logo-print

Διαγωνισμός για πλήρωση θέσης έμμισθου δικηγόρου - Έννομο συμφέρον (ΤρΕφΠατρών 80/2021)

Απόρριψη αγωγής ως απαράδεκτης ελλείψει έννομου συμφέροντος της ενάγουσας και απαράδεκτη μεταβολή του αιτήματος και της ιστορικής βάσης της αγωγής

11/05/2021

14/05/2021

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού Ν.Π.Ι.Δ. για την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, εκδόθηκε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίσθηκε ο αποκλεισμός της ενάγουσας υποψηφίου δικηγόρου από τον διαγωνισμό για τον λόγο ότι δεν πληρούσε την προϋπόθεση της προκήρυξης περί δικαστηριακής και συμβουλευτικής εμπειρίας τουλάχιστον 18 ετών.

Κατά της απόφασης αυτής κινήθηκε η ενάγουσα, ζητώντας την αναγνώρισή της ως άκυρη.

Εν συνεχεία, ωστόσο, η προσβαλλομένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακλήθηκε με μεταγενέστερη απόφαση του ιδίου οργάνου και η ενάγουσα κλήθηκε να συμμετάσχει κανονικά στον διαγωνισμό.

Απορρίπτοντας τον πρώτο λόγο έφεσης της ενάγουσας, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διαπίστωσε πως η τελευταία, με το δικόγραφο της αγωγής της, αιτούνταν μόνο την αναγνώριση της ακυρότητας της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποκλείσθηκε από την συμμετοχή της στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό. Έκρινε δε πως το προτεινόμενο το πρώτον με τις έγγραφες προτάσεις της αίτημα περί ακύρωσης των μεταγενέστερων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ερειδομένων επί άκυρης προκήρυξης και επί άκυρης και παράνομης συνολικής διαδικασίας διαγωνισμού, συνιστά πράγματι απαράδεκτη μεταβολή τόσο του αιτήματος όσο και της ιστορικής βάσης της αγωγής με την προσθήκη νέων πραγματικών περιστατικών. Τόνισε πως το δικαστήριο δεν μπορεί να λάβει υπόψη του τα μεταγενέστερα της επέλευσης της εκκρεμοδικίας επελθόντα πραγματικά περιστατικά, κατά τα άρθρα 223 και 224 του ΚΠολΔ.

Όσον αφορά στη συνδρομή του αναγκαίου κατ’ άρ. 68 και 70 του ΚΠολΔ, έννομου συμφέροντος της ενάγουσας, το δικαστήριο επεσήμανε πως αυτό συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση, που ερευνάται και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Εν προκειμένω, συνεπώς, κρίθηκε πως μετά την ανάκληση και ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης του Δ.Σ., δεν συντρέχει στο πρόσωπο της ενάγουσας έννομο συμφέρον, το οποίο υπήρχε μεν κατά την διάσκεψη της κρινόμενης αγωγής, εξέλιπε όμως κατά τη συζήτησή της.

Απόσπασμα απόφασης ΤρΕφΠατρών 80/2021

Με τον δεύτερο λόγο της κρινόμενης έφεσης η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι στην άσκηση της ένδικης αγωγής υφίσταται το έννομο συμφέρον της προς παροχή δικαστικής προστασίας, η δε εκκαλουμένη απόφαση έσφαλε στην προκειμένη περίπτωση με την απόρριψη αγωγής ως απαράδεκτης. Ωστόσο από την επισκόπηση το δικογράφου της ένδικης αγωγής και των εγγράφων του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Δυνάμει της από 18-7-2016 προκήρυξης του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ./18-7-2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, το εναγόμενο νομικό πρόσωπο προκήρυξε την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης δικηγόρου παρ' Εφέταις με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τους περιλαμβανόμενους σ' αυτήν όρους και προϋποθέσεις.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο του εναγομένου, αφού εξέτασε τις αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων δικηγόρων και τα συνοδεύοντα αυτές δικαιολογητικά, έλαβε την υπ' αριθμ. ./5-1-2017 απόφαση του, με την οποία αποκλείσθηκαν από τον εν λόγω διαγωνισμό τρεις ενδιαφερόμενοι δικηγόροι, μεταξύ των οποίων και η ενάγουσα, για τους αναγραφόμενους σ' αυτή λόγους και συγκεκριμένα διότι με βάση τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν συμπλήρωναν δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον 18 ετών. Ακολούθως η ενάγουσα άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σε βάρος του εναγομένου, την από 30-1-2017 και με αριθμό κατάθεσης ./2017 αίτηση της (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ./31-3-2017 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, με την οποία, αφού κρίθηκε ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση για να μην απωλέσει η ενάγουσα το δικαίωμα της να συμμετάσχει στην διαδικασία επιλογής δικηγόρου, ανεστάλη προσωρινά η εκτέλεση της υπ' αριθμ. ./5-1-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του εναγομένου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ήδη ασκηθείσας ένδικης αγωγής. Μετά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο του εναγομένου με την υπ' αριθμ. ./9-5-2017 απόφαση του ανακάλεσε την προηγούμενη υπ' αριθμ. ./5-1-2017 απόφαση του, την οποία ακύρωσε από τον χρόνο έκδοσης της και θεώρησε αυτήν ως μηδέποτε εκδοθείσα και, αφού έκρινε ότι στην δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία της ενάγουσας προσμετράται και ο χρόνος πρακτικής άσκησης αυτής ως ασκούμενης δικηγόρου, με αποτέλεσμα η σχετική εμπειρία της να υπερβαίνει τα 19 έτη, κάλεσε μεταξύ άλλων και την ενάγουσα να συμμετάσχει στην διαδικασία και να προσέλθει σε ατομική συνέντευξη. Όλα δε τα ανωτέρω γεγονότα εκθέτει και η ενάγουσα τόσο στην ένδικη αγωγή της όσο και στις κατατεθείσες ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου έγγραφες προτάσεις της.

Επομένως, μετά την ανάκληση και ακύρωση της υπ' αριθμ. ./2017 απόφασης του Δ.Σ. του εναγομένου, ελλείπει το αναγκαίο κατ' άρθρ. 68 και 70 ΚΠολΔ, έννομο συμφέρον της ενάγουσας, το οποίο υπήρχε μεν κατά την διάσκεψη της κρινόμενης αγωγής, εξέλιπε όμως κατά τη συζήτηση της, δεδομένου ότι το έννομο συμφέρον συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση, που ερευνάται και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, γενομένου δεκτού ως ουσία βασίμου και του παραδεκτώς προβληθέντος στην πρωτοβάθμια δίκη ισχυρισμού του εναγομένου, τον οποίο επαναφέρει με τις κατατεθείσες ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου προτάσεις του. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση του, με την ίδια αιτιολογία οδηγήθηκε στην αυτή κρίση και ακολούθως απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη ελλείψει εννόμου συμφέροντος στην άσκηση της, ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και πρέπει ως εκ τούτου να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμος, ο σχετικός δεύτερος λόγος της έφεσης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στην ΤΝΠ Ισοκράτης

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ

send