logo-print

Άρση φορολογικού απορρήτου ως προς τη χορήγηση αντιγράφων μισθωτηρίων, συνεπεία κατάσχεσης, στις περιπτώσεις που ο αιτών είναι ο κατασχών ή δικαστικός επιμελητής

Φορήγηση στοιχείων κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 997 του Κ. Πολ. Δικ (Οδηγία ΑΑΔΕ)

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση

Με έγραφό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει οδηγίες ως προς τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 997 Κ.Πολ. Δικ. (Π.Δ.503/1985), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν.4842/2021 και ισχύει από την 1η.1.2022. 

Περιεχόμενο της οδηγίας είναι η αποσαφήνιση της διαδικασίας χορήγησης, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Τ., αντιγράφων των προ της κατασχέσεως μισθωτηρίων, ήτοι μισθωτηρίων που είχαν υποβληθεί στη Δ.Ο.Τ. ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», προς τον κατασχόντα ή δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση, κατόπιν επίδειξης του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης.

Η οδηγία αφορά στην άρση του φορολογικού απορρήτου ως προς τη χορήγηση αντιγράφων μισθωτηρίων, συνεπεία κατάσχεσης, στις περιπτώσεις που ο αιτών είναι ο κατασχών ή ο δικαστικός επιμελητής.

Αναλυτικά αναφέρεται:

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4174/2013 (Α΄170, ΚΦΔ) προβλέπεται η υποχρέωση της Φορολογικής Διοίκησης και όλων των προσώπων που είναι ή ήταν υπάλληλοί της, καθώς και οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης να τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του φορολογούμενου, τα οποία περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης, με τις περιπτώσεις α΄έως ιζ΄της παραγράφου αυτής προβλέπονται περιοριστικά οι περιπτώσεις άρσης του φορολογικού απορρήτου. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1154/2018 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄3253) καθορίζεται, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση, οι διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής.

2. Επιπλέον, με την διάταξη της παρ.6 του άρθρου 997 του Κ.Πολ.Δικ. (Π.Δ.503/1985), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν.4842/2021 (Α΄190) και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 120 του αυτού νόμου από την 1η.1.2022 και μετά, ορίζεται ότι ο κατασχών ή ο δικαστικός επιμελητής που επέβαλε την κατάσχεση μπορεί με την επίδειξη αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης να ζητήσει και να λάβει από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. αντίγραφα των προ της κατασχέσεως μισθωτηρίων και από τις αρμόδιες πολεοδομίες τον φάκελο του ακινήτου.

3. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 78 του ν.4842/2021, με την υπόψη διάταξη, δίνεται για πρώτη φορά η εξουσία στον δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση, δηλαδή στο όργανο της εκτέλεσης και έχει λάβει σχετική εντολή από τον επισπεύδοντα, να λάβει αντίγραφα των μισθωτηρίων από την αρμόδια φορολογική αρχή, καθώς επίσης αντίγραφο του φακέλου από την πολεοδομία. Η προσθήκη αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς, ενώ ο νόμος προβλέπει ρητά στην παρ. 3 του άρθρου 993 το δικαίωμα του δικαστικού επιμελητή να εισέρχεται στο κατασχόμενο ακίνητο, ώστε να ανταποκριθεί και στην υποχρέωση επιτόπιας μετάβασης στο ακίνητο, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, στην πράξη η υλοποίηση των δύο αυτών προβλέψεων αποβαίνει συχνά ανέφικτη. Η παρ. 6, επομένως, δίνει στα όργανα της εκτέλεσης τη δυνατότητα να διαπιστώνουν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική, αλλά και νομική κατάσταση του ακινήτου και ως εκ τούτου, συμβάλλει στη διασφάλιση ότι θα υπάρξει πλειοδοτικό ενδιαφέρον, αλλά και προστατεύει τον υπερθεματιστή.

4. Περαιτέρω, ως προς τα οριζόμενα ως χορηγούμενα στοιχεία, αντίγραφα των προ της κατασχέσεως μισθωτηρίων, επισημαίνεται ότι από 1.1.2014 καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 2238/1994 (Α΄151), περί προσκόμισης των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης αστικών ακινήτων ή γεωργικών ακινήτων στη Δ.Ο.Υ. για θεώρηση. Με την ΠΟΛ. 1013/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β΄32), η οποία αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄3579), θεσπίσθηκε η υποχρέωση των εκμισθωτών για υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτημάτων περί χορήγησης αντιγράφων των προ της κατασχέσεως μισθωτηρίων, τα οποία υποβάλλονται προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. από κατασχόντα ή δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση, καθώς και για τη διαδικασία χορήγησης, διευκρινίζεται ότι εφαρμοστέα , ως ειδικότερη των διατάξεων του άρθρου 17 του ΚΦΔ, είναι η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 997 του Κ.Πολ.Δικ..

Συνεπώς, για την διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων αρκεί μόνο η επίδειξη του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης, χωρίς να απαιτείται εισαγγελική παραγγελία (περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ) ή να εξετάζονται άλλες προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 17 του ΚΦΔ του άρθρου 17 του ΚΥΔ. Εν συνεχεία, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. χορηγεί είτε αντίγραφο του προ της κατασχέσεως μισθωτηρίου, εφόσον αυτό είχε υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. για θεώρηση, είτε εκτύπωση της «Απόδειξης Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» της προ της κατασχέσεως υποβληθείσας «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» είτε αντίγραφο της υποβληθείσας στη Δ.Ο.Τ «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο.

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση
Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send