logo-print

Αμφίβολη η επίτευξη των στόχων του “Ευρώπη 2020” - Πρέπει να τεθούν περισσότερο ρεαλιστικοί στόχοι για το μέλλον

«Κίτρινη κάρτα» από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την ευρυζωνική κάλυψη της ΕΕ στις συνδέσεις άνω των 100 Mbps

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η διείσδυση των υπερταχείων ευρυζωνικών συνδέσεων πόρρω απέχει από τον οικείο στόχο, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ).

Συγκεκριμένα, η ειδική έκθεση αριθ. 12/2018 με τίτλο «Ευρυζωνικότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ: παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, δεν πρόκειται να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”», η οποία δημοσιεύθηκε στις 5-06-2018, καταλήγει ότι μολονότι η ευρυζωνική κάλυψη βελτιώνεται γενικώς σε ολόκληρη την ΕΕ, οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2020 δεν θα μπορέσουν να επιτευχθούν στο σύνολό τους. Ο στόχος της ΕΕ να εξασφαλίσει ότι το 50 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα έχει σύνδεση σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα έως το 2020 απέχει πολύ από την επίτευξή του, δηλώνουν ακόμα οι ελεγκτές. Ιδίως, η σύνδεση των αγροτικών περιοχών υστερεί σε σύγκριση με εκείνη των πόλεων.

Παρόλο που όλα σχεδόν τα κράτη μέλη πέτυχαν τον στόχο της βασικής ευρυζωνικής κάλυψης, πιθανότατα δεν θα συμβεί το ίδιο με τους στόχους του 2020 σχετικά με την ταχεία (ταχύτερη των 30 μεγαμπίτ ανά δευτερόλεπτο, Mbps) και υπερταχεία (ταχύτερη των 100 Mbps) ευρυζωνική σύνδεση. Οι αγροτικές περιοχές παραμένουν προβληματικές στα περισσότερα κράτη μέλη· από το σύνολο των 28 κρατών μελών, τα 14 είχαν ταχεία ευρυζωνική κάλυψη στις αγροτικές περιοχές μικρότερη του 50 %. Επιπλέον, μέχρι τα μέσα του 2017, μόλις το 15% του συνόλου των νοικοκυριών είχε σύνδεση σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα.

Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν επισκέψεις σε πέντε κράτη μέλη, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ συναντήθηκαν επίσης με εθνικές ρυθμιστικές αρχές, επιχειρηματικές ενώσεις, ενώσεις τηλεπικοινωνιών, ενώσεις καταναλωτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στη συνέχεια, αναφέρονται ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πραγματεύεται η έκθεση:

Οι στρατηγικές για την ευρυζωνικότητα διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Όλα τα κράτη μέλη που επισκέφθηκαν οι ελεγκτές είχαν καταρτίσει τέτοιου είδους στρατηγικές, ωστόσο ορισμένες ολοκληρώθηκαν με καθυστέρηση και οι στόχοι δεν ήταν πάντοτε συνεκτικοί με εκείνους που είχαν τεθεί σε ενωσιακό επίπεδο.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων είναι σημαντικός για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, αλλά δεν υπήρχε σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη το κατάλληλο νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες περιοχές, ιδίως εκείνες που βρίσκονται μακριά από τις πόλεις, οι οποίες δεν είναι ελκυστικές για τον ιδιωτικό τομέα· χωρίς δημόσια στήριξη ελλοχεύει ο κίνδυνος οι περιοχές αυτές να εξακολουθήσουν να υστερούν όσον αφορά την πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές δεν αντιμετωπίστηκαν πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο, και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν εστιαζόταν πάντοτε στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα απαιτηθούν έως και 250 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ευρυζωνικότητα σε όλα τα κράτη μέλη. Το ήμισυ περίπου του ποσού αυτού ενδέχεται να χρειαστεί για τις αγροτικές περιοχές.

Παρά τα προβλήματα αυτά, είναι πιθανό η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Ιταλία (δηλαδή τρία από τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη) να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025 εάν υλοποιήσουν τα σχέδιά τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, δηλώνουν οι ελεγκτές. Ένας από τους στόχους αυτούς είναι η πρόσβαση όλων των νοικοκυριών σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα, τα οποία να μπορούν να αναβαθμιστούν σε έως και 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο.

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν νέα σχέδια για την περίοδο μετά το 2020,
  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποσαφηνίσει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την προαγωγή του ανταγωνισμού στον τομέα της ευρυζωνικότητας,
  • η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να επικεντρώνει τη στήριξή της σε μικρού και μεσαίου μεγέθους έργα στις περιοχές εκείνες στις οποίες κρίνεται περισσότερο αναγκαία η στήριξη με δημόσιους πόρους.

Δήλωση

«Προκειμένου η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία και να ωφελούνται οι πολίτες και οι κυβερνήσεις, είναι απαραίτητο να προσφέρονται καλές ταχύτητες και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων,» δήλωσε η Iliana Ivanova, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. «Είναι σημαντικό η ΕΕ να θέσει για το μέλλον φιλόδοξους και ρεαλιστικούς στόχους σχετικά με την ευρυζωνικότητα, τους οποίους και να επιτύχει. Διατυπώνουμε συστάσεις που αφορούν τον στρατηγικό προγραμματισμό, το ρυθμιστικό περιβάλλον και την προαγωγή του ανταγωνισμού.»

Ιστορικό

Οι ελεγκτές εξέτασαν τη δράση που ανέλαβαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: έως το 2013 όλοι οι πολίτες της Ένωσης να έχουν βασική ευρυζωνική κάλυψη (έως και 30 Mbps), έως το 2020 όλοι οι πολίτες της Ένωσης να έχουν ταχεία ευρυζωνική κάλυψη (ταχύτερη των 30 Mbps) και έως το 2020 να εξασφαλιστεί η διείσδυση των υπερταχείων ευρυζωνικών συνδέσεων (ταχύτερες των 100 Mbps) τουλάχιστον στο 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών.

Για την υποστήριξη αυτών των στόχων, η ΕΕ διέθεσε περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως σε εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του ενδιαφερόμενου κλάδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι συστάσεις που διατυπώνουν οι ελεγκτές στις εκθέσεις τους υλοποιούνται.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu)

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

send