logo-print

Αλλαγές στην κατάθεση δικογράφων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα - Βάσει συγκεκριμένων προτύπων ο τρόπος καταχώρισης των δικογράφων

05/09/2016

16/11/2017

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε λειτουργία τέθηκε χθες, Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016, το νέο πληροφοριακό σύστημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το νέο σύστημα, το οποίο εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥΔΔ), επιφέρει μία σειρά σημαντικών αλλαγών στον τρόπο καταχώρισης των δικογράφων, ο οποίος διαμορφώνεται βάσει συγκεκριμένων προτύπων.

Μέσω της τυποποίησης των Βιβλίων, των Κατηγοριών Εγγράφων και των επιμέρους Αντικείμενων όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων της επικράτειας, το ΟΣΔΔΥΔΔ έχει ως στόχο τον ταχύτερο προσδιορισμό των δικογράφων και εν τελεί μια συνολικά πιο ολοκληρωμένη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο προειδοποίησε με έγγραφό του προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ότι κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος αναμένεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους δικηγόρους για τις παρακάτω υποχρεωτικές αλλαγές, οι οποίες επέρχονται κατά την κατάθεση των δικογράφων:

1. Αναγραφή του e-mail του υπογράφοντος δικηγόρου

2. Αναγραφή ενός από τα εξής στοιχεία:

- ΑΦΜ /ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Ταυτότητας, Αριθμός Διαβατηρίου, όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, συνδίκους πτώχευσης, εκκαθαριστές κλπ

- ΑΦΜ/ΔΟΥ, όσον αφορά εταιρείες

3. Ενσωμάτωση της συνοπτικής έκθεσης στο δικόγραφο, στην οποία θα αναγράφονται εκτός των προβλεπομένων (περ. δ’ παρ. 1 αρθρ. 45 ΚΔΔ) και τα εξής στοιχεία:

- Η γενική κατηγορία (π.χ. Ν. 702/77: Λοιπές διαφορές) και το ειδικό αντικείμενο (π.χ. Διαγραφή από τα μητρώα ασφαλισμένων) του δικογράφου, όπως αναφέρονται στην λίστα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ (βλέπε στο τέλος του κειμένου)

- Στις χρηματικές διαφορές, το ακριβές ποσό το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της ένδικης διαφοράς· στις δε φορολογικές/τελωνειακές και δημοτικής φορολογίας διαφορές, το ποσό του κύριου φόρου, δασμού, προστίμου κλπ βάσει του οποίου προσδιορίζεται η αρμοδιότητα

Επίσης, μαζί με κάθε δικόγραφο θα πρέπει να προσκομίζεται πλέον ένα φωτοαντίγραφο της/ων προσβαλλόμενης/ων πράξης/εων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων μπορεί να γίνεται και από τον διαδικτυακό τόπο adjustice.gr πηγαίνοντας στην "Παρακολούθηση υπόθεσης" και πληκτρολογώντας τον "Αριθμό εισαγωγικού δικογράφου" και τον "Κωδικό".

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1. Ν.702/1977 : Συντάξεις {κύριες-επικουρικές- γήρατος -αναπηρίας- ΟΓΑ (ΣτΕ 506/1987)}

 • Διαφορές κύριας σύνταξης.
 • Διαφορές επικουρικής σύνταξης.
 • Διαφορές σύνταξης λόγω θανάτου.
 • Διαφορές σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα.
 • Διαφορές σύνταξης αναπηρίας.
 • Παράταση χορήγησης σύνταξης αναπηρίας.
 • Αναπροσαρμογή σύνταξης [κύριας- επικουρικής- αναπηρικής]
 • Περικοπή σύνταξης [ κύριας –επικουρικής- αναπηρικής].
 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων [κύριων –επικουρικών-αναπηρίας].
 • Σύνταξη Β.Α.Ε.

2. Ν. 702/1977: Επιδόματα γενικά

 • Επίδομα ανικανότητας.
 • Εξωϊδρυματικό επίδομα - παραπληγίας.
 • Επίδομα απόλυτης αναπηρίας.
 • Επίδομα τοκετού.
 • Επίδομα λογοθεραπείας.
 • Επίδομα φυσικοθεραπείας.
 • Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού
 • Δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Προσαύξηση οικογενειακού επιδόματος
 • Επίδομα Τυφλότητας
 • Λοιπά Επιδόματα

3. Ν.702/1977: Αποκαταστατική νομοθεσία

 • Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου/κυλικείου – αποβολή δικαιούχου/μισθωτή – μετατόπιση.
 • Αναγκαστική τοποθέτηση προστατευομένων ατόμων.
 • Παραχωρητήρια –Ανταλλάξιμα.
 • Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης.

4. Ν. 702/1977 : Λοιπές διαφορές

 • Υπαγωγή στην ασφάλιση.
 • Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.
 • Αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.
 • Διαδοχική ασφάλιση
 • Διαγραφή από τα μητρώα ασφαλισμένων.
 • Εφάπαξ.
 • Εργατικό - ναυτικό ατύχημα.
 • Επίδομα ανεργίας – επιδότηση ενοικίου (από ΟΕΚ).
 • ΕΚΑΣ.
 • Εισφορά αλληλεγγύης.
 • Ασφαλιστική τακτοποίηση –πρόστιμα ΠΕΕ- ΠΕΠΕΕ - ΠΕΠΑΕ - ΠΕΠΤ –ΠΕΑΠ
 • Πρόστιμα για ανασφάλιστους εργαζόμενους (Ε.ΥΠ.Ε.Α., ΙΚΑ κλπ).
 • Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών
 • Επιστροφή παρακρατηθεισών εισφορών
 • Αγγελιόσημο
 • Φύλλο εκκαθάρισης εισφορών (Ν.Α.Τ.)
 • Νοσήλια εσωτερικού- εξωτερικού
 • Υγειονομική Περίθαλψη Ασφαλισμένων Δημοσίου
 • Μερίσματα
 • Δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Επιχορήγηση για πρόσληψη ανέργων.

4α. αρ. 18 Ν. 1644/1986

 • Αναδασμός

5. Διαφορές ν. 1406/1983 γενικά

 • Μισθολογικές διαφορές [αγωγές για αποδοχές – επιδόματα – μισθολογικά κλιμάκια - έξοδα κίνησης (υπάλληλοι Δημοσίου –ο.τ.α.-ν.π.δ.δ.)].
 • Αγωγές (αποζημίωσης – αδικαιολόγητου πλουτισμού) λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων ή υλικών ενεργειών οργάνων δημοσίου
 • Λατομεία -Μεταλλεία-Επιτάξεις-Δικαίωμα Αμμοληψίας
 • Σήματα (εθνικά –κοινοτικά ΕΚ 40/1994).
 • Καθορισμός ορίων δήμων
 • ΟΓΑ( Ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας- επίδομα τρίτεκνης/ πολύτεκνης μητέρας)
 • Διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Πράξεις παραχωρήσεως κοινοχρήστων χώρων (Ν.3659/2008)
 • Χορήγηση & ανάκληση αδειών - σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών
 • Άρση μη συντελεσμένων απαλλοτριώσεων
 • Άδειες εγκαταστάσεως και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων-κυρώσεις
 • Δικαιώματα – όροι εκμετάλλευσης οχημάτων δημόσιας χρήσης - κυρώσεις
 • Κοινοτικές ενισχύσεις / επιδοτήσεις & συναφείς κυρώσεις
 • Επιχορήγηση νέων επιχειρήσεων από ΟΑΕΔ 16.

6. Διαφορές ν. 1406/83 κυρώσεις

 • Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση νομοθεσίας τουριστικών επιχειρήσεων .
 • Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου-Λιμενικά Πρόστιμα
 • Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.
 • Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
 • Αφαίρεση διπλώματος οδήγησης & συναφείς κυρώσεις (Κ.Ο.Κ. κλπ)
 • Αγορανομικά πρόστιμα.
 • Πρόστιμα λόγω ρύπανσης περιβάλλοντος (ν. 1650/1986).
 • Απαγόρευση απόπλου λόγω χρεών
 • Αφαίρεση άδειας αλιείας
 • Διαγραφή από μητρώο ναυπηγικών επιχειρήσεων
 • Πρόστιμο γραφείου ευρέσεως ναυτικής εργασίας
 • Λοιπές διαφορές επιβολής προστίμου
 • Πρόστιμο για νόθευση πετρελαίου κίνησης

7. Εκλογικές Διαφορές

 • Κύρος εκλογών Δήμων (ανακήρυξη επιτυχόντων –επιλαχόντων συνδυασμών & υποψηφίων – κωλύματα εκλογιμότητας-έκπτωση από αιρετό αξίωμα).
 • Κύρος εκλογών ν.π.δ.δ. (ανάδειξη αιρετών οργάνων Δ.Σ. κλπ).

8. Διοικητική Εκτέλεση υπέρ του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.Ε.- άρθρο 217 επ. Κ.Δ.Δ.)

 • Πράξης ταμειακής βεβαίωσης-ατομική ειδοποίηση
 • Έκθεση Κατάσχεσης (κινητής –ακίνητης περιουσίας οφειλέτη - απαιτήσεων σε χείρες 3ου – πλοίων – αεροσκαφών )
 • Πρόγραμμα πλειστηριασμού (κινητής –ακίνητης περιουσίας)
 • Εκθεση πλειστηριασμού
 • Πίνακας Κατάταξης δανειστών
 • Αρνητική δήλωση τρίτου
 • Δήλωση άρθ.62 ΚΕΔΕ(Πτωχευτική ανακοπή)
 • Ορισμός-Αντικατάσταση μεσεγγυούχου
 • Επιταγή προς εκτέλεση.
 • Άρνηση χορήγησης απογράφου

8α. Αναγκαστική Εκτέλεση κατά του Δημοσίου

 • Αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο 199 ΚΔΔ)

9. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ (π.δ. 18/1989) Ν.3068/2002

 • Άδεια διαμονής-εργασίας αλλοδαπών.
 • Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)-Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.).
 • Επιστροφή –απέλαση αλλοδαπού.
 • Άρνηση-Απαγόρευση εισόδου .
 • Άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου (visa).
 • Διαγραφή από ειδικό κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών .
 • Πρόστιμο για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών

10. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 • Κράτηση αλλοδαπών.
 • Παράταση κράτησης αλλοδαπών.

11. Κρατική φορολογία (φόροι και πρόστιμα)

 • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 • Φορολόγηση επιδόματος αλλοδαπής – επιμισθίου εξωτερικού.
 • Φορολόγηση επιδόματος βιβλιοθήκης.
 • Φορολόγηση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, δασμών κλπ.
 • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων.
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας .
 • Φορολογία κληρονομιών, δωρεών , γονικών παροχών , προικών & κερδών από λαχεία.
 • Τέλη χαρτοσήμου .
 • Φόρος μεταβίβασης ακινήτων.
 • Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
 • Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΦΑΣ).
 • Ειδικός φόρος επί των ακινήτων άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002
 • Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (άρθρο 31 του ν. 3986/2011).
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011).
 • Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης .
 • Φόρος Πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (ν. 27/1975).
 • Εισφορά Εισαγόμενου Συναλλάγματος .
 • Φόρος επί των μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975.
 • Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο .
 • Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της Ε.Ε. και Εγχωρίως Παραγομένων Ειδών .
 • Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοιχημάτων και Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου .
 • Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας.
 • Τέλη Διενέργειας Παιγνίων με Παιγνιόχαρτα.
 • Φόρος Ασφαλίστρων .
 • Ετήσιο Τέλος για τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων.
 • Ειδικός Φόρος της Διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
 • Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής.
 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
 • Εισφορά Δακοκτονίας.
 • Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου.
 • Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης.
 • Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010).
 • Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος.
 • Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων.
 • Ενιαίο Τέλος Ακινήτων.
 • Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.
 • Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων.
 • Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν. 3833/2010).
 • Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής.
 • Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων.
 • Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8 του ν.2579/1998).
 • Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων.
 • Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων.
 • Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών.
 • Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών.
 • Λοιποί ειδικοί φόροι κατανάλωσης (οινόπνευμα , πετρελαιοειδή κλπ).
 • Τέλη εκσυγχρονισμού Αεροδρομίων
 • Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
 • Τέλη Ρ.Α.Λ.

12. Δημοτική φορολογία

 • Τέλος Ακίνητης περιουσίας.
 • Τέλος Κοινόχρηστων χώρων.
 • Τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
 • Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων (5% & 2%) .
 • Τέλος διαφήμισης.
 • Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
 • Δαπάνη αποχετευτικού αγωγού .
 • Λοιπές φορολογικές υποθέσεις .
 • Τέλη ρύπανσης.
 • Τέλη υπαίθριου εμπορίου.
 • Τέλη Ύδρευσης
 • Εισφορά σε γη – χρήμα

13. Τελωνειακός παραβάσεις

 • Τελωνειακή παράβαση.
 • Τελωνειακά πρόστιμα .
 • Πολλαπλά τέλη – Δασμοί – Λαθρεμπορία.
 • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.
 • Τέλη ταξινόμησης.
 • Χρέωση δασμών και φόρων επί διασαφήσεων εισαγωγής.
 • Ανάκληση άδειας αποθήκης.
 • Τέλη χαρτοσήμου-ΟΓΑ.

14. ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Αίτηση Δίκαιης Ικανοποίησης αρ.53 ν.4055/2012.
 • Αναστολή λειτουργίας εγκαταστάσεων και αφαίρεση πινακίδων & αδειών κυκλοφορίας.
 • Άρνηση θεώρησης βιβλίων & στοιχείων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Άρνηση χορήγησης ασφαλιστικής-φορολογικής ενημερότητας.
 • Λήψη μέτρων για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
 • Προσωρινή παύση λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης λόγω φορολογικών παραβάσεων.
 • Συντηρητική κατάσχεση κινητών-ακινήτων-εμπορευμάτων-οχημάτων (Ν.2523/2997)
 • Δέσμευση λογαριασμών – θυρίδων
 • Απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων – χορήγησης βεβαιώσεων κλπ
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
send