίζονται καθώς και αυτών που εκδίδονται για να χρησιμοποιηθούν ενόψει της τελέσεως γάμου ή της εκδόσεως μίας ληξιαρχικής πράξεως. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

Οι λοιπές χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση είναι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία.

 • Μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου ισχύει η Συμφωνία της 05-3-1984 (Ν.1548/85 Φ.Ε.Κ. Α’), η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δικαστικών αλλά και δημοσίων εγγράφων δεν απαιτείται υποχρέωση επικύρωσης (υπ’αριθμ. 65111/16-11-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Προτείνεται η διευκρινιστική επιβεβαίωση για την κατά περίπτωση προσκόμιση εγγράφου από τη χώρα υποδοχής.
 • Στα πλαίσια της κυρώσεως της Συμβάσεως για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας γάμου (Μόναχο, 05-9-1980) με τον Ν.4230/2014 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’ 28-01-2014),το έκαστο συμβαλλόμενο κράτος εκδίδει το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό το οποίο φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα από την εκδούσα αρχή και έχει διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την ημερομηνία της εκδόσεώς του. Τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, πέραν της Ελλάδος, είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία. Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία. Προφανώς, δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή η επισημείωση με το Apostille.
 • Τα έγγραφα που εκδίδονται από την Περιφέρεια Αττικής επισημειώνονται με την Σφραγίδα της Χάγης από την Περιφέρεια Αττικής: Λ. Συγγρού 80 – 88, Περιοχή Συγγρού-Φιξ, 3ος όροφος, αριθμοί τηλεφώνου: (213) 2065069 – 073 και (213) 2065166. Ιστοσελίδα: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=17931&Itemid=755

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνείτε πρώτα με τα κεντρικά Γραφεία της Περιφερείας Αττικής.

Τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το Πρωτοδικείο, Αθηνών (όχι απλά φωτοαντίγραφα), τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τα Ειρηνοδικεία της αρμοδιότητος του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει θεωρηθεί σ’ αυτά η υπογραφή του Γραμματέως από τον Προϊστάμενο Ειρηνοδίκη, τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το Εφετείο Αθηνών, την Εισαγγελία Εφετών, τον Άρειο Πάγο, και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και έχει θεωρηθεί σ’ αυτά η υπογραφή του Γραμματέως από τον αντίστοιχο Πρόεδρο ή Εισαγγελέα επισημειώνονται από το Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, κτίριο 6, γραφείο 107). Ώρες κοινού: 10:00 – 13:00 καθημερινά. Ιστοσελίδα: http://www.protodikeio-ath.gr Τα θεωρημένα αντίγραφα συμβολαιογραφικών εγγράφων Περιφερείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, τα θεωρημένα έγγραφα από Υποθηκοφυλακεία της ιδίας Περιφερείας, τα έγγραφα των δικαστικών επιμελητών του Πρωτοδικείου, με επικύρωση από τον Πρόεδρο των Επιμελητών και τα θεωρημένα αντίγραφα Ποινικού Μητρώου που εκδίδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης επίσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Σχετικό είναι και το υπ΄αριθμ. 5325/02-02-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το υπ΄αριθμ. 3071/07-4-2017 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Για τα δικαστικά έγγραφα του Πειραιώς, ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία. Επικοινωνήστε με το Πρωτοδικείο Πειραιώς (Λεωφόρος Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος, Πειραιάς, γραφείο 628 – 6ος όροφος, ώρες λειτουργίας: 07:00-15:00, αριθμoί τηλεφώνου: (210) 4582039 (210) 4582118-119. Ιστοσελίδα: https://www.protodikeio-peir.gr

Τα έγγραφα που εκδίδονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, από το Διοικητικό Εφετείo και από το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημειώνονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο (Λουίζης Ριανκούρ 85, Αμπελόκηποι, αριθμός τηλεφώνου: (210) 6962363). Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα έγγραφα του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας χρειάζεται να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του Γραμματέως από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.

Έγγραφα που δεν επισημειώνονται με το Apostille επικυρώνονται από το Πρωτοδικεία ή τις Εισαγγελίες πρωτοδικών (την Εισαγγελία Πρωτοδικών για την Αθήνα – πρώην Σχολή Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, κτίριο 16, 2ος όροφος, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 8827664 και (210) 8833122).

Σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο, επιβάλλεται με την υπ΄αριθμ. 47999 (Φ.Ε.Κ. 1399/τ. Β’/ 07-6-2013) ΑΠΟΦΑΣΗ, τέλος ύψους 10 ευρώ (€10), με διπλότυπο ειπράξεως τύπου Β για την επίθεση της Σφραγίδας της Διεθνούς Συμβάσεως Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961. Καθώς και μεγαρόσημο ύψους τριών ευρώ (€3).Η προμήθεια γίνεται από το κτίριο 12 – 1ος όροφος.

Για τα εκτός Αττικής δικαστικά έγγραφα αρμόδιες για το Apostille είναι οι κατά τόπους δικαστικές υπηρεσίες.

Τα έγγραφα των δημόσιων υπηρεσιών που αφορούν εμπορικές ή τελωνειακές πράξεις και τα τιμολόγια εξαιρούνται της επισημειώσεως.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 • Οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου και υιοθεσίας και τα πιστοποιητικά όπως: οικογενειακής καταστάσεως, εγγυτέρων συγγενών, γεννήσεως, ταυτοπροσωπίας, εντοπιότητος κτλ. τα οποία ενδεχομένως να έχουν υποστεί μεταβολές πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου χρονικού διαστήματος (συνήθως εξαμήνου) και εντός των χρονικών ορίων που θέτουν οι διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης (υπ’ αριθμ. Φ.131360/8297/05-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).
 • Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 6.26 & 6.27 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (87Α΄), στις νέες αρμοδιότητες των Δήμων προστίθεται και η «πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς και ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια». Τα έγγραφα αυτά επισημειώνονται με το Apostille.
 • Εάν όμως πρόκειται για τιςαποφάσεις περί αλλαγής επωνύμου που εξέδιδαν οι τέως Νομαρχίες, προκειμένου να επισημειωθούν με «Apostille» θα πρέπει οι πολίτες να προσκομίζουν ακριβές φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Αστικής Καταστάσεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 • Οι Βεβαιώσεις κατάθεσης αιτήσεως για χορήγηση Αδειών Διαμονής (γαλάζιου χρώματος), οι άδειες και τα λοιπά έγγραφα που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (δελτία, αποφάσεις κτλ) επικυρώνονται εφόσον έχουν γίνει ακριβή αντίγραφα από την εκδούσα αρχή και φέρουν πρωτότυπη υπογραφή (όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα).
 • Όσον αφορά τα ιδιωτικής φύσεως έγγραφα (τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτών που άπτονται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας) πρέπει να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγγραφο από δημόσια διοικητική αρχή , την Ελληνική Αστυνομία (με διαδικασία η οποία περιγράφεται πιο κάτω) ή τα Κέντρα Εξυπηρετήσεως Πολιτών από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο (Ν.2690/Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/09-3-2014 και Ν. 3345/Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/16-6-2005). Στις περιπτώσεις βεβαιώσεως, πέραν του γνησίου της υπογραφής, και της ιδιότητος του υπογράφοντος τα έγγραφα των εταιρειών που εδρεύουν στην ημεδαπή (λ.χ. ως εκπροσώπου, ως προέδρου, ως διευθύνοντος συμβούλου) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στην υπηρεσία μας, βεβαίωση καταχωρήσεως των αναγκαίων – υποχρεωτικών ισχυόντων στοιχείων για τη βεβαίωση της ιδιότητος με την οποία υπογράφουν. Θεωρήσεις υπογραφών ή αντίγραφα από δικηγόρο δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές για τις ανάγκες του Apostille, καίτοι έχει προηγηθεί θεώρηση του γνησίου υπογραφής από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Όταν τα ιδιωτικά έγγραφα έχουν κατατεθεί σε δημόσια υπηρεσία πρέπει αποκλειστικά και μόνο από αυτήν την υπηρεσία να δοθεί βεβαίωση καταχώρησης ή να εκδοθεί ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του καταχωρηθέντος ιδιωτικού εγγράφου. Για δικαιοπραξίες που απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος (αγοραπωλησία, μεταβίβαση μετοχών, διαθήκη κτλ) η πληρεξουσιότητα δίδεται με συμβολαιογραφικού τύπου πληρεξούσιο (Apostille από τα δικαστήρια).
 • Σε περιπτώσεις εγγράφων εταιριών που εδρεύουν στο εξωτερικό δεν χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης από τις ελληνικές διοικητικές αρχές καθόσον τα νομιμοποιητικά τους στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από αυτές (άρθρο 11, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2690/1999 και υπ’ αριθμ. 17783/23-3-2009 και 34708/02-9-2013 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνεπώς, τα εκάστοτε προξενεία ή πρεσβείες των χωρών όπου εδρεύουν οι εταιρίες αυτές μπορούν να ελέγξουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα και να θεωρήσουν ή επικυρώσουν τα προσκομιζόμενα έγγραφα. Η μόνη επισημείωση που μπορεί να τεθεί σε τέτοια περίπτωση είναι επί της θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής, (με τις διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν) του υπογράφοντος σε ξεχωριστή δήλωση στην οποία δύναται να αναφέρονται  η ιδιότητα του υπογράφοντος και πιθανόν και στοιχεία του εγγράφου που δεν μπορεί να επισημειωθεί.

 • Τα παραπάνω ακολουθούνται χωρίς εξαίρεση και στις περιπτώσεις εγγράφων που αφορούν την αγοραπωλησία πλοίων (bill of sale).
 • Αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ. εταιριών που εδρεύουν στην Αττική έχει δικαίωμα να εκδώσει ο Πρόεδρος της Εταιρίας ή όποιος άλλος νομιμοποιείται από το Καταστατικό της Εταιρίας. Ακολουθείται η διαδικασία αποδείξεως εκπροσωπήσεως όπως και στην περίπτωση των ιδιωτικών εγγράφων. Απαιτείται η επίδειξη αντιγράφου Καταστατικού της εταιρείας ή Φ.Ε.Κ. εκπροσωπήσεως ή πιστοποιητικό ανακοινώσεως από το Γ.Ε.ΜΗ ενώ μπορεί να ζητηθεί και πιστοποιητικό μη λύσεως εταιρείας.

Σημείωση: Από 01-3-2015, όπως ορίζουν η Υπουργική Απόφαση Κ2-4946/2014 (Φ.Ε.Κ. 2919/Β”) και η ΚΥΑ 79760/30-12-2014, Φ.Ε.Κ. 3623 Β’) οι αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από το Γ.Ε.ΜΗ. γίνονται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικό τρόπο στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συνεπώς, προκειμένου να επισημειωθούν τα πιστοποιητικά, τα αντίγραφα και εν γένει όλα τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τον ιστότοπο www.businessportal.gr προτού προσέλθουν στην Υπηρεσία μας για Apostille και να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα συγκεκριμένα βήματα ανά περίπτωση εγγράφου (υπ΄αριθμ. 9643/19-3-2015, 10508/27-3-2015 και 14170/27-4-2015 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.). Έγγραφα που δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή από τον υπάλληλο που είναι εντεταλμένος να υπογράφει τα έγγραφα που προορίζονται για χρήση το εξωτερικό, αριθμό πρωτοκόλλου και αναφορά στον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι δυνατόν να επισημειωθούν με την σφραγίδα της Χάγης.

 • Στα εκκλησιαστικά έγγραφα, χορηγείται η Επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης εφόσον αυτά έχουν θεώρηση από την οικεία Μητρόπολη και όχι μόνον από τους ενοριακούς ναούς. Για τα λοιπά δόγματα ή δοξασίες που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύει η διαδικασία που ακολουθείται για τα Ν.Π.Δ.Δ. (υπ ΄αριθμ. 107/28-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). Τα έγγραφα που αφορούν τα Πατριαρχεία δεν μπορούν να επισημειωθούν από την Υπηρεσία μας. Τα έγγραφα Μητροπόλεων που εδρεύουν εκτός του Νομού Αττικής (παρότι πιθανόν φέρουν θεώρηση από την Εκκλησία της Ελλάδος), επισημειώνονται από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Τα έγγραφα που προέρχονται από τα Πατριαρχεία π.χ. Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας κτλ δεν μπορούν να επισημειωθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 • Τα Φ.Ε.Κ., προκειμένου να επισημειωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης, πρέπει πρώτα να θεωρηθούν ως ακριβή αντίγραφα από τη Διεύθυνση Πωλήσεως Εθνικού Τυπογραφείου του Υπουργείου Εσωτερικών (Καποδιστρίου 34, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5279178-179. Ιστοσελίδα: www.et.gr) Φ.Ε.Κ. τυπωμένα από το Διαδίκτυο, χωρίς πρωτότυπη υπογραφή δεν μπορούν να επισημειωθούν.
 • Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρχές που υπάγονται στις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας (Διαβατήρια, Δελτία Ταυτοτήτων, βεβαιώσεις κλπ) πρέπει να φέρουν επικύρωση από το Διοικητή του οικείου αστυνομικού τμήματος (όπως και η θεώρηση του γνησίου υπογραφής σε ιδιωτικό έγγραφο) και στη συνέχεια η θεώρηση της υπογραφής αυτού από Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Ταξίαρχο της αντίστοιχης Αστυνομικής Διευθύνσεως ή Υποδιευθύνσεως προκειμένου να χορηγηθεί η Επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης (υπ΄αριθμ. Φ.090/1091/ΑΣ194/18-8-1979,υπ΄αριθμόν Φ.094/1/ΑΣ117/31-3-1988 και υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/15409/27-7-2006 έγγραφα το Υπουργείου Εσωτερικών). Προτείνεται η επιβεβαίωση από τα αστυνομικά τμήματα για την αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων. Ιστοσελίδα: http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=9069&Itemid=96&lang Τα έγγραφα και βεβαιώσεις των λοιπών Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (έγγραφα αλλοδαπών, κατοχής όπλων, διεθνούς ελέγχου κτλ) επισημειώνονται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο το δείγμα της υπογραφής του υπογράφοντος αξιωματικού.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λ. Αλεξάνδρας 173, ΤΚ 115 22 Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Τ.Κ. 18532, Πειραιάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 11522, Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. Πιτταρά 1η πάροδος Ο.Α.Κ.Α., Τ.Κ. 15123 Αμαρούσιον

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β. Ηπείρου 50, Τ.Κ. 16562, Άνω . Γλυφάδα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρασκευής Πατουλίδου 1, Ολυμπιακό Χωριό, Τ.Κ. 13677, Αχαρναί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημερωθείτε από την ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3978&Itemid=96&lang=

 • Τα αντίγραφα των διπλωματικών διαβατηρίων, εφόσον θεωρηθούν αρμοδίως από το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 • Τα έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφανείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή αλλοδαπούς) επικυρώνονται με το Apostille από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εφόσον δεν είναι παλαιότερα των τριών (3) μηνών. Θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου και όχι μόνον τον αριθμό του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Σχετική ιστοσελίδα: http://www.ministryofjustice.gr Για τους έχοντες γεννηθεί στην Ελλάδα η Επισημείωση δίδεται από τα Πρωτοδικεία ανά χωρική αρμοδιότητα.
 • Τα πτυχία ή βεβαιώσεις κρατικών ή αναγνωρισμένων ιδιωτικών σχολών μουσικής και γνώσεως μουσικών οργάνων θεωρούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22, Μουσείο, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 8201751 και (210) 8201756) ενώ αυτά που αφορούν τον χορό και το θέατρο θεωρούνται από τη Γενική Διεύθυνση Συγχρόνου Πολιτισμού (Ρεθύμνου 1 και Ηρακλείου, Μουσείο, αριθμός τηλεφώνου: (210) 8253694).Τα έγγραφα φορέων που εποπτεύονται από την Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης [Ομήρου 55, Αθήνα – αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3612263 και (210) 3624249]. Σχετική ιστοσελίδα: http://www.yppo.gr
 • Τα έγγραφα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Χρήστου Λαδά 6, Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση, αριθμός τηλεφώνου: (210) 3689180] και έπειτα να χορηγείται η επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης. Συμπεριλαμβάνονται οι βεβαιώσεις ταριχεύσεως και αποτεφρώσεως καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας) .

Όσον αφορά έγγραφα των υπολοίπων Πανεπιστημίων των Αθηνών και του Πειραιώς και των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα επικυρωμένα από τον Πρόεδρο, τους προϊσταμένους ή αναπληρωτές των Τμημάτων ή τους υπαλλήλους Γραμματείας που έχουν δικαίωμα επικυρώσεως για το εξωτερικό προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης. Σχετική ιστοσελίδα: http://www.uoa.gr/epikoinwnia-kai-prosbash/dioikhtikes-yphresies/geniki-diey8ynsh-ekpaideyshs.html

Τα έγγραφα των λοιπών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων της χώρας επισημειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που τα ελέγχει με βάση την χωρική αρμοδιότητα.

 • Έγγραφα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης π.χ. αποδεικτικά απολύσεως, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις (είτε τα πρωτότυπα είτε αντίγραφα από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου) πρέπει να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ελέγχει τη μονάδα (γνήσιο υπογραφής του Διευθυντή) ή να γίνονται ακριβή φωτοαντίγραφα από τα Γραφεία και κατόπιν να επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της επισημειώσεως και για τα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τα οποία είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα ελληνικά δημόσια σχολεία της ημεδαπής και τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο. Η επισημείωση των εγγράφων αυτών πραγματοποιείται εφόσον φέρουν θεώρηση από τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδεύσεως.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Κεντρικός – Βόρειος Τομέας Αττικής

Α’ ΑΘΗΝΩΝ: Δώρου 9 Πλατεία Ομονοίας, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5243253, (210) 5243002, (210) 5243008

Β’ ΑΘΗΝΩΝ: Ανάφης και Σαντορίνης 4 – Πεζόδρομος Αγίων Αποστόλων Ηράκλειο , αριθμοί τηλεφώνου: (210) 6394882, (210) 6142593, (210) 6007488

Γ’ ΑΘΗΝΩΝ: Μάκρης 3 Αιγάλεω, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5447967, (210)  5983325, (210) 5452502

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ: Λεωφόρος Ανδρέου Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη, αριθμοί τηλεφώνου.: (213) 1617407, (213) 1617410, (213) 1617426

Τομέας Ανατολικής Αττικής

Λεωφ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4 Γλυκά Νερά, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 6618456, (210) 6617821, (210) 6654139

Τομέας Δυτικής Αττικής

Ελευθερίου Βενιζέλου 82 Ελευσίνα, αριθμοί τηλεφώνου: (213) 1600827 και (213) 160829

Τομέας Πειραιώς

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 50 Πειραιάς, αριθμοί τηλεφώνου (210) 4113725, (210) 4226169, (210) 4177573

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Κεντρικός – Βόρειος Τομέας Αττικής

Α’ ΑΘΗΝΩΝ: Κηφισίας 14-16 Αμπελόκηποι, αριθμοί τηλεφώνου: (210)  5242591, (210) 5226275, (210) 5227531

Β’ ΑΘΗΝΩΝ: Μεσογείων 324 Αγία Παρασκευή, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 6399915, (210) 6397273, (210) 6001014

Γ’ ΑΘΗΝΩΝ: Θηβών 401 Αιγάλεω, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5905640, (210) 5907850, (210) 5317251

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ: Λεωφόρος Ανδρέου Συγγρού 165, αριθμοί τηλεφώνου: (213) 1617344, (213) 1617389, (213) 1617390

Τομέας Ανατολικής Αττικής

Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11 Γέρακας, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3576003, (210) 3576004, (210) 3576010

Τομέας Δυτικής Αττικής

Ρήγα Φεραίου 5, Ελευσίς, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5549321, (210) 5549406, (210) 5541540

Τομέας Πειραιώς

Ελευθερίου Βενιζέλου 35 Πειραιάς αριθμοί τηλεφώνου: (210) 4173940, (210) 4118746, (210) 4115758.

 • Προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα από δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., σχολεία δευτέρας ευκαιρίας, κέντρα εκπαιδεύσεως ενηλίκων καθώς και σε πιστοποητικά ελληνομαθείας ή έγγραφα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποιήσεως Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και του Ο.Ε.Ε.Κ. (φορέα που έχει καταργηθεί) χρειάζεται θεώρηση ή να χορηγηθούν ακριβή αντίγραφα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι – αριθμοί τηλεφώνου: (213) 1311633, (213) 1311643 & (213) 1311649 Ιστοσελίδα: https://www.minedu.gov.gr )
 • Τα πιστοποιητικά των Κολλεγίων, εφόσον φέρουν βεβαίωση από την αντίστοιχη Διεύθυνση Κολλεγίων του Υπουργείου για την λειτουργία τους, μπορούν να επισημειωθούν με το Apostille.
 • Στα έγραφα που εκδίδονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνωρίσεως Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφορήσεως) χορηγείται η επισημείωση εφόσον φέρουν υπογραφές υπαλλήλων οι οποίοι έχουν στείλει τα δείγματα της υπογραφής τους. Τα έγγραφα του τέως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. δεν επισημειώνονται, θα πρέπει να χορηγηθούν εκ νέου αντίγραφα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επικοινωνία: Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα – αριθμός τηλεφώνου: (210) 5281000. Ιστοσελίδα: http://www.doatap.gr
 • Στα ξενόγλωσσα έγγραφα που εκδίδονται από Ελληνικές Αρχές (οι οποίες έχουν δικαίωμα εκδόσεως σε ξένη γλώσσα) το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος επικυρώνεται από δημόσια αρχή και πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επισυναπτόμενη ελληνική μετάφραση είτε εκ του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από Δικηγόρο έτσι ώστε να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης {υπ’ αριθμόν 17156/01-10-2002 του Υπουργείου Εσωτερικών και Φ.093/3/ΑΣ 1856/98 (Φ.Ε.Κ. 478 τ. Β΄)}.
 • Στις επιδόσεις δικογράφων πρέπει να επικυρωθεί η υπογραφή του υπογράφοντος δικηγόρου από τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (Αθηνών: Ακαδημίας 60, Αθήνα Τηλ.: (210) 3398102-103 Ιστοσελίδα: http://www.dsa.gr/ Πειραιώς: Ηρώων Πολυτεχνείου 47, Πειραιάς – Τηλ.: (210) 4175203, (210) 4176251 και (210) 4220625 Ιστοσελίδα: http://www.dspeiraia.gr/).και μετά να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση της επισημειώσης στο δικόγραφο από το οικείο Πρωτοδικείο και αυτό να είναι συνημμένο με την εντολή επιδόσης και να φέρει στην ένωση τη Σφραγίδα του δικηγόρου. Η υπογραφή, πρέπει να είναι η πρωτότυπη και όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις των Απογράφων ή εγγράφων που έχουν την ιδιαιτερότητα είτε να μην επανεκδίδονται είτε να εκδίδονται αντίγραφα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να κατατεθεί το δικόγραφο που θα φέρει και πρωτότυπο Apostille μαζί με την εντολή για την επίδοση, η μόνη επισημείωση που μπορεί να τεθεί σε τέτοια περίπτωση είναι επί της θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής, (με τις διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν) του υπογράφοντος σε ξεχωριστή δήλωση στην οποία δύναται να αναφέρονται η ιδιότητα του υπογράφοντος και πιθανόν και στοιχεία του εγγράφου που δεν μπορεί να επισημειωθεί.
 • Στα έγγραφα που φέρουν την υπογραφή ιδιωτών δικαστικών επιμελητών (οι οποίοι δεν ανήκουν στο Πρωτοδικείο) αρμόδια για τις επισημειώσεις με το Apostille, είναι η Υπηρεσία μας αφού προηγηθεί η θεώρηση από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Δικαστικών Επιμελητών. Σχετική ιστοσελίδα: http://www.odee.gr/
 • Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιατροδικαστή των Αθηνών, θεωρούνται από την Γραμματεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας (Αναπαύσεως 10 Μετς, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 9219002 και (210) 9244200). Αντιστοίχως, αυτά που φέρουν υπογραφή ιατροδικαστού του Πειραιώς, θεωρούνται από τη Γραμματεία της υπηρεσίας (Γούναρη 31-33 Πειραιάς, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 4110551 και (210) 4177876). Η θεώρηση εγγράφων από ιατροδικαστές εκτός των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών (ιδιώτες) γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή Πειραιώς ανά περίπτωση προκειμένου να επισημειωθούν από την Υπηρεσία μας (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παρακάτω).Για την περίπτωση πιστοποιητικών από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Ε.Κ.Π.Α δείτε ανωτέρω. Σχετική ιστοσελίδα: http://forensic.med.uoa.gr/to-ergastirio.html

Προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα από νοσοκομεία ισχύουν τα κάτωθι:

 • Τα έγγραφα από πανεπιστημιακά, δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται πρώτα από τη Γραμματεία του εκάστοτε πανεπιστημιακού, δημοσίου ή στρατιωτικού νοσοκομείου, αντιστοίχως.
 • Στα έγγραφα από ιδιωτικά νοσοκομεία (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις) πρέπει να επικυρώνεται το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος ιατρού από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Σεβαστουπόλεως 113, αριθμοί τηλεφώνων (210) 3816404 και (210) 3839673. Ιστοσελίδα: http://www.isathens.gr) ή τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς (πεζόδρομος Αγίου Κωνσταντίνου 7ος όροφος, αριθμός τηλεφώνου: (210) 4178775. Ιστοσελίδα: http://www.iatrikospeiraia.gr) κατά περίπτωση. Σε έγγραφα από ιδιώτη ιατρό ακολουθείται επίσης η ανωτέρω διαδικασία όπως και για τα έγγραφα των ιδιωτικών νοσοκομείων.
 • Στα έγγραφα των Κέντρων Υγείας πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του Υπευθύνου της Μονάδος.
 • Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα από υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., του ΠΕ.ΔΥ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αυτά απαιτείται να έχουν εκδοθεί ή να έχουν επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από τον αρμόδιο υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας ή του τοπικού υποκαταστήματος (οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν στείλει υπηρεσιακώς στην αρμόδια για την χορήγηση της επισημειώσεως αρχή το δείγμα της υπογραφής τους υπ’ αριθμόν Ε99/20/19-12-2008 και Ε99/6/21-10-2011 έγγραφα της Διοικήσεως Ι.Κ.Α.). Αν για οποιοδήποτε λόγο που σχετίζεται με την υπηρεσία δεν μπορούν να θεωρηθούν τέτοιου είδους έγγραφα με την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να φέρουν θεώρηση από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια ή το Υπουργείο  Υγείας (Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Τηλ. (210) 5239555. Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.gr)
 • Τα έγγραφα από τα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. επισημειώνονται εφόσον φέρουν επικύρωση από υπογράφοντα ο οποίος έχει αποστείλει το δείγμα της υπογραφής του, Σε κάθε άλλη περίπτωση (λχ μη αποστολή δείγματος), όπως και για τα έγγραφα από τις Σχολές Μαθητείας, χρειάζεται επικύρωση πρώτα από τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τράχωνες, αριθμοί τηλεφώνου (210) 9989362 και (210) 9989363. Ιστοσελίδα: www.oaed.gr)
 • Σε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφωνητικών, συμφώνως με το άρθρο 8 παρ 16 του Ν. 1882/23-4-1990 ΦΕΚ 43Α΄και με τις Αποφάσεις του Φ.Ε.Κ. 951/21-7-2000 (με την εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών) θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας ακριβή αντίγραφα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν κατατεθεί. Εξαίρεση αποτελούν τα συμφωνητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 6 του Ν. 2682/8-2-1999 ΦΕΚ 16Α΄, τα οποία προκειμένου να επισημειωθούν με την Σφραγίδα της Χάγης θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής των άρθρων 11 και 3 του Ν. 2690/1999.
 • Στα λοιπά έγγραφα των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει εφόσον προσκομίζονται για το Apostille να είναι γνήσια ή ακριβή αντίγραφα από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους (υπ’ αριθμόν Δ6Δ 1166128 ΕΞ 03-12-2012 του Υπουργείου Οικονομικών). Δεν είναι δυνατή η θεώρηση εγγράφων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικώς ή προέρχονται εκ του Διαδικτύου (υπ’ αριθμόν 275/29-01-2014 και 29446/20-8-2014 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/7382/21-3-2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Στις περιπτώσεις όπου η Δ.Ο.Υ. αδυνατεί να χορηγήσει ακριβή φωτοαντίγραφα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής τους από την Δ.Ο.Υ ή άλλη δημόσια διοικητική αρχή (κατά τη διαδικασία που έχει αναφερθεί προηγουμένως), στην οποία θα αναφέρονται στα στοιχεία του συνυποβαλλομένου εγγράφου. Τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας και απαλλαγής διπλής φορολογίας θεωρούνται από την Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να επισημειωθούν.
 • Σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας, ακριβή αντίγραφα από τον αρμόδιο φορέα στον οποίο έχουν κατατεθεί. Σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, τηρείται η διαδικασία θεωρήσεως γνησίου υπογραφής όλων των συμβαλλομένων από δημόσια αρχή, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.2690/1999.
 • Έγγραφα από τα Κέντρα Εξυπηρετήσεως Πολιτών (Κ.Ε.Π.), εκτός της θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής, μπορούν να επισημειωθούν μόνον αυτά που αφορούν την απόδοση του Α.Μ.Κ.Α. (ΦΕΚ 596/τ.Β/01.04.2009 / υπ” αριθμ. Οικ.7791/245/Φ80321 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. από τα Κ.Ε.Π. και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης»), καθώς και αυτά που πληρούν τις προϋποθέσεις περί θεώρησης του γνησίου της υπογραφής (όχι ακριβή φωτοαντίγραφα παραληφθέντα μέσω τηλεομοιοτυπίας ή Βεβαιώσεις από το Εθνικό Δημοτολόγιο και θεώρηση από τα Κ.Ε.Π.)
 • Τα πιστοποιητικά που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος μπορούν να επισημειωθούν εφόσον αντιστοιχούν στο πεδίο του δημοσίου λειτουργήματος του Νομικού Προσώπου (διφυούς χαρακτήρος) και φέρουν υπογραφή από υπάλληλο που συμπεριλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο υπογραφών που συντάσσει η Τράπεζα.

Με πληροφορίες από τo apdattikis.gov.gr

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ