logo-print

Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνία από την ίδια την εταιρία μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Πολίτης ζήτησε τη µεσολάβηση του Συνηγόρου για την αποµάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που είχε εγκατασταθεί αυθαίρετα και λειτουργούσε παράνοµα, σε δώµα οικοδοµής, στην Άµφισσα.

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, µία κεραία είναι νόµιµη εάν, µεταξύ άλλων, έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), έχουν εγκριθεί οι δοµικές κατασκευές από την Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ) του οικείου δήµου και υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι. Η ΕΕΤΤ µπορεί να ανακαλέσει την άδεια κατασκευής ή να απορρίψει αίτηση αναβάθµισης, υπό τις προϋποθέσεις του κανονισµού αδειών κατασκευών κεραιών, καθώς και όταν υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση αρµόδιας υπηρεσίας ότι η εγκατάσταση κεραίας παραβιάζει την κείµενη νοµοθεσία.

Όταν πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές, η ΥΔΟΜ οφείλει να εκδώσει απόφαση κατεδάφισης, ενώ την αρµοδιότητα για την εκτέλεσή της έχει η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα αποµάκρυνσης της κεραίας σε συνεργασία µε το δήµο όπου είναι εγκατεστηµένη, κατόπιν αιτήµατος συνδροµής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Κρίσιµο ζήτηµα είναι η παράνοµη ηλεκτροδότηση των κεραιών, της οποίας ο έλεγχος γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Ο Συνήγορος επισήµανε στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Άµφισσας ότι δεν υπήρχε νόµιµη παροχή στο όνοµα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και ότι η ηλεκτροδότηση γινόταν µέσω υποπίνακα πρόχειρα εγκατεστηµένου σε εξωτερικό τοίχο του δώµατος της οικοδοµής.

Στο επιχείρηµα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ότι η απενεργοποίηση της εγκατάστασης, επέρχεται κατόπιν σχετικής ρητής έγγραφης εντολής της Περιφέρειας που διενεργεί τον έλεγχο, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας επεσήµανε το γεγονός της καταστρατήγησης της νοµοθεσίας περί εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες του εν λόγω κτιρίου. Τελικά, η εταιρεία συµµορφώθηκε και προσκόµισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη νόµιµη ηλεκτροδότηση της κεραίας.

Ωστόσο ο Συνήγορος τόνισε ότι, λόγω της υποβολής ενστάσεων κατά της σχετικής έκθεσης αυτοψίας και της υποβολής δηλώσεων υπαγωγής στο ν.4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, οι οποίες απερρίφθησαν από το αρµόδιο Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων (ΣΥΠΟΘΑ), η επίµαχη κατασκευή κρίθηκε οριστικά αυθαίρετη.

Μετά τις επισηµάνσεις του Συνηγόρου, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε απόρριψη της αίτησης για άδεια αναβάθµισης, ενώ απεστάλη η απόφαση κατεδάφισης στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδος, καθώς και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.Άµφισσας.

Η υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ενηµέρωσε για την αδυναµία εκτέλεσης απαντώντας αόριστα ότι η σχετική απόφαση κατεδάφισης θα συµπεριληφθεί σε επόµενο αίτηµα χρηµατοδότησης, χωρίς όµως, να προβαίνει σε αίτηµα συνδροµής προς το Δήµο Δελφών. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απάντησε ότι η εντολή διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος έπρεπε να δοθεί από την αρµόδια υπηρεσία για τις κατεδαφίσεις της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

Ύστερα από πολυετή διαµεσολάβηση του Συνηγόρου, αποµακρύνθηκε η κεραία από την ίδια την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει την ανάγκη βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα του Συνηγόρου εδώ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ο ΝΕΟΣ Ν. 5090/2024
Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30