logo-print

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για Αττική, Βοιωτία και Ευβοία (ΦΕΚ)

06/02/2023

06/02/2023

Πολιτειολογία
Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την "αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 6η και την 7η Φεβρουαρίου 2023" (ΦΕΚ B’ 529/05.02.2023)

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Άρθρο μόνο

Την αναστολή εργασιών όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την 6η και την 7η Φεβρουαρίου 2023, λόγω των αιφνιδίων και έντονων καιρικών φαινομένων.

Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω αναστολής:

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ:

- Ειδικά για το Πρωτοδικείο Πειραιά επιτρέπεται από ώρας 11.00 η κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν ναυτικές διαφορές, στις οποίες σωρεύεται αίτημα χορήγησης, αυθημερόν, προσωρινού σημειώματος περί απαγόρευσης απόπλου πλοίου.

- Περαιτέρω, προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ που εκδόθηκαν από δικαστήρια των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται με την παρούσα, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης σε υποθέσεις πάσης φύσεως και διαδικασίας οι οποίες χορηγήθηκαν έως την ματαιούμενη λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης, ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την νέα δικάσιμο της προσωρινής διαταγής ή της κυρίας αιτήσεως, όποτε αυτή ορισθεί κατά τα κατωτέρω.

- Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν, θα προσδιορισθούν αυτεπάγγελτα οίκοθεν με πράξη των Προέδρων των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή των Διευθυνόντων τα δικαστήρια, με ενημέρωση της πλατφόρμας solon.gov.gr, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

- Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις των ποινικών δικαστηρίων εξαιρουμένων των ποινικών δικών:

α) αρμοδιότητας Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και Μονομελούς και Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, των οποίων οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν εντός 3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης,

β) που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι την 31η.12.2024 στον πρώτο βαθμό ή μέχρι την 31η.12.2023 στο δεύτερο βαθμό, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση, για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης,

γ) που έχουν διακοπεί για τις δικασίμους της 6ης.02.2023 και 7ης.02.2023 και δεν υπάγονται στις ως άνω εξαιρέσεις, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει σε συνεδρίαση, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των διαδίκων, την εκ νέου διακοπή. Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των ανωτέρω ορίζεται η 11.00.

δ) αρμοδιότητας Αυτοφώρων Πλημμελειοδικείων μόνο για υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρες πράξεις με κρατούμενους (ή εξ αναβολής κατ’ άρθρον 423 Κ.Π.Δ) ή αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους. Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των αυτοφώρων ορίζεται η 12:00.

- Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνοδειών καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημάτων και πλημμελημάτων θα γίνονται μετά τις 11:00 και κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά όργανα.

- Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπροσδιοριστούν κατά προτεραιότητα με τη στάθμιση περιπτώσεων κρατουμένων και κινδύνου παραγραφής.

- Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται σε αυτήν.

Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

- Θα εξεταστούν από ώρα 12:00 και έπειτα οι επείγουσες αιτήσεις προσωρινών διαταγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην είσοδο των δικαστικών καταστημάτων που αφορά και στις ιστοσελίδες των δικαστηρίων, εφόσον υπάρχουν. 

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send