logo-print

Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο διεπιστημονικό–διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2020).

Η διάρκεια του διεπιστημονικού-διαθεματικού Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλία, το τρίτο εξάμηνο εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Αν συνεχιστούν τα προβλήματα λόγω COVID-19, τα μαθήματα θα διεξάγονται εν όλω εξ αποστάσεως. Σε περιβάλλον άρσης των περιοριστικών διατάξεων, τα μαθήματα θα διεξάγονται, συνδυαστικά, δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μέσων με άρτια επιλεγμένη – φιλική στη χρήση – πλατφόρμα. Με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν.4485/2017 όπως ισχύει), η διδασκαλία εξ αποστάσεως δεν θα υπερβαίνει το 35%. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των προβλεπόμενων τεσσάρων μαθημάτων, διάρκειας τριών εκπαιδευτικών ωρών έκαστο ανά εβδομάδα διδασκαλίας, μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, εξ αποστάσεως διδασκαλία Τετάρτη 18:00-21:00 και δια ζώσης διδασκαλία Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 10:00-15:00.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα και συγγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Πριν την έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, θα διεξαχθεί μικρής διάρκειας σειρά εισαγωγικών διαλέξεων, τόσο σε θέματα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, όσο και σε θέματα Νομικής Επιστήμης, για τους επιλεγέντες και τις επιλεγείσες που δεν έχουν παρακολουθήσει σχετικά θέματα στις βασικές σπουδές τους.

Στοχεύοντας στην ακόμη υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του διεπιστημονικού-διαθεματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies στην αγορά εργασίας και αναγνωρίζοντας τη θετική άποψη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε κατόχους επιλεγμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών, θα προσφερθούν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες σεμιναριακά μαθήματα επαγγελματικής πιστοποίησης (certification) ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer D.P.O. Executives), σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17024 και την κατευθυντήρια οδηγία για την ανάπτυξη και αναγνώριση σχημάτων πιστοποίησης προσώπων. Το κόστος των σεμιναρίων αυτών, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που καταβάλουν τέλη φοίτησης, θα καλύπτεται εν όλω από τα έσοδα του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς, θα επιτυγχάνεται εξαιρετικά χαμηλό κόστος εξέτασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ενδεχομένως επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για τη λήψη της ως άνω πιστοποίησης, σε επιλεγμένο συνεργαζόμενο φορέα διαπιστευμένο (accredited) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Το διεπιστημονικό–διαθεματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά αναφέρονται πτυχιούχοι: Νομικής Σχολής, Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομίας, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, διπλωματούχοι μηχανικοί: Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. Επιπλέον, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας κ.α.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και Καθηγητριών εξ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μέσων, π.χ. μέσω Skype κ.α.).

Τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (4.900) ευρώ και, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις (η πρώτη δόση μετά την αποδοχή της αίτησης και οι επόμενες δόσεις κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου τον Φεβρουάριο 2021 και του επόμενου χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου τον Σεπτέμβριο 2021). Η καταβολή των τελών μπορεί να γίνει με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, αριθμός φοιτητών και φοιτητριών που δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου έχει δικαίωμα να απαλλαγεί εν όλω της καταβολής των τελών φοίτησης εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 9 Ιουνίου μέχρι και την 14η Ιουλίου 2020

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επιλέξουν για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, στη διεύθυνση https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php (προτεινόμενος τρόπος)

2. Συμπλήρωση της αίτησης σε μορφή αρχείου MS-Word, εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης, υποβολή/κατάθεση σε φάκελο μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής), είτε με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-Word και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ds.unipi.gr/MSc_Law_ICT

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτημα για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
«Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(MSc in Law and Information and Communication Technologies)»

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οδός Οδ. Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 504), ΤΚ 18532 Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00–16:00)

Τηλέφωνο: 210.414.2757

Web: http://www.ds.unipi.gr/MSc_Law_ICT

Email: MSc_Law_ICT@unipi.gr

Facebook: https://www.facebook.com/UnipiMScLawICT

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/UnipiMScLawICT

Twitter: https://twitter.com/UnipiMScLawICT

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ