logo-print

Αλλαγές στην παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία (Υπουργική Απόφαση)

Τι αλλάζει στην εγγραφή στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου και την αμοιβή των δικηγόρων

21/02/2019

22/02/2019

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κατ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση της οικ.12205/16-8-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία».

Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο Δικηγόρων που τηρείται στην Υπηρεσία Ασύλου και στην αμοιβή των δικηγόρων.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Α. Τροποποιούμε την οικ./12205/16-8-2016 (ΦΕΚ 2864 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία», ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Η δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου μόνον εφόσον ο αιτών δεν εκπροσωπείται από άλλο δικηγόρο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό ο αιτών αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο δικηγόρο η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής παύει αυτοδικαίως.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Στην Υπηρεσία Ασύλου, τηρείται Μητρώο Δικηγόρων στο οποίο εγγράφονται δικηγόροι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των ακολούθων παραγράφων.

α. Οι δικηγόροι θα πρέπει:

αα. να έχουν αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα του δικαίου διεθνούς προστασίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ιδίως με βεβαιώσεις σχετικού με τον ως άνω τομέα φορέα στον οποίο απασχολήθηκε ο δικηγόρος, ή/και με αντίγραφα δικογράφων του δικηγόρου που έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστηρίου ή/και με αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων επί δικών στις οποίες παρέστη ο δικηγόρος ή/και με αντίγραφα υπομνημάτων ή προσφυγών που έχουν κατατεθεί ενώπιον αρμοδίων διοικητικών αρχών, ή

ββ. να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο νομικής σχολής ή τμήματος νομικής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου ή δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης ή του δικαίου διεθνούς προστασίας ή του δικαίου προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή του διεθνούς δικαίου ή των διεθνών σπουδών, ή

γ.γ. να έχουν ολοκληρώσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των επαγγελματιών του δικαίου στα ανθρώπινα δικαιώματα (πρόγραμμα HELP) του Συμβουλίου της Ευρώπης και να έχουν εμπειρία κατά την έννοια του στοιχείου (αα), τουλάχιστον ενός έτους. και

β. να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και

γ. να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και

δ. να έχουν επιτύχει σε γραπτό διαγωνισμό τον οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Επιτροπή της παρ. 3, η οποία βαθμολογεί και την επίδοση των υποψηφίων. Ο διαγωνισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν διοργανώνεται αν ο αριθμός των υποψηφίων Δικηγόρων για εγγραφή στο Μητρώο ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου ισούται με ή υπολείπεται του αντίστοιχου αριθμού θέσεων.».

Διαβάστε επίσης: Τι αλλάζει στην παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (Νομοσχέδιο)

3. Προστίθεται παρ. 12 στο άρθρο 2 ως ακολούθως:

«14. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο οι ανάγκες νομικής συνδρομής σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου δεν καλύπτονται, είναι δυνατή, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, η προσωρινή κάλυψή τους από δικηγόρους που είναι τοποθετημένοι σε διαφορετικές Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου εφόσον οι δικηγόροι συναινούν.».

4. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 ως ακολούθως:

Άρθρο 3 Αμοιβή δικηγόρων

Το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά υπόθεση (ατομικό φάκελο αίτησης διεθνούς προστασίας) και καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου.».

5. Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 4 ως ακολούθως:

«3. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί από τον δικηγόρο η σύσκεψη με τον αιτούντα, όπως αυτή αποδεικνύεται από πρακτικό συνάντησης το οποίο υπογράφεται από τον αιτούντα, τον διερμηνέα και τον δικηγόρο, καθώς και η σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση όλων των ενεργειών της παροχής νομικής συνδρομής για λόγους που δεν ανάγονται στο πρόσωπο του δικηγόρου, ιδίως λόγω παραίτησης του αιτούντα από τη δωρεάν νομική συνδρομή ή την προσφυγή, καταβάλλεται στον δικηγόρο αμοιβή ύψους ενενήντα (90) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».

6. Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 5 ως ακολούθως:

«7. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, κατόπιν αίτησης του δικηγόρου, δύναται να αναστέλλεται η παροχή των υπηρεσιών του για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι λόγω των οποίων ο δικηγόρος δεν δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του. Στην περίπτωση αυτή, για το χρονικό διάστημα της αναστολής οι υποθέσεις ανατίθενται και σε δικηγόρο από τον κατάλογο της παρ. 8 του άρθρου 2.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.

Οι διατάξεις της παρ. 4 της παρούσας εφαρμόζονται στις υποθέσεις που ανατίθενται σε δικηγόρους από τη δημοσίευσή της και εφεξής.

Για τις υποθέσεις που έχουν ανατεθεί σε δικηγόρους πριν τη δημοσίευση της παρούσας και για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί από τον δικηγόρο η σύσκεψη με τον αιτούντα, όπως αυτή αποδεικνύεται από πρακτικό συνάντησης το οποίο υπογράφεται από τον αιτούντα, τον διερμηνέα και τον δικηγόρο, καθώς και η σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της παροχής νομικής συνδρομής για λόγους που δεν ανάγονται στο πρόσωπο του δικηγόρου, καταβάλλεται αμοιβή ύψους εξήντα (60) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση.

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ