logo-print

Δεκτή αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου - Απόρριψη παρέμβασης του e-ΕΦΚΑ (ΕιρΧαλκίδας 571/2022)

Δεν αποδείχθηκε ότι ο αιτών υπέβαλε καταχρηστικά την αίτηση πτώχευσης, προς τον σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των οφειλών του

21/09/2022

22/09/2022

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ

Δεκτή έγινε αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, το οποίο έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης, απορρίπτοντας παράλληλα την ασκηθείσα κύρια παρέμβαση του e-ΕΦΚΑ (ΕιρΧαλκίδας 571/2022).

Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο αιτών βρίσκεται σε παύση πληρωμών, η δε αδυναμία του να εξοφλήσει τα χρέη του δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια ή έστω σε περιοδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών του, αλλά έχει τον χαρακτήρα της γενικότητας και της μονιμότητας. Το εισόδημα του αιτούντος κρίθηκε ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των στοιχειωδών δαπανών διαβίωσης της οικογένειάς του και τη σύγχρονη εξυπηρέτηση των χρηματικών του υποχρεώσεων, ενώ η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον.

Συνεπώς, το δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχει εν προκειμένω μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές του. Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι ο αιτών καταχρηστικά υπέβαλε την υπό κρίση αίτηση προς το σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του, ως επικαλείται το κυρίως παρεμβαίνον.

Επιπλέον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, πιθανολογείται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, τα οποία δεν είναι βεβαρυμμένα, είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το δικαστήριο κήρυξε τον αιτούντα σε κατάσταση πτώχευσης και όρισε την ημέρα παύσης των πληρωμών του, τον Εισηγητή της πτώχευσης και τον σύνδικο πτώχευσης. Τέλος, διέταξε την καταχώρηση της απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Απόσπασμα απόφασης

Ο αιτών βρίσκεται σε παύση πληρωμών, αφού, πέραν του γεγονότος ότι τούτο τεκμαίρεται (άρθρο 176 του Π. 4738/2020), διότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του είναι προς το Ελληνικό' Δημόσιο, τον κυρίως παρεμβαίνοντα Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τα αναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα, υπερβαίνει επιπλέον το ποσό των 30.000,00 € και έχει παύσει να εξυπηρετείται για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η αδυναμία του να εξοφλήσει τα χρέη του δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια ή έστω σε περιοδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών του, αλλά έχει τον χαρακτήρα της γενικότητας και της μονιμότητας, καθόσον το ποσό που απομένει από το μηνιαίο εισόδημά τού, ύψους 268,28 € σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, μετά την αφαίρεση τού ποσού της συνεισφοράς του στην κάλυψη των μηνιαίων ευλογών δαπανών διαβίωσης του ίδιου, της συζύγου του και των δύο ανήλικων τέκνων του, τα οποία αποτελούν προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, είναι μηδενικό.

Το εισόδημά του δεν επαρκεί για την κάλυψη των στοιχειωδών δαπανών διαβίωσης της οικογένειας του και τη σύγχρονη εξυπηρέτηση των χρηματικών του υποχρεώσεων. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών τού κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Τούτων λεχθέντων, καθίσταται σαφές ότι συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές του. Περαιτέρω, δεν αποδεικνύεται ότι ο αιτών καταχρηστικά υπέβαλε την υπό κρίση αίτηση προς το σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του, ως επικαλείται το κυρίως παρεμβαίνον.

Τέλος, πιθανολογείται ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, τα οποία δεν είναι βεβαρυμμένα, είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας. Κατόπιν των ανωτέρω, συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, υποκειμενικές και αντικειμενικές, για την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης, και πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να απορριφθεί η υπό κρίση κύρια παρέμβαση ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, να κηρυχθεί ο αιτών σε κατάσταση πτώχευσης, να οριστεί ως ημέρα παύσης των πληρωμών του η 23η.1.2022 (άρθρα 81 παρ. 2 και 177 παρ. 5 του Ν. 4738/2020), καθώς και να οριστεί Εισηγητής της πτώχευσης Ειρηνοδίκης που υπηρετεί στο παρόν Δικαστήριο και ο προτεινόμενος από τον αιτούντα σύνδικος πτώχευσης, ο οποίος έχει αποδεχθεί τον διορισμό του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Διάταξη για δικαστικά έξοδα δεν θα περιληφθεί ελλείψει σχετικού αιτήματος εκ μέρους του αιτούντος (Β. Χατζηιωάννου, Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 2016, σελ. 166).

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Οι χρήσεις γης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ